Show simple item record

Analysis of the development of the housing market in Prague and its surroundings and its predictiondc.contributor.advisorHudeček Tomáš
dc.contributor.authorKovanda Kryštof
dc.date.accessioned2018-06-19T22:01:15Z
dc.date.available2018-06-19T22:01:15Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695600312405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76970
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Analýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikce" pojednává o vývoji situace především na Pražském realitním trhu. Cílem práce je analyzovat minulý i současný vývoj na trhu s bydlením, tedy přede-vším vývoj cen bytových nemovitostí a faktorů, které na tento vývoj mají vliv. Tyto faktory popisuji ve třetí kapitole této práce. Na základě zpracovaných výsledků, provedených rozhovorů a dotazníků se pokusím v poslední kapitole prioritizovat tyto faktory a odhadnout budoucí vývoj cen. Na závěr stanovím určitá doporučení pro potenciální investory, manažery prodeje či developery. Přínosem práce je tedy zhodnocení predikce v minulosti, návrh vlastního modelu a zmapovaní aktuální situace s bydlením v Praze a okolí.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis "Analysis of the housing market development in Prague its sur-roundings and its prediction" deals with the development of the situation espe-cially on the Prague real estate market. The aim of the thesis is to analyse the past and present trends in the housing mar-ket, namely the development of housing prices and the factors that influence this development. These factors are described in the third chapter of the diploma the-sis. I will try to prioritize these factors based on the processed results, interviews and questionnaires in recent chapters and estimate future price developments. Finally, make certain recommendations for potential investors, sales managers, or developers. The benefit of the thesis is evaluation of predictions in the past, design of own model and the mapping of the current situation with housing in Prague and its surroundings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPraha,trh s bydlením,cenotvorné faktory,bytová výstavba,růst cen,cenová bublina,budoucí vývojcze
dc.subjectPrague,housing market,pricing factors,housing development,price growth,price bubble,future developmenteng
dc.titleAnalýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikcecze
dc.titleAnalysis of the development of the housing market in Prague and its surroundings and its predictioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeŠtěpánek Petr
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record