Show simple item record

Checking the flatness of the concrete panels

dc.contributor.advisorBraun Jaroslav
dc.contributor.authorAdriana Brezničanová
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:10Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:10Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-780683441005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84347
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá určovaním rovinnosti betónových panelov pripravovaných na použitie na letiskových pojazdových plochách. Posudzovaním rovinnosti sa zaoberá viacero noriem. Popísané sú tri normy a to norma ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - část 3: Pozemní stavební objekty, norma DIN 18202 Tolerance ve stavebnictví - Pozemní stavby a norma ISO 7976-1 Tolerance budov - Metody měření budov a stavebních dílců. Ďalej je rozobrané vlastné meranie pomocou štyroch geodetických metód (polárna metóda, nivelácia, fotogrammetria, laserové skenovanie) a popis spracovania nameraných dát z polárnej metódy a nivelácie. Súčasťou bakalárskej práce nie je spracovanie fotogrametrickej metódy a skenovania. V konečnej fáze je práca doplnená o grafické výstupy odchýlok od obecnej roviny.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with determination of flatness of concrete panels. The flatness assessment deals with several standards. Three standards are described CSN 73 0212-3 Geometrical accuracy under construction. Verification of accuracy - Part 3: Building structures, DIN 18202 Building tolerance - Building structures and ISO 7976-1 Building tolerance - Methods of measuring buildings and components. In addition, customized measurements are made using four geodetic methods (polar method, leveling, photogrammetric, laser scanning) and a description of the processing of measured data from the polar method and leveling. Part of this bachelor thesis is not photogrammetric method and laser scanning processing. In the final phase work is complemented by graphic outputs of deviations from the general plane.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmiestna rovinnosťcze
dc.subjectbetónový panelcze
dc.subjectobecná rovinacze
dc.subjectpolárna metódacze
dc.subjectniveláciacze
dc.subjectsmerodajná odchýlkacze
dc.subjectmetóda najmenších štvorcovcze
dc.subjectlocal flatnesseng
dc.subjectconcrete paneleng
dc.subjectgeneral planeeng
dc.subjectpolar methodeng
dc.subjectlevelingeng
dc.subjectstandard deviationeng
dc.subjectleast squares methodeng
dc.titleKontrola rovinnosti betonových panelůcze
dc.titleChecking the flatness of the concrete panelseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeJašek Petr
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record