Now showing items 1-20 of 83

  • Návrh a optimalizace pikosekundového oscilátoru s aktivním materiálem Yb:YAG ve tvaru tenkého disku se synchronizací módů Kerrovou čočkou 

   Author: Hambálek Tomáš; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Práce se v teoretické části zabývá tenkodiskovým konceptem a krystalem Yb:YAG. Jsou popsány pasivní metody synchronizace módů a je rozebrána problematika ultrakrátkých pulzů. V praktické části jsou publikovány vlastní ...
  • Využití iontových svazků pro růst a charakterizaci nanotyček ZnO 

   Author: Schenk Antonín; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Haviar Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se věnuje přípravě vzorkovaných polí vertikálních ZnO nanotyček pomocí fokusovaných iontových i elektronových svazků a následného hydrotermálního růstu. Dále se věnuje charakterizaci ZnO nanotyček a Pt kontaktů ...
  • Vliv počtu makročástic na přesnost a časovou náročnost částicových simulací ve fyzice laserového plazmatu 

   Author: Kocur Viktor; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá numerickými efekty spojenými s makročásticemi v particle-in-cell (PIC) simulacích ve fyzice laserového plazmatu. Je prezentován přehled fyziky interakce ultraintenzivních laserových pulsu s ionizovanými ...
  • Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser 

   Author: Csanaková Bianka; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Nejezchleb Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce bol prevedený rešerš ...
  • Inverzní Comptonův rozptyl na laserem urychlených elektronech 

   Author: Kerepecký Tomáš; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Petržílka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá studiem vzniku rentgenového až gama záření při interakci elektromagnetického záření s relativistickými elektrony. Tento proces se nazývá inverzní Comptonův rozptyl. Úvodní část shrnuje základní poznatky ...
  • Příprava přímých a inverzních opálových struktur pro senzory založené na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS) 

   Author: Kouba Karel; Supervisor: Proška Jan; Opponent: Fajgar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Práce se zabývá přípravou a charakterizací SERS aktivních substrátů na bázi přímých a inverzních opálových struktur ve formě tenkých vrstev na křemíkových podložkách. Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS) je ...
  • Charakterizace povlakovaných plasmonických nanočástic: korelace zobrazení z elektronového mikroskopu a mikroskopu atomárních sil 

   Author: Gocníková Eva; Supervisor: Novotný Filip; Opponent: Koštejn Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Zlaté nanočástice jsou hojně studované a využívané pro jev lokalizované povrchové plazmonové rezonance (LPPR), který nastává vlivem dopadajícího elektromagnetického záření. Předkládaná diplomová práce se zabývá charakterizací ...
  • Elektrická charakterizace křemíkových nanodrátů a součástek nanometrových rozměrů 

   Author: Šilhavík Martin; Supervisor: Červenka Jiří; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá přípravou vzorků a charakterizací elektrického transportu v křemíkových nanodrátech rostlých pomocí metody plazmou podpořené chemické depozice z plynné fáze při nízkých teplotách (pod 400°C). V teoretické ...
  • Rezonančně diodově čerpaný Er:YAG laser 

   Author: Hlinomaz Kryštof; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Bakule Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Práce je zaměřena na změny výstupních charakteristik rezonančně čerpaného laserového systému v závislosti na teplotě aktivního prostředí Er:YAG. Byla vypracována rešerše na téma rezonanční čerpání aktivního prostředí Er:YAG ...
  • Cylindrická MOF metoda pro multimateriálovou rekonstrukci 

   Author: Deriánová Kateřina; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Metody materiálové rekonstrukce jsou jedním z přístupů umožňujících realističtější modelování hydrodynamiky tekutin s odlišnými vlastnostmi. Tato práce se zabývá materiálovou rekonstrukční metodou MOF v kartézských a ...
  • Numerické simulace laserového urychlování s ionizační injekcí elektronů do brázdové vlny 

   Author: Kireš Jakub; Supervisor: Limpouch Jiří; Opponent: Yanjun Gu
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práca sa zaoberá štúdiom laserového urýchľovania s ionizačnou injektážov elektrónov do brázdovej vlny pomocou particlein-cell kódu EPOCH. Simuláciami rôznych schém pre LWFA používajúc jeden resp. dva laserové zväzky a rôzne ...
  • Vybrané aspekty numerických metod pro hydrodynamické simulace laserového plazmatu 

   Author: Nikl Jan; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Rohlena Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   V rámci této práce jsou vyvíjeny numerické metody pro 1D a 2D hydrodynamické kódy. Dvouteplotní popis nevazkou stlačitelnou tekutinou je aplikován v lagrangeovských souřadnicích, kde regularita 2D sítě je dosažena metodou ...
  • Laditelné ytterbiové lasery 

   Author: Stehlík Marek; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce se zabývá přeladitelností ytterbiových pevnolátkových laserů. Skládá se z rešerše, spektroskopické a laserové charakteristiky vybraných ytterbiem dopovaných materiálů (Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:GGAG, Yb:fosfátové ...
  • Digitální holografická mikroskopie a tomografie 

   Author: Sládek Juraj; Supervisor: Psota Pavel; Opponent: Šulc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práca sa zameriava na problematiku digitálnej holografie a jej experimentálne použitie v digitálnej holografickej mikroskopii a tomografii. Práca je delená na dve časti. Prvá časť prace je rešeršného charakteru. Na ...
  • Interferometrická detekce rozptylu světla na nanočásticích 

   Author: Holanová Kristýna; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Špačková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   V této práci rozšiřujeme možnosti nového mikroskopu založeného na interferometrické detekci rozptylu (iSCAT) a posouváme jeho výkon na hranice fyzikálních limitů citlivosti a rozlišení. Zobrazujeme rozptýlené světlo na ...
  • Zaostření krátkého intenzivního laserového impulsu do velmi malého ohniska v částicových simulacích interakce s plazmatem 

   Author: Valenta Petr; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Úzká fokusace s využitím plazmové optiky muže vést ke zvýšení intenzity a zlepšení časového i prostorového kontrastu laserových svazků. Vzhledem k tomu, že pro popis těchto impulsů neplatí paraxiální aproximace, je zapotřebí ...
  • Urychlování iontových svazků 10 PW laserem 

   Author: Matys Martin; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Hlavním cílem práce je teoretické studium urychlování iontů při interakci 10 PW laseru (s parametry odpovídajícími laseru L4 ELI beamline) s nově vyvinutým vodíkovým pevným terčem pro porovnání s polyethylenovou fólií, v ...
  • Kompozitní nanočástice se zlatým jádrem: povlakování cílené pro biotechnologické aplikace 

   Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Novotný Filip; Opponent: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Nanočástice ušlechtilých kovů jsou studované zejména pro své unikátní optické vlastnosti. Ty se projevují rezonančně zesílenou absorpcí a rozptylem dopadajícího elektromagnetického záření - jevem zvaným lokalizovaná povrchová ...
  • Studium rezonančních procesů v plazmonických nanostrukturách pro senzorové aplikace 

   Author: Pirunčík Jiří; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Antoš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Diplomová práce se soustředí na obecnou problematiku rezonančních procesů v plazmonických nanostruktrurách se zaměřením na nanočástice a lokalizovanou povrchovou plazmonovou rezonanci. V souvislosti s modely pro popis ...
  • Optimalizace metodiky přípravy a charakterizace koloidních roztoků zlatých nanokrychlí 

   Author: Schuster Richard; Supervisor: Novotný Filip; Opponent: Fajgar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Cílem předkládané diplomové práce je optimalizace metodiky přípravy a charakterizace koloidních roztoků zlatých nanokrychlí. Pro účely syntézy byla zvolena metoda přerůstání zárodků. Optimalizací metodiky bylo dosaženo ...