Show simple item record

Separation Distances of Façade Fire Unprotected Areas

dc.contributor.advisorKupilík Václav
dc.contributor.authorHejtmánek Petr
dc.date.accessioned2019-03-24T22:06:55Z
dc.date.available2019-03-24T22:06:55Z
dc.date.issued2019-03-23
dc.identifierKOS-360066170905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81483
dc.description.abstractPráce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu požáru na objekty sousední. V současnosti je velikost PNP závislá na celkovém uvolněném teplu a nebere v úvahu ostatní požárnětechnické cha-rakteristiky stavebních výrobků, zvláště postupné uvolňování tepla v čase. Lze proto tvr-dit, že dnešní určování požární otevřenosti je spíše více konzervativní a v konečném důsledku neefektivní. Práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. V první části jsou rozebrány mechanismy šíření požáru na jiný objekt nebo jiný požární úsek vnějším prostředím, od přímého kontaktu plamene po přestup tepla radiací. Dále jsou shrnuty požární zkoušky obvodových konstrukcí a jejich požadavků, včetně přehledu různých velkoroz-měrových zkoušek, které se používají v České republice, Německu, Velké Británii, Rakousku, Francii, USA, Švédsku, Dánsku, Norsku a také předpisů ISO. Sleduje se his-torický vývoj požadavků na zateplování budov kontaktním zateplovacím systémem ETICS v České republice. Požadavky jsou porovnány s požadavky zahraničními v Ně-mecku, Velké Británii, Francii nebo Dánsku. Vzhledem k absenci národních požadavků na provětrávané fasády jsou uvedeny požadavky rakouské a francouzské. Poslední bod teoretické části se konkrétně věnuje definici požární otevřenosti. Ve druhé části jsou po-žadavky na určování požární otevřenosti fasád ověřeny třemi různými zkouškami: střed-něrozměrovou zkouškou dřevostavebního zateplovacího systému MORE-CONNECT dle ČSN ISO 13785-1, velkorozměrovou požární zkouškou požární odolnosti lehkého obvodového pláště na bázi dřeva Envilop fire dle ČSN EN 1364-3 a velkorozměrovou požární zkouškou jednopodlažního slaměného objektu. Ve zkouškách jsou hlavními sle-dovanými parametry teplota na straně odvrácené od požáru, respektive v líci fasády, rychlost uvolňování tepla a vizuální hodnocení. Závěrem jsou shrnuty poznatky získané z literární rešerše a provedených experimentů a je připraveno pokročilé řešení požární otevřenosticze
dc.description.abstractMy thesis focuses on fire separation distances of unprotected areas. Those distances are evaluated to minimize the risk of fire spread onto neighbouring objects. At present, separation distances are dependent on the area that may be the source of heat and total heat released, and does not take into account other fire characteristics of construction and materials, in particular the fact that heat is released gradually over time. It can be argued that today's determination of fire openness is rather more conservative and par-ticularly ineffective. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the first, theoret-ical one, the mechanisms for fire spread to another object or other fire compartment through exterior, from direct contact of the flame to heat transfer by radiation, are dis-cussed. In addition, a list of fire tests of facades and their requirements, including an overview of various large-scale tests used in the Czech Republic and Germany, United Kingdom, Austria, France, USA, Sweden, Denmark, Norway and the ISO stand-ards is stated. Further, the historical development of fire requirements on External ther-mal insulation composite system in the Czech Republic is compared with requirements of Germany, United Kingdom, France, and Denmark. For the ventilated façade, Austrian and French requirements are given as an example. The last point of the theoretical part deals with the definition of unprotected area. In the second, practical part, the Czech legislation evaluation of fire openness is validated to three different tests: the medium-scale test of the wood-based insulation system MORE-CONNECT according to ČSN ISO 13785-1, the large-scale fire resistance test of the timber-based curtain wall Envilop fire according to ČSN EN 1364-3, and large-scale fire test of single-storey straw-bale object. In these tests, temperature at the unexposed side, at the face side respectively, the heat release rate, and the visual evaluation are monitored. In conclusion, thesis summarizes the knowledge from the literary research and experiments and outlines the advanced procedure of fire opennesseng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpožární bezpečnost budov odstupové vzdálenosti požárně nebezpečný prostor požární otevřenost přenos tepla sálání fasáda ETICS Envilop MORE-CON-NECT slaměné konstrukcecze
dc.subjectFire safety Fire separation distances Fire unprotected area Radiation Heat transfer Façade ETICS Envilop MORE-CONNECT Straw-bale constructioneng
dc.titleOdstupová vzdálenost požárně otevřených plochcze
dc.titleSeparation Distances of Façade Fire Unprotected Areaseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSalátek Zdeněk
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record