Show simple item record

New approaches in the valuation of road infrastucture

dc.contributor.advisorSchneiderová Heralová Renáta
dc.contributor.authorStanislav Vitásek
dc.date.accessioned2019-05-30T22:19:13Z
dc.date.available2019-05-30T22:19:13Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.identifierKOS-628775614405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82147
dc.description.abstractDisertační práce se zaměřuje na aplikaci nových přístupů pro oceňování stavební produkce silničních staveb. Zvoleným inovačním pojetím je zapojení metody informačního modelování staveb (BIM) do procesu tvorby soupisu prací. První část teoretického úseku práce se zabývá definicí metody BIM a souvisejících témat spojených s jednotlivými prvky informačního modelu (popis, způsob vykreslení apod.) a datovým formátem IFC. Druhá část se specializuje na tradiční způsoby oceňování stavební produkce v silničním stavitelství. Zejména na sestavení soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., analýzu cenově nosných položek z reálných stavebních akcí a rešerší klasifikačních systémů pro třídění konstrukcí a prací ve stavebnictví. V praktické pasáži se práce zaměřuje na stanovení nového přístupu oceňování stavební produkce v silničním stavitelství a následném ověření jeho funkčnosti na případových studiích. Nový přístup k oceňování je zpracován ve formě metodiky. Metodika zahrnuje požadavky (grafické a negrafické) na BIM model, položkové rozpady, návrh nového klasifikačního systému elementů a agregaci položek v rámci cenové soustavy OTSKP. Principiálně je navržen nový přístup pro oceňování, založený na provázání lokálních zvyklostí způsobu práce (cenové soustavy OTSKP, oceňovacích software řešení) s daty plynoucími z BIM modelu, v co nejvyšším stupni automatizace přenosu informací. Metodika je doplněna o schéma začlenění metody BIM pro tvorbu zadávací dokumentace veřejné zakázky s přímou vazbou na soupis prací a specifikací zásuvného modulu do projekčního programu pro jednodušší aplikaci navrženého klasifikačního systému. V poslední části disertační práce jsou zařazeny tři případové studie, které ověřují funkčnost navržené metodiky na informačních modelech z reálných akcích (D1 a D4) a typovém silničním úseku.cze
dc.description.abstractThe dissertation thesis focuses on application of novel attitudes to cost estimates of transportation constructions. The chosen innovative method is Building Information Modeling (BIM) which may be used for making quantity takeoffs. The first, theoretical, part of this thesis defines BIM, and other interlinked topics of information modeling (description, type of design, etc.), and also the IFC data format. The second part describes traditional price estimation methods in transportation construction. It especially focuses on quantity takeoffs as defined by Bill No 169/2016 Code of Law, and analyses fundamental items of price estimates as taken from actual constructions. The same part offers research of classification systems for works and structures. The practical part of the thesis establishes new methods of creating price estimates for transportation constructions, and consequently evaluates its functionality by means of case studies. The suggested pricing approach is governed by a succession of procedures described and specified in detail within individual chapters. The methodology of such procedures contains specifications (both graphical and non-graphical) for BIM models, itemized classification, new design for a classification of elements and aggregation of items within CSW (Classification of Structures and Works) price system. It is essentially designed to connect local methods of work (CSW, pricing software solutions) with data of BIM model so that the highest possible level of automation can be reached in data transfer. The methodology is supplemented by schemes of integration of BIM in drafts of competition for public contracts which may be linked directly to summary of works and specifications in projection program plugins so that the suggested classification system may be easily applied to individual construction projects. The last part of this dissertation thesis shows three case studies which verify the functionality of suggested methodology by using information models of actual constructions (highways D1 and D4) and a typified stretch of road.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBIMcze
dc.subjectoceňování stavební produkcecze
dc.subjectsilniční stavitelstvícze
dc.subjectsoupis pracícze
dc.subjectBIMeng
dc.subjectCost estimateeng
dc.subjectRoad infrastructureeng
dc.subjectQuantity takeoffeng
dc.titleNové přístupy v oceňování silničních stavebcze
dc.titleNew approaches in the valuation of road infrastuctureeng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeMacek Daniel
theses.degree.disciplineStavební management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record