Show simple item record

Intervence pod CT kontrolou CT-guided Interventions

dc.contributor.advisorAdla Theodor
dc.contributor.authorŽilíková Bernadeta
dc.date.accessioned2019-02-20T10:39:44Z
dc.date.available2019-02-20T10:39:44Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-587865073605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79421
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá intervenčními výkony, které se provádějí pod CT kontrolou. Teoretická část popisuje jednotlivé druhy intervencí, včetně jejich průběhů a použité instrumentárium a indikace k výkonům. Dále se zabývám výpočetní tomografií. V této části se věnuji krátce historii, vývoji výpočetní tomografie, postupu při vyšetření na CT a také CT fluoroskopii, která intervnenční výkony lékařům výrazně usnadňuje. V poslední kapitole teoretické části se věnuji úloze radiologického asistenta při intervenčních výkonech, od informovaného souhlasu pacienta, přes přípravu na výkon a přípravu instrumentária až po vlastní vyšetření, kdy radiologický asistent nejdříve provede topogram a řídí se pokyny vyšetřujícího lékaře. Praktická část nabízí statistické vyhodnocení dat intervencí nasbíraných ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Na základě získaných údajů bylo možné k dalšímu zpracování použít 741 intervenčních výkonů. Jednotlivé intervenční výkony jsou porovnávány podle jejich četnosti a radiační zátěže pacienta.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis focuses on CT-guided interventional performances. The theoretical part describes various types of interventions including their course and the used instrumentation and performance indications. I also deal with computed tomography. In this part of my Bachelor thesis I shortly deal with the history of CT, the development of computed tomography, CT scanning and CT fluoroscopy, which significantly facilitates interventional performances for the doctors. In the last chapter of the theoretical part I pursue the role of a radiological assistant in interventional performances, from informed consent of the patient, through preparation for the performance and preparation of the instrumentarium to own examination, where the radiological assistant first performs the topogram and follows the instructions of the investigating doctor. The practical part offers statistical evaluation of interventions collected at the Motol University Hospital in Prague. Based on the data obtained, 741 interventional performances could be used for further processing. The individual interventions are compared according to their frequency and the radiation load of the patient.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNevaskulární intervenční výkony nevaskulární,výpočetní tomografie,radiologický asistentcze
dc.subjectNon-vascular intervention procedure,computed thomography,radiogical assistanteng
dc.titleIntervence pod CT kontroloucze
dc.titleIntervence pod CT kontrolou CT-guided Interventionseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-15
dc.contributor.refereeKrahula Ondřej
theses.degree.disciplineRadiologický asistentcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record