Show simple item record

Convulsions in Pediatric Patients in Prehospital Emergency Care

dc.contributor.advisorŠín Robin
dc.contributor.authorSlavíčková Veronika
dc.date.accessioned2019-02-20T10:54:04Z
dc.date.available2019-02-20T10:54:04Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695600177105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80143
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá křečovými stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí křečí, klinickým obrazem a vyšetřením pacienta. Dále tato část popisuje jednotlivé křečové stavy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv období dětského života, nebo mohou být věkově vázané. Je zde popsána etiologie, patogeneze, průběh křečového stavu, klinický obraz, diferenciální diagnostika, komplikace, které mohou nastat, léčba a případně i prognóza. Praktická část je vypracována formou kazuistik, obsahuje případy křečových stavů u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči, se kterými jsem se setkala během praxe na výjezdových základnách zdravotnické záchranné služby. Sběr dat probíhal v červenci, srpnu a prosinci roku 2017. Kazuistiky popisují diagnostické a terapeutické postupy zdravotnických pracovníků a jsou srovnávány s doporučenými postupy. Z kazuistik vyplývá, že ve většině případů dodržují algoritmus ABCDE, podle kterého postupují při vyšetření pacienta. Často však zapomínají provést některého jeho kroky a nejsou tak dodrženy všechny diagnostické postupy.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with colvulsions in pediatric patients in pre-hospital emergency care. The thesis is divided into two parts - the theoretical section and the practical section. The theoretical section deals with definition of convulsions, symptoms and physical examination. This section contains description of particular convulsions which may appear at any time during the childhood period, or they could be typical for a certain age. It thoroughly describes the etiology, the pathogenesis, the course of convulsions, symptoms, the differential diagnostic, complications that may occur, medication and the prognosis. The practical part contains some casuistries of convulsions in pediatric patients in pre-hospital emergency care with whom I encountered during my practice at ZZS. The data were collected in July, ?ugust and December 2017. Casuistries describe diagnostic and therapeutic procedures and they are compared with recommended procedures. The casuistries show that in the most cases the ABCDE examination is done correctly. Some members of the rescue team often forget to do some of their parts and not all diagnostic procedures are being followed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKřečové stavy,epilepsie,febrilní křeče,dětský pacient,přednemocniční neodkladná péčecze
dc.subjectConvulsions,Epilepsy,Pediatric Patient,Febrile Seizures,Pre-hospital Emergency Careeng
dc.titleKřečové stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleConvulsions in Pediatric Patients in Prehospital Emergency Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-15
dc.contributor.refereePokorný Jan
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record