Show simple item record

Contactless card communication in Androiddc.contributor.advisorBuček Jiří
dc.contributor.authorKarlíková Nikola
dc.date.accessioned2019-02-20T10:47:22Z
dc.date.available2019-02-20T10:47:22Z
dc.date.issued2019-02-09
dc.identifierKOS-695599674805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79797
dc.description.abstractV bakaláˇrské práci jsem se soustˇredila na prozkoumání a implementaci pˇrepojovacího útoku na bezkontaktní platby pomocí NFC technologie, internetového pˇripojení a mobilních telefon°u pouˇzívající systém AndroidTM. Úspˇeˇsnˇe jsem imple-mentovala ˇreˇsení s pouˇzitím mobilních telefon°u umoˇzˇnujícím NFC pˇripojení a sluˇzeb a rozhraní poskytnutých systémem Android bez pouˇzití dalˇsích jiných sluˇzeb. Bˇehem testování jsem dosáhla 100% úspˇeˇsných útok°u. Zmˇeˇrená zpoˇzdˇení zp°usobená pˇrenosem dat nebyla natolik významná, aby ovlivnila transakce. Na základˇe tˇechto výsledk°u mohu ˇríci, ˇze ˇreˇsení je i pˇres jeho jednoduchost efektivní a m°uˇze být pouˇzito a dále studováno jinými studenty a osobami se zájmem o téma útok°u na bezkontaktní platby. CD pˇríloha je pˇripojena na konci této práce. Pˇríloha obsahuje snímky obrazovek z mobilních telefon°u a záznamy a skripty z testování.cze
dc.description.abstractIn the thesis, I focused on the examination and implementation of the solution for relay attack on contactless transactions using the NFC technology and public network with Android mobile devices. I successfully implemented the solution using the NFC enabled Android devices and services and interfaces provided by Android without other specific services. During the testing part, I accomplished 100% of successful attack runs. The measured delay caused by the data relay was not significant and did not affect the transaction. Based on this result, I can deduce, that this solution, despite its simplicity, is efficient and can be used and studied by any user interested in the topic of contactless payment attacks. Attachments are provided at the end of this thesis. CD attachment contain screenshots from the mobile devices and testing logs and scripts.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilní aplikace,Android,pˇrepojovací útok,síˇtová komu-nikace,bezpeˇcnost bezkontaktních karet,NFC technologie,emulace bezkon-taktní platební karty,TCP/IP protokol,NFCProxycze
dc.subjectmobile application,Android,relay attack,network communica-tion,security of contactless cards,NFC technology,emulation of contactlesspayment card,TCP/IP protocol,NFCProxyeng
dc.titleKomunikace bezkontaktních karet v Androiducze
dc.titleContactless card communication in Androideng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeKodýtek Filip
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record