Show simple item record

Powertrain system integration for miniexcavator

dc.contributor.advisorDoleček Vít
dc.contributor.authorRaikwaparn Gagan
dc.date.accessioned2019-02-20T11:09:42Z
dc.date.available2019-02-20T11:09:42Z
dc.date.issued2019-02-02
dc.identifierKOS-789317279105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80833
dc.description.abstractVětšinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy stávajících dílů nebo navrhnout méně nových dílů. To vede k méně investicím a k méně času na vybudování nového stroje. A zároveň je také velmi důležité optimální a efektivní využití energie v jakémkoli provozním bodě vozidla. Tato práce se zabývá kapitolou, která je postupnou metodikou pro integraci hnacího ústrojí s minibagrem. V kapitole 2 jsou navrženy návrhy na balení různých technických systémů, jako je výfukový systém, hydraulický systém, chladicí systém, přívod vzduchu apod., Stejně jako v počátečních fázích, musí být vyřešeny hlavní omezení týkající se balení vozidel a pohonných jednotek. Po schválení návrhů jsou tyto inženýrské systémy navrženy a optimalizovány. Výběr vhodně nejvhodnější komponenty pro příslušné systémy. Protože došlo k významným změnám ve vzduchovém filtru a chladicím systému, jsou popsány v dalších kapitolách (kapitola 3, kapitola 4 a kapitola 5). V kapitole 3 jsou uvedeny stručné vysvětlení a hlavní komponenty systému sání vzduchu. Byl navržen CAD model systému sání vzduchu pomocí softwaru CREO CAD. Vybrán vhodný vzduchový filtr na základě výkonové křivky a výpočtu. Vzduchové hadice jsou navrženy a CAD modelovány s ohledem na jejich použití, materiál, teplotu a tlak ložisek, maximální délku hadice, minimální poloměr ohybu apod. V kapitole 4 vysvětluje, proč dochází ke ztrátě tlaku v potrubí a hadicích, a jak vypočítat tyto ztráty ve vzduchových hadicích systému nasávání vzduchu a hadic vody (chladicí kapaliny) v chladicím systému pomocí standardních vzorců. To pomáhá při navrhování a CAD modelování hadic. Zde také můžeme najít srovnání mezi vypočtenými a KULI softwaremi pokles tlaku. Modelování chladicího systému pomocí softwaru KULI trvá krátkodobě kvůli nedostupnosti technických dat chladiče chladiče a chladiče oleje již v dřívější fázi. Výhoda tohoto výpočtu napomáhá konstrukci hadic pod těsným přiblížením tlaku. Pomáhá tak v raném CAD modelování a designu hadic, což šetří spoustu času. V kapitole 5 vysvětluje optimalizaci chladicího systému pomocí softwaru KULI a výsledky KULI pomáhají vybrat vhodné ventilátory různých dodavatelů. Tato kapitola obsahuje základní teorii přenosu tepla a stručné vysvětlení hlavních komponent systému chlazení. Souhrnný popis softwaru KULI, jeho účel, jeho moduly, výhody a aplikace jsou stručně vysvětleny. Výpočet simulačního vstupu a model KULI je popsán. Nakonec ukázal výsledek simulace, analýza a výběr vhodného ventilátoru od různých ventilátorů na základě některých důležitých kritérií. Kapitola 6 a kapitola 7 zobrazují závěry a budoucí aspekty.cze
dc.description.abstractMostly in an automotive industry, for the development of any new machine from the existing machine, aim is to use mostly the parts which are in production or perform minimum modification in the existing parts or design less new parts. This leads to less investment as well as less time to build the new machine. And at the same time optimal and efficient use of energy at any operating point of the vehicle is also very important. This thesis will show chapter wise, the sequential methodology, for the powertrain integration of a mini excavator. In chapter 2, packaging proposals of different engineering systems such as exhaust system, hydraulic system, cooling system, air intake etc. are made as in initial stages, major vehicle and powertrain packaging constraints must be resolved. After the approval of proposals, these engineering systems are designed and optimized. Selection of the best suitable component has done for the respective systems. As there were major changes in the air filter system and cooling system, they are elaborated in the further chapters (chapter 3, chapter 4, and chapter 5). In chapter 3, brief explanation and main components of air intake system has mentioned. CAD model of air intake system through CREO CAD software has proposed. Selected the suitable air filter based on performance curve and calculation. Air hoses are designed, and CAD modelled with considering its application, material, bearing temperature and pressure, maximum possible hose length, minimum possible bend radius etc. In chapter 4, it explains why the pressure loss in the pipe and hoses occurs and how to calculate these losses in the air hoses of the air intake system and water (coolant) hoses in the cooling system by using the standard formulae. This helps for designing and CAD modeling of hoses. Here, we can also find the comparison between the calculated and KULI software pressure drop results. Modelling of cooling system through KULI software takes times because of unavailability of technical data of radiator and oil cooler at the earlier stage. Benefit of this calculation helps to do the design of the hoses under close approximation of pressure. Thus, helps in early CAD modelling and hose design, that's saves a lot of time. In chapter 5, it explains optimization of cooling system through KULI software and KULI results helps to select a suitable fan of different suppliers. This chapter includes basic heat transfer theory and brief explanation about the main cooling system components. KULI software overview, purpose, its modules, benefits, and applications are briefly explained. Simulation input calculation and KULI model is described. Finally, the simulation result, analysis and the selection of suitable fan from various fans has shown based on some important criteria. Chapter 6 and chapter 7, shows the conclusion and the future aspects.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectChladicí systém,Přívod vzduchu,Software pro tepelný management (1-D),Výpočet tlakových ztrátcze
dc.subjectCooling system,Air intake,Thermal management software (1-D),Pressure losses calculationeng
dc.titleZástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagrucze
dc.titlePowertrain system integration for miniexcavatoreng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeKadlec Jaroslav
theses.degree.disciplineAdvanced Powertrainscze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeMaster of Automotive Engineeringcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record