Show simple item record

Preparation of the direct and inverse opal structures for sensors based on surface-enhanced Raman scattering (SERS)dc.contributor.advisorProška Jan
dc.contributor.authorKouba Karel
dc.date.accessioned2018-05-11T10:02:00Z
dc.date.available2018-05-11T10:02:00Z
dc.date.issued2018-02-01
dc.identifierKOS-695600187005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75994
dc.description.abstractPráce se zabývá přípravou a charakterizací SERS aktivních substrátů na bázi přímých a inverzních opálových struktur ve formě tenkých vrstev na křemíkových podložkách. Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS) je účinnou metodou pro kvalitativní, ale i kvantitativní analýzu chemického složení zkoumaných vzorků. Hlavní výhodou této spektroskopické techniky je řádový nárůst citlivosti, který je způsoben zvětšením účinného průřezu Ramanova rozptylu prostřednictvím metalodielektrických nanostrukturovaných substrátů. Těžištěm této práce jsou zejména praktické a teoretické aspekty přípravy substrátů pomocí technik založených na samouspořádání mikro- a nanočástic. Mezi ně patří například uspořádání na hladině kapaliny, drop-coating, nebo dip-coating. Tyto metody lze jednoduše využít pro rychlou a levnou přípravu účinných substrátů s dobrou reprodukovatelností. Experimentální část práce se mimo jiné zabývá využitím techniky uspořádání na vodní hladině pro přípravu tenkých vrstev sférických nanočástic. Techniku se podařilo optimalizovat pro přípravu monovrstev nanočástic z oxidu křemičitého o průměru 50 nm. Připravit se s využitím této metody podařilo také monovrstvy kompozitních nanočástic se zlatými jádry průměru 21 nm, obalené SiO2 slupkami o tloušťce 19 nm. Na připravené struktury byla pomocí magnetronového naprašování deponována vrstva zlata a jejich SERS-aktivita byla ověřena provedením spektroskopických měření.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with preparation and characterization of SERS active substrates based on direct and inverse opal structures in the form of thin layers on silicon substrates. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is an efficient method for qualitative, but also quantitative analysis of chemical composition of samples studied. The main advantage of this spectroscopic technique is the order of magnitude increase in sensitivity, which is caused by an increase in the effective cross-section of Raman scattering through metallodielectric nanostructured substrates. The main focus of this work is on practical and theoretical aspects of preparation of substrates using techniques based on self-assembly of micro- and nanoparticles. Among these are, for example, assembly on water surface, drop-coating or dip-coating. These methods can be easily used for the quick and inexpensive preparation of efficient substrates with good reproducibility. The experimental part of the thesis inter alia deals with the use of assembly on water surface technique for the preparation of thin layers of spherical nanoparticles. The technique has been optimized for the preparation of monolayers of silicon dioxide nanoparticles with a diameter of 50 nm. With the use of this method, monolayers of composite nanoparticles with 21 nm gold cores coated with 19 nm thick SiO2 shells were also prepared. On the prepared structures, a layer of gold was deposited by magnetron sputtering and their SERS-activity was verified by performing spectroscopic measurements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS),mikročástice,nanočástice,samouspořádání,monovrstva,oxid křemičitý,inverzní opál,SERS-aktivní substrátcze
dc.subjectSurface enhanced Raman scattering (SERS),microparticles,nanoparticles,self-assembly,monolayer,silicon dioxide,inverse opal,SERS-active substrateeng
dc.titlePříprava přímých a inverzních opálových struktur pro senzory založené na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS)cze
dc.titlePreparation of the direct and inverse opal structures for sensors based on surface-enhanced Raman scattering (SERS)eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-02-06
dc.contributor.refereeFajgar Radek
theses.degree.disciplineOptika a nanostrukturycze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record