Show simple item record

Study of transformation of an utility room into a clean space of optical laboratory

dc.contributor.advisorAdamovský Daniel
dc.contributor.authorRoškotová Kateřina
dc.date.accessioned2019-01-31T11:07:58Z
dc.date.available2019-01-31T11:07:58Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.identifierKOS-768683734505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79286
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává koncepci přeměny čistého skladu laserového centra na optickou laboratoř s vyšší třídou čistoty. Návrh řešení by měl zajistit splnění požadovaných parametrů třídy čistoty ISO 6 dle ČSN EN ISO 14644-1 a současně zohlednit i specifické požadavky pro prostory optické laboratoře. Nedílnou součástí návrhu je i zajištění vhodných tepelně-vlhkostních podmínek pro pobyt osob. Navržené varianty řešení by měly sloužit jako představení možností řešení zadaného problému a jako podklad pro rozhodnutí laserového centra. Podstatnou částí studie je analýza stávajícího stavu prostor, jejíž součástí bylo i provedení průzkumu pomocí měření koncentrace částic ve vznosu, tepelného komfortu a tzv. subjektivního hodnocení tepelného komfortu pomocí dotazníků. Zhodnocení stávajícího stavu umožnilo definování vstupních podmínek pro návrh variant možného řešení. Navržené varianty mají odlišný vliv na provoz celého čistého prostoru a tento fakt může být proto stěžejní při rozhodování o nejvhodnější variantě. Pro novou optickou laboratoř byl vytvořen seznam doporučení pro provoz a údržbu čistého prostoru. Studie poukázala na problematiku návrhu takového prostoru, kde dochází ke střetu požadavků na vnitřní prostředí stanovených uživateli a instalovanými technologiemi.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on a conceptual design of transformation of a clean utility room in laser centre into an optical laboratory with a higher class of air cleanliness. The proposal should ensure that the required parameters for the class of air cleanliness ISO 6 have been met in accordance with ČSN EN ISO 14644-1, while taking into account the specific requirements for an optical laboratory. No less important part of the design is the achievement of suitable thermal and humidity environment for users of the laboratory. Suggested options of design should show various concepts of solutions of transformation and could be used for a laser centre to make a final decision. An essential part of this study is the analysis of a current state of the space, including the research done by an airborne particle concentration measurement according to ČSN EN ISO 14644-1, measuring of thermal comfort and a subjective post-occupancy evaluation questionnaire. The assessment of the current state allowed the definition of input conditions for the design of possible solutions. Proposed options have a different impact on the operation of cleanrooms, so this fact could be the most significant in terms of the final decision about the most suitable option. For the new optical laboratory, a list of recommendations for operation and maintenance of a cleanroom has been created. The study highlighted the issue of designing such a space, where there is a confrontation of the requirements for the internal environment from users and installed technologies.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectčisté prostory,třída čistoty,koncentrace částic,kontaminace,vnitřní prostředí,tepelný komfort,laboratořcze
dc.subjectclean rooms,cleanliness class,particle concentration,contamination,indoor environment,thermal comfort,laboratoryeng
dc.titleStudie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratořecze
dc.titleStudy of transformation of an utility room into a clean space of optical laboratoryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeRubina Aleš
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record