Show simple item record

Strategic plan of non-profit organization Výlukadc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorMichaela Kladivová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:50:59Z
dc.date.available2019-06-11T14:50:59Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-884679165405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82680
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématikou strategického plánování v neziskových or-ganizacích, konkrétně v organizaci Výluka, z.s., která usiluje o navýšení počtu moti-vovaných učitelů. Pro popis a vyhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí byla zvo-lena analýza VRIN a modifikovaná Porterova analýza pro neziskový sektor. V empi-rických částech práce bylo využito statistických dat z portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Českého statistického úřadu. K určení strategické pozi-ce a doporučení strategie byla následně provedena analytická metoda hodnocení interních a externích faktorů – matice IFE a EFE, která vychází ze SWOT matice (se-stavena na základě focus group). Nakonec byl sestaven akční plán s kroky, které povedou k naplnění cílů neziskové organizace Výluka, z.s.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the topic of strategic planning in non-profit organi-zations, specifically in the organization Výluka, which seeks to increase the num-ber of motivated teachers. In the empirical parts of the thesis were used statistical data from the portal of the Ministry of Education, Youth and Sports and the Czech Statistical Office. The VRIN analysis and the modified Porter analysis for the non-profit sector were chosen to describe and evaluate the internal and external envi-ronment. In order to determine the strategic position and recommendations of the strategy, were used an analytical method of internal and external factors evaluation - the IFE matrix and the EFE - based on the SWOT matrix (based on the focus group). Fi-nally, an action plan with steps leading to the accomplishment of the goals of the non-profit organization Výluka.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNeziskové organizacecze
dc.subjectstrategické plánovánícze
dc.subjectfundraisingcze
dc.subjectcrowdfundingcze
dc.subjectškolstvícze
dc.subjectNon-profit organizationeng
dc.subjectstrategic planningeng
dc.subjectfundraisingeng
dc.subjectcrowdfundingeng
dc.subjecteducation systemeng
dc.titleStrategický plán neziskové organizace Výluka, z.s.cze
dc.titleStrategic plan of non-profit organization Výlukaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKratochvílová Karolína
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record