Show simple item record

Management of water supply networks with respect to leakage reductiondc.contributor.advisorČiháková Iva
dc.contributor.authorVeselá Renata
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:26Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:26Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-43071886205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/7986
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na řešení ztrát vody v distribučních systémech, jejich hodnocení a snižování. Teoretická část popisuje kritéria sloužící k vyhodnocení ztrát vody v distribučních systémech, metody ke snížení ztrát vody, přístupy k matematickému modelování vodovodních sítí a ztrát vody. Nedílnou součástí práce vyčíslení a sledování hydraulické spolehlivosti distribučních sítí.Experimentální část zahrnuje zpracování citlivostní analýzy, která zkoumá změny tlakových poměrů v síti v závislosti na změně hydraulické drsnosti potrubí a na zvýšení průtoku zahrnutím ztrát vody do systému. Ztráty vody jsou simulovány pomocí tzv. tlakově závislých uzlů. Pro hydraulickou drsnost jsou uvažovány dvě hodnoty, pro simulaci ztrát vody jsou používány tři hodnoty exponentu N.Pro získání informace o vlivu regulace tlaku v síti na hodnotu ztrát vody je snižován tlak pomocí redukčních ventilů. Pro hodnoty tlakových výšek ve všech uzlech sítě je ověřována shoda s teoretickým rozdělením pravděpodobnosti (normální rozdělení, logaritmicko-normální rozdělení, Pearrson III). Spolu se sníženým množstvím simulovaných ztrát vody na základě snížení tlaku je sledována i hydraulická spolehlivost, tzn. spolehlivost zabezpečení požadované dodávky vody při požadovaném tlaku. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnocení vlivu regulace tlakových poměrů na hodnoty ztrát vody a hydraulickou spolehlivost distribučního systému. Uvedené analýzy jsou aplikovány na reálné vodovodní sítě, které jsou v práci vyhodnoceny z pohledu struktury sítě (stáří potrubí, materiál, DN) a ztrát vody.
dc.description.abstractThis dissertation thesis is focused on solving water-loss in distribution systems, its assessment and reducing. Theoretic part describes the criteria serving for evaluation of water-loss in distribution systems, methods for reducing the water-loss, aproaches to mathematic modelling of water mains and water-loss and reliability theory of waterworks systems, particularly the hydraulic reliability.Experimental part comprises the processing of sensitivity analysis, which investigates changes of pressure conditions in the system dependent on change of hydraulic roughness of the pipes and on the flow rate increase by including the water-loss into the system. Water-loss is simulated by means of so-called pressure-dependent nodes. Two values are assessed for hydraulic roughness; three values of N index are used for water-loss simulation.To gain the information about influence of pressure reduction in the system on the value of water-loss, pressure is reduced by means of reduction valves. For values of pressure heights in all system nodes concordance with theoretical probability distribution (normal distribution, logarithmic-normal distribution, Pearrson III) is verified. Together with reduced amount of simulated water-loss based on pressure reduction the hydraulic reliability is monitored, which means reliability of ensuring of required water delivery at required pressure.Main objective of the dissertation thesis is to interpret to which extent the pressure reduction in the system is desirable considering the water-loss and maintaining hydraulic reliability of the distribution system.In the thesis above stated analyses are applied to real waterworks systems which are evaluated from the perspective of system structure (age of pipes, material, DN) and water-loss.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectVodovodní (distribuční) systém, ztráty vody, úniky, regulace tlaku, citlivostní analýza, hydraulická drsnost, hydraulická spolehlivost.cze
dc.titleŘízení vodárenských provozů se zřetelem na minimalizaci ztrát
dc.titleManagement of water supply networks with respect to leakage reductioneng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:26Z
dc.date.accepted2011-01-26 00:00:00.0
dc.contributor.refereePollert Jaroslav
dc.description.departmentkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record