Show simple item record

Smart Home Network Guarddc.contributor.advisorSmítka Jiří
dc.contributor.authorPáleník Peter
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:05Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:05Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599944405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77307
dc.description.abstractPráca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a hrozieb v domácej sieti a v neposlednom rade na bezpečnosť detí a na kontrolu ich prístupu k Internetu. Cieľom práce je vytvoriť systém bežiaci na platforme Raspberry Pi 3, ktorý je čo najjednoduchší na nasadenie a používanie bežným užívateľom bez znalostí z odboru počítačových sietí. Systém má byť schopný spolupracovať s domácim routrom, ku ktorému má byť pripojený jediným ethernetovým káblom. Systém pracuje v prostredí GNU/Linux, jeho jadro je Java aplikácia slúžiaca ako server, ktorý zároveň obaľuje ďalšie existujúce open-source sieťové nástroje (Nmap, Suricata, a pod.). Výsledkom je systém spĺňajúci požadované vlastnosti, ktorý bol otestovaný v ostrom prostredí domácej siete.cze
dc.description.abstractThis thesis is about design and creation of a system, which tries to solve complex security of a home network. Emphasis is mostly placed on detection of new (and unknown) devices on the network, detection of attacks and threats in a home network and last but not least security of children and controlling their access to the Internet. The aim of this thesis is to create a system running on Raspberry Pi 3 platform, which is easy to deploy and use by an ordinary user without knowledge in the field of computer networks. System should be able to cooperate with home router, to which it should be connected by a single ethernet cable. System runs in GNU/Linux enviroment, the core of the system is Java application serving as a server, which also encapsulates other existing open-source network tools (Nmap, Suricata, etc.). The result is a system meeting the reqirements, which has been tested in home network enviroment.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpečnost' domácej siete,siet'ová bezpečnost',rodičovská kontrola,detekcia útokov,Intrusion Detection System,monitorovanie dátového toku,WiFi bezpečnost',IoT bezpečnost',Raspberry Picze
dc.subjecthome network security,network security,parental control,attack detection,Intrusion Detection System,traffic monitoring,WiFi security,IoT security,Raspberry Pieng
dc.titleChytrý strážce domácí sítěcze
dc.titleSmart Home Network Guardeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMoucha Alexandru
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record