Show simple item record

Rehabilitation Design of Historical Building in Varnsdorf

dc.contributor.advisorLibecajtová Aneta
dc.contributor.authorKristýna Richterová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:05Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:05Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600046805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84007
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu vybrané historické budovy ve Varnsdorfu včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je aktualizace výkresové dokumentace na základě historického projektu a doměření na místě, převedení výkresové dokumentace do digitalizované podoby, zakreslení stávajícího stavu včetně zjištěných vad a poruch a schématické zakreslení navrhovaných sanačních opatření a stavebních úprav. Na základě stavebně-technického průzkumu, podrobného laboratorního průzkumu a statického posouzení vybraných konstrukcí byly popsány vady a poruchy objektu a byla provedena analýza možných příčin vybraných poruch. V závěru práce byly mezi sebou porovnány a zhodnoceny možné sanační metody a na základě zjištěných poznatků vybrány ty nejvhodnější pro daný objekt. Vybrané sanační metody byly schematicky zakresleny a byl popsán postup jejich provádění.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a structural-technical survey of a historical building in Vansdorf including design of possible remediation methods for selected damages or failures. An updating of drawing documentation based on a historical project and on-site measurement, transferring of the drawing documentation to the digitized form, drawing of the current state including defects and failures and schematic drawing documentation of designed remediation methods and building repairs create a significant part of this thesis. Defects and failures were described based on the structural-technical survey, detailed laboratory research and static check and an analysis of possible causes of selected failures was performed. Finally, possible remediation methods were mutually compared and evaluated, and the most suitable ones for this object were chosen based on all the findings. The selected remediation methods were schematically drawn, and their technological processes was described.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHistorická budovacze
dc.subjectStavebně-technický průzkumcze
dc.subjectDegradacecze
dc.subjectRekonstrukcecze
dc.subjectSanacecze
dc.subjectVlhkostcze
dc.subjectZdivocze
dc.subjectTrámcze
dc.subjectKrokevcze
dc.subjectHistorical buildingeng
dc.subjectConstruction-technical surveyeng
dc.subjectDegradationeng
dc.subjectRehabilitationeng
dc.subjectRemediationeng
dc.subjectMoistureeng
dc.subjectMasonryeng
dc.subjectGirdereng
dc.subjectRaftereng
dc.titleNávrh rekonstrukce historické budovy ve Varnsdorfucze
dc.titleRehabilitation Design of Historical Building in Varnsdorfeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKubát Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record