Show simple item record

The Introduction of Biometric Authentication to CTUdc.contributor.advisorKaliková Jana
dc.contributor.authorŠtěrba Miroslav
dc.date.accessioned2019-02-20T11:06:00Z
dc.date.available2019-02-20T11:06:00Z
dc.date.issued2018-09-06
dc.identifierKOS-785931126405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80672
dc.description.abstractBakalářská práce na téma biometrický applet pro ID karty ČVUT je zaměřena na vytipování a výběr vhodné biometrické metody, která zabezpečí přístup do prostor vyžadujících vysoký stupeň bezpečnosti přístupu na celém ČVUT. Vycházím z několika kritérií, na základě kterých vyberu biometrickou metodu. Jsou to rychlost verifikace, spolehlivost, náklady, uživatelská přívětivost a stálost v čase. V první části práce je zmapování celého Českého vysokého učení technického a poté popis vytipovaných biometrických metod pro moji práci, se kterými dále pracuji v praktické části, kde na základě multikriteriální optimalizace rozhoduji, kterou biometrickou metodu zvolím. Přínosem této práce bude zvýšení bezpečnosti majetku, přičemž pilotní projekt je navržen pro Fakultu dopravní.cze
dc.description.abstractBachelor thesis on topic of biometric applet for ID card CTU is focused on the identification and selection of suitable biometric method that ensures access to areas requiring a high degree of security of access throughout CTU. I have several criteria, on the basis of which I will choose biometric method. They are the speed of verification, reliability, cost, user friendliness and permanence in time. In the first part of the thesis is the mapping of the whole CTU and then a description of the selected biometric methods for my work, with which I continue to work in the practical part where I decide on the basis of the multi-criteria optimization which biometric method to choose. The benefit of this work will be the increased security of the property, while the pilot project is for the Faculty of Transport.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBiometrie,biometrický applet,čidlo,otisk prstů,duhovka,geometrie tváře 3D,geometrie ruky,struktura žil na zápěstícze
dc.subjectBiometrics,biometric applet,sensor,fingerprint,iris,face geometry 3D,hand geometry,wrist structureeng
dc.titleZavedení biometrické autentizace do prostředí ČVUTcze
dc.titleThe Introduction of Biometric Authentication to CTUeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-11
dc.contributor.refereeNovák Jaroslav
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record