Show simple item record

Corrosion in drinking water distribution systemsdc.contributor.advisorGrünwald Alexander
dc.contributor.authorSkalický Michal
dc.date.accessioned2018-05-30T15:47:09Z
dc.date.available2018-05-30T15:47:09Z
dc.date.issued2018-05-20
dc.identifierKOS-276802973605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76046
dc.description.abstractPitná voda vždy byla, je a bude strategickou surovinou. Zastavení koroze nebo alespoň minimalizování jejího dopadu při dodržení kvalitních dodávek pitné vody je velkou výzvou pro budoucnost. Proto monitoring koroze v potrubí s pitnou vodou je jedním ze základů k porozumění dané problematiky. Jako příklady studie byla vybrána oblast jižních Čech, kde byly vybaveny korozními kupony a následně vyhodnoceny agresivitou vody. Rychlost koroze byla monitorována v pitné vodě během expozice 35 a 82 dnů. Bylo zjištěno, že voda v této části distribučního systému má stupeň agresivity II, tedy střední. Výpočtům korozních rychlostí odpovídá i vyhodnocení druhu koroze pomocí Matlabu. Zasažení korozních destiček plošnou korozí se pohybuje lehce nad 50 %. Nezanedbatelný je i výskyt bodové koroze při již tak krátkém vystání proudící pitné vodě v potrubí. Nedílnou součástí práce bylo vyhodnocení jakosti vody ze vzorků odebíraných a měřených přímo na místě nebo následně v laboratoři během instalace korozních kuponů přímo na vodojemech. Získané výsledky se porovnaly s výsledky agresivity vody s dříve naměřenými hodnotami na největší úpravně vody celého systému, tedy na ÚV Plav.cze
dc.description.abstractDrinking water has always been, is and will be a strategic raw material. Stopping corrosion or at least minimization of its impact while keeping quality drinking water supplies is a big challenge for the future. That is why is the corrosion monitoring in the drinking water pipe system is one of the essentials for understanding the issue. As examples for the study were chosen area of South Bohemia, where they were fitted with corrosion coupons and subsequently evaluated by the aggressiveness of water. The corrosion speed was monitored in drinking water during 35 and 82-day exposure. It was found that water in this part of the distribution system has the II degree of the distribution system, i. e. Medium. The evaluation of the corrosion rates corresponds also the evaluation of the corrosion type using the Matlab. The impact on the corrosion plates on surface corrosion is slightly above 50 %. Significant is also the occurrence of the point corrosion during such a short display to a flowing drinking water in the pipeline. The integral part of the work was the evaluation of water quality from samples taken and measured directly at the place or later at the lab during the installation of corrosion plates directly on the water reservoirs. The obtained results were compared with the results of water aggression with values taken previously at the largest water treatment plant of the entire system, the ÚV Plav.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkoroze,pitná voda,distribuční systém vody,potrubí,korozní rychlost,jakost vodycze
dc.subjectcorrosion,drinking water,water distribution system,pipe,corrosion rate,water qualityeng
dc.titleKoroze v distribučních systémech pitné vodycze
dc.titleCorrosion in drinking water distribution systemseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted2018-05-25
dc.contributor.refereeKreibich Viktor
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record