Now showing items 1-20 of 83

  • Návrh a optimalizace pikosekundového oscilátoru s aktivním materiálem Yb:YAG ve tvaru tenkého disku se synchronizací módů Kerrovou čočkou 

   Author: Hambálek Tomáš; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Práce se v teoretické části zabývá tenkodiskovým konceptem a krystalem Yb:YAG. Jsou popsány pasivní metody synchronizace módů a je rozebrána problematika ultrakrátkých pulzů. V praktické části jsou publikovány vlastní ...
  • Elektrická charakterizace křemíkových nanodrátů a součástek nanometrových rozměrů 

   Author: Šilhavík Martin; Supervisor: Červenka Jiří; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá přípravou vzorků a charakterizací elektrického transportu v křemíkových nanodrátech rostlých pomocí metody plazmou podpořené chemické depozice z plynné fáze při nízkých teplotách (pod 400°C). V teoretické ...
  • Rezonančně diodově čerpaný Er:YAG laser 

   Author: Hlinomaz Kryštof; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Bakule Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Práce je zaměřena na změny výstupních charakteristik rezonančně čerpaného laserového systému v závislosti na teplotě aktivního prostředí Er:YAG. Byla vypracována rešerše na téma rezonanční čerpání aktivního prostředí Er:YAG ...
  • Inverzní Comptonův rozptyl na laserem urychlených elektronech 

   Author: Kerepecký Tomáš; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Petržílka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá studiem vzniku rentgenového až gama záření při interakci elektromagnetického záření s relativistickými elektrony. Tento proces se nazývá inverzní Comptonův rozptyl. Úvodní část shrnuje základní poznatky ...
  • Vybrané aspekty numerických metod pro hydrodynamické simulace laserového plazmatu 

   Author: Nikl Jan; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Rohlena Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   V rámci této práce jsou vyvíjeny numerické metody pro 1D a 2D hydrodynamické kódy. Dvouteplotní popis nevazkou stlačitelnou tekutinou je aplikován v lagrangeovských souřadnicích, kde regularita 2D sítě je dosažena metodou ...
  • Příprava SERS-aktivního senzoru pro rychlou detekci biomarkeru anthraxu 

   Author: Šebek Matěj; Supervisor: Proška Jan; Opponent: Fajgar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Studie nabízí srozumitelný přehled metod pro detekci bakteriálních spor. Hlavní zde použitou technikou je detekce na bázi povrchem zesíleného Ramanova rozptylu. Komerční substráty Silmeco pro detekci na bázi SERS byly ...
  • Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser 

   Author: Csanaková Bianka; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Nejezchleb Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce bol prevedený rešerš ...
  • Kompozitní nanočástice se zlatým jádrem: povlakování cílené pro biotechnologické aplikace 

   Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Novotný Filip; Opponent: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Nanočástice ušlechtilých kovů jsou studované zejména pro své unikátní optické vlastnosti. Ty se projevují rezonančně zesílenou absorpcí a rozptylem dopadajícího elektromagnetického záření - jevem zvaným lokalizovaná povrchová ...
  • Laditelné ytterbiové lasery 

   Author: Stehlík Marek; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce se zabývá přeladitelností ytterbiových pevnolátkových laserů. Skládá se z rešerše, spektroskopické a laserové charakteristiky vybraných ytterbiem dopovaných materiálů (Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:GGAG, Yb:fosfátové ...
  • Digitální holografická mikroskopie a tomografie 

   Author: Sládek Juraj; Supervisor: Psota Pavel; Opponent: Šulc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práca sa zameriava na problematiku digitálnej holografie a jej experimentálne použitie v digitálnej holografickej mikroskopii a tomografii. Práca je delená na dve časti. Prvá časť prace je rešeršného charakteru. Na ...
  • Lasery s aktivními ionty thulia a holmia generující ve spektrální oblasti okolo 2 um 

   Author: Cvrček Jan; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Smrž Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato práce je věnována návrhu, optimalizaci a měření výstupních charakteristik laserů s krystaly Tm:CaF2 a Ho:CaF2 generujících záření ve spektrální oblasti 2 um. V první části jsou rozebrány výhody a použití laserového ...
  • Studium rezonančních procesů v plazmonických nanostrukturách pro senzorové aplikace 

   Author: Pirunčík Jiří; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Antoš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Diplomová práce se soustředí na obecnou problematiku rezonančních procesů v plazmonických nanostruktrurách se zaměřením na nanočástice a lokalizovanou povrchovou plazmonovou rezonanci. V souvislosti s modely pro popis ...
  • Vliv počtu makročástic na přesnost a časovou náročnost částicových simulací ve fyzice laserového plazmatu 

   Author: Kocur Viktor; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá numerickými efekty spojenými s makročásticemi v particle-in-cell (PIC) simulacích ve fyzice laserového plazmatu. Je prezentován přehled fyziky interakce ultraintenzivních laserových pulsu s ionizovanými ...
  • Příprava přímých a inverzních opálových struktur pro senzory založené na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS) 

   Author: Kouba Karel; Supervisor: Proška Jan; Opponent: Fajgar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Práce se zabývá přípravou a charakterizací SERS aktivních substrátů na bázi přímých a inverzních opálových struktur ve formě tenkých vrstev na křemíkových podložkách. Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS) je ...
  • Využití iontových svazků pro růst a charakterizaci nanotyček ZnO 

   Author: Schenk Antonín; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Haviar Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se věnuje přípravě vzorkovaných polí vertikálních ZnO nanotyček pomocí fokusovaných iontových i elektronových svazků a následného hydrotermálního růstu. Dále se věnuje charakterizaci ZnO nanotyček a Pt kontaktů ...
  • Interferometrická detekce rozptylu světla na nanočásticích 

   Author: Holanová Kristýna; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Špačková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   V této práci rozšiřujeme možnosti nového mikroskopu založeného na interferometrické detekci rozptylu (iSCAT) a posouváme jeho výkon na hranice fyzikálních limitů citlivosti a rozlišení. Zobrazujeme rozptýlené světlo na ...
  • Zaostření krátkého intenzivního laserového impulsu do velmi malého ohniska v částicových simulacích interakce s plazmatem 

   Author: Valenta Petr; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Úzká fokusace s využitím plazmové optiky muže vést ke zvýšení intenzity a zlepšení časového i prostorového kontrastu laserových svazků. Vzhledem k tomu, že pro popis těchto impulsů neplatí paraxiální aproximace, je zapotřebí ...
  • Urychlování iontových svazků 10 PW laserem 

   Author: Matys Martin; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Hlavním cílem práce je teoretické studium urychlování iontů při interakci 10 PW laseru (s parametry odpovídajícími laseru L4 ELI beamline) s nově vyvinutým vodíkovým pevným terčem pro porovnání s polyethylenovou fólií, v ...
  • Cylindrická MOF metoda pro multimateriálovou rekonstrukci 

   Author: Deriánová Kateřina; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Metody materiálové rekonstrukce jsou jedním z přístupů umožňujících realističtější modelování hydrodynamiky tekutin s odlišnými vlastnostmi. Tato práce se zabývá materiálovou rekonstrukční metodou MOF v kartézských a ...
  • Numerické simulace laserového urychlování s ionizační injekcí elektronů do brázdové vlny 

   Author: Kireš Jakub; Supervisor: Limpouch Jiří; Opponent: Yanjun Gu
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práca sa zaoberá štúdiom laserového urýchľovania s ionizačnou injektážov elektrónov do brázdovej vlny pomocou particlein-cell kódu EPOCH. Simuláciami rôznych schém pre LWFA používajúc jeden resp. dva laserové zväzky a rôzne ...