Show simple item record

Regeneration of Selected Recreational Areas in the Sedlčany District

dc.contributor.advisorJetel Václav
dc.contributor.authorČejda Tomáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:48Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:48Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880323324605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80975
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření pasportů rekreačních areálů v ORP Sedlčany na břehu Slapské přehrady a na jeden z nich vytvořit urbanistický návrh prostorového a funkčního využití území s ohledem na jeho regeneraci. Cílem je také vytvoření koncepce vybavenosti, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a zeleně. Součásti koncepce vybavenosti jsou inspirace pro výběr mobiliáře a ubytovacích zařízení. Vlastní analýza pro návrh koncepce vychází z podrobných průzkumů a obsahuje hodnoty, problémy a limity území včetně vytvoření SWOT analýzy. Grafická část je provázána s textovou, a obsahuje tyto přílohy: Výkres širších vztahů, Výkres současného stavu území, Výkres limitů, hodnot a problémů Výkres urbanistického návrhu území a Dispoziční návrhy ubytovacích zařízení.cze
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is creation of passports for recreational areas on the shores of Slapské dam in municipality with extended competence Sedlčany. It also contains urban design of space and functional usage with consideration of its regenaration for area around one of the shores. Another goal is to create concept of facilities, traffic and technical infrastructure and green vegetation. Part of the concept of facilities is inspiration for selection of accommodation facilities. Analysis and design concepts are based on detailed research and contain specific values, problems and limits of areas including SWOT analysis. Grafic part is connected with text one and includes these attachments: Drawing of general relations, Drawing of current area conditions, Drawing of limits, values and problems Drawing of urban area design and layout design of accommodation facilities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRekreační areál,rekreační osada,pasport,analýza rekreačního areálu,ORP Sedlčany,Slapská přehrada,řeka Vltava,regenerace rekreačních areálůcze
dc.subjectRecreational area,holiday village,passport,recreational area analysis,ORP Sedlčany,Slapská dam,river Vltava,regeneration of recreational areaseng
dc.titleRegenerace vybraných rekreačních areálů v ORP Sedlčanycze
dc.titleRegeneration of Selected Recreational Areas in the Sedlčany Districteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeKučerová Lucie
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record