Show simple item record

Wind Impact to Natural Ventilation of Protected Escape Routes

dc.contributor.advisorAdamovský Daniel
dc.contributor.authorBrezík Václav
dc.date.accessioned2019-02-20T11:17:21Z
dc.date.available2019-02-20T11:17:21Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-884677386405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81190
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty. Teoretická část se zabývá především vymezením významných pojmů pro tuto práci. Nejprve jsou popsány druhy a základní charakteristiky chráněných únikových cest, včetně možností větrání těchto chráněných únikových cest, dále je podrobněji řešeno přirozené větrání. Zde je pozornost zaměřena na vliv větru na účinnost přirozeného větrání a zjednodušený postup výpočtu tohoto větrání dle ČSN 73 0802 [1]. Následně je popsána problematika hoření včetně jeho průběhu a identifikace pojmů jako je pásmo hoření či dalších nebezpečí, které s požáry souvisí. V praktické části je provedena analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty pro konkrétní objekt. Řešený objekt je nejprve stručně charakterizován a následně jsou provedeny dva způsoby ověření účinnosti jeho větrání. Pro první variantu, kterou je zjednodušený výpočet, je v tabulkovém procesoru Excel vypracován výpočetní postup, dle kterého lze snadno ověřit účinnost přirozeného větrání včetně vlivu větru na toto větrání. Jako druhá metoda ověření účinnosti navrženého větrání je použita modelace pomocí programů využívajících CFD simulace, konkrétně FDS 6 (Fire Dynamics Simulator) a Pyrosim 2018. Závěrem jsou uvedena hlavní zjištění, které tato analýza přinesla. Konkrétně se jedná především o rozpor mezi výsledky jednotlivých variant a zjištění, že vyšší rychlost větru nemusí vždy působit na větrání negativně.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to analyse the impact of wind on natural ventilation of protected escape routes. The theoretical part deals mainly with the definition of concepts important for this work. In the first part types and basic characteristics of protected escape routes, including the option of ventilation possibilities are described. Furthermore, natural ventilation is described in more detail. The attention is focused on the influence of wind on the efficiency of natural ventilation and the simplified procedure of calculation of this ventilation according to ČSN 73 0802 [1]. Subsequently, the issue of burning process, the identification of terms such as the burning zone or other hazards associated with fires are described. The practical part analyses the influence of wind on natural ventilation of the protected escape route on a specific building. The object in question is briefly characterized and then two ways to verify the effectiveness of its ventilation are presented. The computational procedure is developed in Excel, which makes it easy to verify the efficiency of natural ventilation, including the effect of wind on this ventilation. The second method of verifying the efficiency of the designed ventilation is by using CFD simulation software, FDS 6 (Fire Dynamics Simulator) and Pyrosim 2018. In the conclusion, the main findings of this analysis are presented. Specifically, the thesis presents the conflict between the results of the verification methods and concludes that higher speeds of wind may not negatively affect ventilation in all scenarios.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvítr,přirozené větrání,viditelnost,tlakové rozdíly,chráněná úniková cesta,požár,CFD modelcze
dc.subjectwin,natural ventilation,visibility,pressure differences,protected escape route,fire,CFD modeleng
dc.titleAnalýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cestycze
dc.titleWind Impact to Natural Ventilation of Protected Escape Routeseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeTrsek Vojtěch
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record