Show simple item record

Design of a school and neighbouring premises ventilation

dc.contributor.advisorAdamovský Daniel
dc.contributor.authorKulhavá Nikola
dc.date.accessioned2019-02-20T11:14:13Z
dc.date.available2019-02-20T11:14:13Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880324055605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81041
dc.description.abstractJako téma své diplomové práce jsem si vybrala zpracování větrání studie základní školy v Květnici společně s přidruženými prostory kuchyně, jídelny, tělocvičny a knihovny. Projekt obsahuje textovou část, přílohy s doloženými výpočty a výstupy návrhových programů a výkresovou část. V textové části jsem v technické zprávě popsala veškeré náležitosti potřebné pro realizaci navržené potrubní sítě. Část s doloženými výpočty a výstupy obsahuje výpočet tlakových ztrát potrubní sítě, návrh distribučních prvků, jednotek a dalších propočtů, které jsou k návrhu podmíněné. Výkresová část obsahuje zakreslení potrubí vzduchotechnické sítě ve všech výškových podlaží školy (1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP) na základě výpočtových výstupů. Cílem diplomové práce je navrhnout větrání školy tak, aby byly splněny požadované podmínky pro vnitřní prostředí školy, protože děti jsou mnohem citlivější k faktorům ovlivňující interiér než dospělí. Při nádechu vdechují větší množství vzduchu v poměru k jejich tělesné váze, jejich tkáně a orgány se vyvíjejí, a tak bychom se měli snažit o vytvoření co nejlepších podmínek vnitřního ovzduší za účelem předcházení únavy a následné nepozornosti dětí při výuce, a jako prevenci před onemocněním a následným absencím.cze
dc.description.abstractAs a topic of my thesis, I chose the design of ventilation systems at elementary schools in Květnice, together with the associated spaces of the kitchen, dining room, gymnasium and the library. The project includes a text part, a computational part and a drawing part. In the text part, I described in the technical report all the necessary elements for the implementation of the proposed pipeline network. The computational part includes pipeline network pressure losses calculations, partition design, units and other calculations that are conditional to the design. The drawings include the drawing of piping of ventilation networks at all height levels of the school (1.PP, 1st floor, 2nd floor and 3rd floor) based on the calculation part. The aim of the diploma thesis is to propose the ventilation of the school so that the required conditions for the school environment are fulfilled, because the children are much more sensitive to the factors influencing the interior than the adults. They inhale more air in proportion to their body weight, their tissues and organs evolve, so we should strive to create the best indoor air conditions to help prevent fatigue, subsequent inactivity of children in learning, illness and consequent absences.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZákladní škola,větrání,koncentrace CO2,vnitřní prostředícze
dc.subjectElementary school,ventilation,CO2 concentration,indoor environmenteng
dc.titleNávrh větrání základní školy a přidružených provozůcze
dc.titleDesign of a school and neighbouring premises ventilationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeVávra Petr
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record