Now showing items 1-20 of 110

  • Model rozšířené magnetohydrodynamiky v kódu FLASH - testování a aplikace 

   Author: Jiří Löffelmann; Supervisor: Limpouch Jiří; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   V této práci jsou provedeny simulace laserového plazmatu pomocí rozšířeného magnetohydrodynamického modelu (ExMHD). K numerickým simulacím interakcí mezi laserového záření s terčem ve vnějším magnetickém poli je použit kód ...
  • Ultracitlivá nanoskopie s fázovou detekcí 

   Author: Kateřina Jiříková; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Špačková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   V posledních letech došlo v oblasti ultracitlivé mikroskopie k významnému pokroku v citlivosti a kvantitativní povaze měření. Zejména pro pochopení vnitřních struktur opticky tenkých objektů, jako jsou buňky a tkáně, se ...
  • Post komprese energetických laserových impulsů pro generaci vysokých harmonických 

   Author: Ondřej Sedláček; Supervisor: Hort Ondřej; Opponent: Smrž Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Ultra krátké pulzy, obvykle trvající desítky nebo stovky femtosekund jsou klíčovým nástrojem pro výzkum elektronové dynamiky. Nicméně některé pokročilé aplikace vyžadují ještě kratší pulzy. Few-cycle pulzy, sestávající se ...
  • Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty se zvýšenou teplotní stabilitou 

   Author: Matěj Stavinoha; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Břínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací polovodičových jednofotonových detektorů, tyto typy detektorů mohou dosáhnout časového rozlišení lepšího než 20 ps a stability zpoždění výrazně lepší než 1 ps. Používají se v ...
  • Využití nanočástic při urychlování elektronů laserem 

   Author: Alžběta Špádová; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se zabývá principem urychlování elektronů pomocí ultrakrátkých, vysoce intenzivních, laserových impulsů. Je v ní popsáno nově navržené schéma využívající plynový terč obsahující nanočástice a jsou zmíněny jeho hlavní ...
  • Teplotní závislost absorpčních a emisních účinných průřezů optických vláken dopovaných thuliem 

   Author: Bára Jiříčková; Supervisor: Peterka Pavel; Opponent: Aubrechtová Dragounová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce je věnována spektroskopickým změnám v křemenných vláknech dopovaných ionty thulia během jejich zahřívání. Výsledkem je sada spektroskopických parametrů těchto vláken, zahrnující účinné průřezy, fluorescenční ...
  • Pokročilé metody dekompozice radiačního pole hybridními pixelovými detektory 

   Author: Declan Garvey; Supervisor: Bergmann Benedikt Ludwig; Opponent: Mráz František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Hybridní pixelové detektory vyvolaly zájem fyziky vysokých energií, medicíny a věd o vesmíru pro jejich schopnosti registrovat bezpozaďově jednotlivé ionizující částice a zaznamenávat jejich stopy či dráhy v detektorovém ...
  • Nízkoteplotní studium křemíkových vakancí v diamantových tenkých vrstvách 

   Author: Irena Bydžovská; Supervisor: Ondič Lukáš; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Světlo emitující záporně nabitá centra křemík-vakance (SiV) mohou být vytvořena za vysokých hustot v diamantových tenkých vrstvách pomocí chemické depozice z plynné fáze. Tenké diamantové vrstvy mohou být vyrobeny relativně ...
  • Thuliem dopovaný vláknový zesilovač 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Peterka Pavel; Opponent: Vojtěch Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Předmětem této práce je vývoj a charakterizace thuliem dopovaných opticky vláknových zesilovačů (TDFA) pro vlnové délky za pásmem L (1565-1625 nm) k čemuž také přísluší laditelné thuliem dopované vláknové lasery (TTDFL) ...
  • Zobrazování s vysokorychlostní modulací fáze 

   Author: Martin Čičala; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Ligmajer Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Priestorov´a modul´acia svetla je dˆoleˇzit´ym n´astrojom optick´eho zobrazovania. V dneˇsnej dobe existuje niekol’ko met´od na dosiahnutie amplit´udovej alebo f´azovej modul´acie, ktor´e sa vyuˇz´ıvaj´u napr´ıklad v ...
  • Elektrická charakterizace jednotlivých nanotyček ZnO 

   Author: Robert Hlaváč; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
   Tato práce se zabývá elektrickou charakterizací jednotlivých nanotyček ZnO. Teoretická část je zaměřena na elektrickou charakterizaci jednodimenzionálních nanostruktur, na metody jejich přenosu a kontaktování. Hlavní část ...
  • Příprava nanotyček ZnO na substrátech modifikovaných fokusovaným iontovým svazkem 

   Author: Kryštof Synek; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Hospodková Alice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
   Příprava nanotyček a jiných nanokrystalů z roztoků je slibnou metodou pro výrobu polovodičových součástek. Je nenáročná na vybavení a umožňuje výrobu ve velkém množství, na druhou stranu schází bližší porozumění vlivu ...
  • Optická charakterizace supersonických plynových trysek s vysokým časovým rozlišením a vysokou citlivostí 

   Author: Samuel Šipikal; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Charakterizácia plynových trysiek je dôležitou súčastou mnohých experimentov. Z tohoto dôvodu je vel´mi užitočné mat´ funkčnú a plne automatizovanú stanicu na charakterizáciu plynových trysiek. Túto charakterizáciu sme ...
  • Laserem řízené urychlování iontů: analýza a teoretická interpretace experimentálních dat 

   Author: Arsenios Hadjikyriacou; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Cikhardt Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Advances in high-power laser technology seen in recent years have fueled
  • Er,Pr:GGAG laser generující v oblasti 2.8 µm 

   Author: Tamara Jamborová; Supervisor: Švejkar Richard; Opponent: Mužík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Táto diplomová práca sa zaoberá laserovými aktívnymi prostrediami, ktoré sú dopované iónmi Er3+ a generujú žiarenie v okolí vlnovej dĺžky 3 µm. Teoretická časť obsahuje charakteristiku pevnolátkového laseru, približuje ...
  • Generace 2. harmonické frekvence v nanosekundovém svazku s energií 50 J a výkonem 500 W 

   Author: Matyáš Příbaň; Supervisor: Divoký Martin; Opponent: Duda Martin Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá simulováním a experimentálním ověřením generování 2. harmonické frekvence pro Yb:YAG laser (1030 nm) s energií pulsu mezi 50 a 100 J, délkou pulsu 10 ns a opakovací frekvencí 1 a 10 Hz. Zvláštní pozornost ...
  • Diodově buzený Nd,Gd:CaF2 laser s pasivní synchronizací módů generující sub-pikosekundové impulsy 

   Author: Milan Jandera; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Mužík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací diodově buzeného Nd, Gd:CaF2 laseru s pasivní synchronizací módů, generujícího ultrakrátké pulsy v okolí 1,06 µm. První část přináší základní informace o aktivních prostředích Nd:CaF2 ...
  • Monte Carlo simulace léčby radioterapií s laserem urychlenými částicemi 

   Author: Vanda Sluková; Supervisor: Grittani Gabriele Maria; Opponent: Versaci Roberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce se zaměřuje na využití laserového plazmového urychlovače ke generaci velmi vysoce energetických elektronů (VHEE) a dalších částic pro radioterapii. S využitím obecně účelového Monte Carlo kódu FLUKA a jeho ...
  • Cell-centered lagrangeovský kód pro simulace ve fyzice laserového plazmatu 

   Author: Ivan Tarant; Supervisor: Váchal Pavel; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce je věnována rozšíření stávajícího nestrukturovaného cell-centred lagrangeovského kódu pro hydrodynamické simulace, doposud vyvíjeného v kartézských souřadnicích, do cylindrických souřadnic. Součástí je implementace ...
  • Regenerativní zesilovač s aktivním prostředím Yb:KYW 

   Author: Matěj Žáček; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Švejkar Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá vývojem regenerativního zesilovace na bázi Yb:KYW. V teoretické části jsou shrnuty vlastnosti použitého krystalu a teorie laserového zesilovače. Dále jsou provedeny simulace regenerativního ...