Show simple item record

SACRED SPACE

dc.contributor.advisorKraus David
dc.contributor.authorStyk Miroslav
dc.date.accessioned2018-05-11T10:00:46Z
dc.date.available2018-05-11T10:00:46Z
dc.date.issued2018-02-01
dc.identifierKOS-695599794105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75945
dc.description.abstractV každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou však nemá byť len vonkajšia reprezentácia kostola, ale predovšetkým jeho vlastná podstata. Čo má dnešný kostol vyjadrovať a čomu má slúžiť? Vo svojom návrhu sa zaoberám fenoménom sakrálneho priestoru. Kresťanským kostolom pre saleziánov v bratislavskej Petržalke. Sakrálnym priestorom v 21. storočí. Myslím si, že najúprimnejším spôsobom akým architekt môže stvárniť sakrálny priestor je, že bude riskovať svoju vlastnú verziu daného miesta. Cieľom je vytvoriť priestor pre liturgiu, v ktorom zažijeme emóciu. Priestor, ktorý povznesie naše mysle k Bohu. Miesto nerušivé, harmonické, upokojujúce, prírodné. Ticho. Vychádzam z kresťanských pravzorov a hľadám novú formu. Ide o sakrálny priestor, ktorého atmosféra vychádza z osobnej skúsenosti, nadväzuje na prežitý zážitok a opiera sa o historickú tradíciu.cze
dc.description.abstractIn every age, church stands in front of a new situation, it has its own up-to-date understanding, its own face. It is this exact self-understanding that should take into account the original expression form. Our question should not only be the external representation of the church, but above all its nature. What is today´s church supposed to express and what is its purpose? In my proposal I deal with the phenomenon of sacral space.I deal with the christian church for salesians in Petržalka. I deal with the sacral space in 21. century. I believe that the purest way how an architect can form a sacral space is that he will risk his own version of given space. The goal is to create a place for liturgy, where we can experience an emotion. A place that will rise our minds to God. A peaceful, harmonic, calm, natural, inviting place. Silence. I am searching for a new form based on christian archetyp pattern. The atmosphere of the sacral space comes from a personal experience, follows the experienced sensation and has its roots in historical tradition.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkomunita,saleziáni,cirkev,súčasnosť,Bratislava,Petržalka,historická tradícia,vlastná verzia sakrálního priestoru,člověk,spoločnosť,svet,náboženstvo,symbolikacze
dc.subjectcommunity,salesians,church,contemporary,Bratislava,Petržalka,historical tradition,own version of sacral space,man,society,world,religion,symbolismeng
dc.titleSAKRÁLNÍ PROSTORcze
dc.titleSACRED SPACEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-02-06
dc.contributor.refereeZávodný Lubomír
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record