Show simple item record

The Education of the First Aid for Children of Upper Primary School

dc.contributor.advisorBöhm Pavel
dc.contributor.authorKvapil Štěpán
dc.date.accessioned2019-02-20T11:19:05Z
dc.date.available2019-02-20T11:19:05Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-587865298405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81275
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výukou laické první pomoci u dětí na druhém stupni základní školy. Především v oblasti samotného vyučování a popsání vybraných stavů v první pomoci, které nás mohou potkat v každodenním životě. V teoretické části jsou popsány vybrané stavy z laické první pomoci se zaměřením na ty, u kterých je poskytnutí první pomoci velmi zásadní a důležité, dále jsou u těchto vybraných stavů popsány správné postupy, podle kterých bychom se měli řídit, v případě, že se staneme poskytovatelem první pomoci. Neméně důležitou částí teorie je popsání základních pedagogických přístupů k dětem dané věkové kategorie. Praktická část se zaměřuje na vytvoření jednoduchého metodického přístupu k výuce první pomoci u daných stavů. Také se věnuje testovému šetření, které je prováděno před a po výuce první pomoci, s cílem získat zpětnou vazbu, zdali byla metodika účinná nebo ne. Výsledkem bakalářské práce je popsání metodiky, podle které by se mohla laická první pomoc na základní škole vyučovat a také výsledky testového šetření. Test, který byl dětem předložen po provedení školení byl o poznání lepší než test vyplňovaný před výukou. Tím bylo dokázáno, že systematický přístup k výuce první pomoci měl pozitivní dopad na žáky základní školy.cze
dc.description.abstractThis dissertation focuses on the knowledge of basic first aid for children in upper primary school. Mainly in the area of learning and describing specific states during first aid which can happen to us in our daily life. The theoretical part describes the specific states from basic first aid with a focus on those where firs aid is urgent. It also focuses on the correct steps to follow in case we are giving first aid to someone. Another important section of the theoretical part is description of the basic pedagogic approaches towards children of a given age group. The practical part focuses on creating a simple methodical style towards the teaching if first aid during given health states. It also focuses on examination which is carried out before and after the first aid learning, with the intention of getting feedback on whether the method was effective or not. The outcome of this dissertation is a described method which could be used for basic first aid to primary school children, and also the results of the examination. The test given to the children after the teaching of first aid got much better results than the previous one. This proved that the systematical approach towards the learning of first aid had a positive impact on the primary school students.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectprvní pomoc,základní škola,výuka,pedagogika,postupy v první pomocicze
dc.subjectfirst aid,primary school,education,pedagogy,steps during the first aideng
dc.titleVýuka první pomoci u dětí druhého stupně základní školycze
dc.titleThe Education of the First Aid for Children of Upper Primary Schooleng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-14
dc.contributor.refereeŠpalek Dušan
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record