Show simple item record

Crisis Preparedness of the Medical Emergency Service of the Hradec Králové Region

dc.contributor.advisorRalbovská Denisa Charlotte
dc.contributor.authorBowers Anna
dc.date.accessioned2019-02-20T10:46:26Z
dc.date.available2019-02-20T10:46:26Z
dc.date.issued2018-06-04
dc.identifierKOS-695599564005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79754
dc.description.abstractNaše bakalářská práce se věnuje problematice zdravotnické záchranné služby jako takové a následně se zaměřujeme na připravenost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, a to především z pohledu připravenosti výjezdových základen v případě mimořádné události či krizové situace a jakým způsobem by mohla být v takovém případě narušena jejich činnost. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části zaměřujeme svou pozornost na historický vývoj záchranné služby a následně na vývoj legislativní. V rámci práce jsou zpracovány i základní pojmy, které se týkají oblasti krizové připravenosti. Zároveň se soustředíme na současnou podobu a chod zdravotnické záchranné služby v obecném pojetí. Postupně rozebíráme, jakým způsobem funguje chod Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, protože ačkoli jsou v zákoně ukotveny obecné postupy, jednotlivé zdravotnické záchranné služby se mohou kraj od kraje lišit. V praktické části si vymezujeme cíle a popisujeme metodiku naší práce. Cílem naší práce je na základě pozorování, strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci a rozboru příslušné dokumentace vytvořit přehled zdrojů rizik a jejich možných dopadů na konkrétní výjezdové základny v rámci Královéhradeckého kraje. Následně se zaobíráme opatřeními, která by Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje přijala, kdyby konkrétní ohrožení nastalo. Výsledná data prezentujeme pomocí přehledných tabulek a grafů. Dalším cílem je porovnání jednotlivých výjezdových základen a jejich připravenosti na daná ohrožení a následné vyhodnocení této připravenosti a navržení doplňujících opatření, která by přispěla ke zlepšení připravenosti výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.cze
dc.description.abstractOur bachelor thesis deals with the issues related to medical emergency service in general, and it is further focused on the crisis preparedness of the Medical Emergency Service of Hradec Králové region. Primarily, we were interested in the preparedness of selected emergency stations for emergencies and crisis situations. In addition, we analyzed how their action could be disrupted. This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is first dedicated to the history and legislation developments of medical emergency service. We also discuss the basic terms related to crisis preparedness. Then, we focus on the current profile and course of medical emergency service in general. Finally, we analyze the structure and functioning of the Medical Emergency Service of Hradec Králové region. Although there is a general approach set down by law, Medical Emergency Services of various regions may vary slightly. In the practical part, we define our objectives and describe the methodology of our thesis. Using observation, structured interviews with employees and analysis of applicable documentation, we review possible sources of risks and their impact on selected emergency stations in Hradec Králové region. Subsequently, we suggest provisions that Medical Emergency Service of Hradec Králové region would have to provide if a particular threat appeared. We present the main outcomes in tables and graphs. Further, we compare particular emergency stations and their preparedness for specific threats. Finally, we evaluate this preparedness and suggest additional provisions that may improve the preparedness of emergency stations of Medical Emergency Service of Hradec Králové region.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZdravotnická záchranná služba,krizová připravenost,integrovaný záchranný systém,analýza rizik,legislativa,plán krizové připravenosticze
dc.subjectMedical emergency service,crisis preparedness,integrated rescue system,risk analysis,legislation,crisis preparedness planeng
dc.titleKrizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého krajecze
dc.titleCrisis Preparedness of the Medical Emergency Service of the Hradec Králové Regioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-04
dc.contributor.refereeŠeblová Jana
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record