Show simple item record

The Most Common Injuries of Youth Football Players

dc.contributor.advisorKimličková Monika
dc.contributor.authorDurych Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T10:40:18Z
dc.date.available2019-02-20T10:40:18Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-587865259605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79449
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími zraněními mladých fotbalistů. Zraněními, se kterými se fyzioterapeut může nejčastěji potkat při práci s nimi. Charakteristikou jejich vzniku a možnými terapeutickými řešeními, jakožto i preventivními opatřeními. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku pohybového aparátu v oblasti dolních končetin. S důrazem na nejčastěji zatěžované svalové skupiny při pohybovém stereotypu hráčů fotbalu a kompenzační mechanismy při oslabení nebo zkrácení určitých svalových skupin. Dále pak nejčastějšími zraněními, mechanismem jejich vzniku a rizikovými faktory. Součástí této kapitoly jsou také možnosti vyšetření, diagnostiky a terapie těchto zranění. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření v několika pražských fotbalových klubech. Na bázi tohoto šetření byl vytvořen seznam nejčastějších zranění. Byli vybráni tři hráči s těmito jednotlivými zraněními, na základě kompletního kineziologického vyšetření byla sestavena cvičební jednotka, optimalizovaná pro dané zranění, zaměřená na odstranění svalových dysbalancí a eliminaci rizikových faktorů. Předmětem kapitoly výsledky a diskuse je zhodnocení dotazníkového šetření. Výsledkem této práce jsou příklady terapií a cviků, zaměřených na rehabilitaci svalových a vazivových poranění. Druhou částí pak cvičení zaměřené na prevenci výše zmiňovaných zranění, a na odstranění svalových dysbalancí.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the most common injuries occurring in youth football. The injuries that the physiotherapist can most often encounter when working with young football players. The characteristics of their origin and possible therapeutic solutions as well as preventive measures. The theoretical part of the thesis is focused on the issue of locomotive apparatus mainly focused at the lower limbs. Accenting the most stressed muscle groups in the motion stereotype of soccer players and compensatory mechanisms for weakening or shortening of certain muscle groups. Including the most common injuries, the mechanism of their origin and risk factors. Part of this chapter describes the options of examining, diagnosing and treating these injuries. The practical part is based on questionnaire survey in several Prague football clubs. Based on this survey, a list of the most common injuries was created. Three players with these injuries were selected, based on a complete kinesiological examination, a training unit optimized for the injury was designed to eliminate muscle imbalances and eliminate risk factors. The subject of the results and discussion chapter is the evaluation of the questionnaire survey. The results of this work are examples of therapies and exercises aimed at the rehabilitation of muscle and ligamental injuries. The second part is an exercise aimed at the prevention of the above-mentioned injuries and on the removal of muscle imbalances.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFotbal,zranění,mládež,fyzioterapie,četnostcze
dc.subjectFootball,injury,youth,physiotherapy,incidenceeng
dc.titleNejčastější zranění fotbalistů mládežnických kategoriícze
dc.titleThe Most Common Injuries of Youth Football Playerseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeMalay Miroslav
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record