Show simple item record

Primary School

dc.contributor.advisorKrátký Vladimír
dc.contributor.authorŠpilarová Kateřina
dc.date.accessioned2018-05-11T09:57:36Z
dc.date.available2018-05-11T09:57:36Z
dc.date.issued2018-03-08
dc.identifierKOS-587865152605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75803
dc.description.abstractZákladní škola Hanspaulka je do terénu částečně zapuštěný dvoupodlažní objekt s terasami. Tvar budovy je zalomený a využívá pozitivně sluneční svit a umožňuje neobyčejný výhled ze všech tříd. Pozemek před budovou, směrem na sever od ní, je neoplocený. Je upraven jako park s vysokými listnatými stromy vybavený lavičkami a dětským hřištěm. Návrh počítá s tím, že tento prostor bude využíván rodiči, školáky a jejich mladšími sourozenci. Je přístupný veřejnosti, ale je spravován i kontrolován školou - na hřiště je umožněn výhled z vrátnice. Jádrem budovy je atrium, společný prostor, který slouží nejen jako hlavní vertikální komunikace mezi 2NP a 1NP, ale umožňuje žákům příjemně trávit volné chvíle. Atrium je složeno z prefabrikovaných dílů schodišť, větších stupňů, skluzavek i lezeckých stěn. Rozsáhlý prostor pod schodištěm umožňuje variabilní rozmístění stolků a nabízí rozsáhlé možnosti využití prostoru. Kromě posezení žáků během svačiny se zde mohou odehrávat besídky, dětské koncerty, přednášky, kurzy a různá shromáždění. Do atria se vstupuje přímo ze vstupní haly, prostor mezi halou a atriem je prosklený a umožňuje tak průhled a snadnou orientaci. Z atria je možné vyjít ven na zahradu, ale i do všech částí budovy. Do části administrativní, kde se nachází kanceláře, ředitelna a sborovny, do části pro první stupeň, která je umístěna nejblíže u vchodu, aby se nejmenší žáci snadno orientovali, a do obou částí pro druhý stupeň. V první části jsou kmenové učebny, ve druhé části jsou učebny biologie, počítačů, výtvarné výchovy a dílna. Druhá část je zakončena jídelnou. Provoz celé budovy je uzpůsoben pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Osobám s omezenou schopností pohybu v této budově je nabízen rovnocenný přístup a pohyb po budově jako osobám bez omezení, což přispívá ke snahám českého školství o zařazení žáků s různými postiženími do společnosti.cze
dc.description.abstractThe primary school Hanspaulka is terraced two-floor building which is partly sunken. The shape of the building is adapt to open to the sunlight and to the extraordinary view of all classes. The land in front of the building (the north side), is public. It is arranged as a park with high deciduous trees, it's equipped with benches and playground. The proposal that this space will be used by the parents, schoolchildren and their younger siblings. It is accessible to the public, but it is managed and controlled by the school - the doorkeeper can see on the playground. The heart of the building is the atrium. This common space works like the main vertical communication between the 2nd floor and the 1st floor, but it´s also space where the pupils spend leisure. The atrium consists of prefabricated parts of staircases, larger stairs, slides and climbing walls. Big space under the stair allows variable placement of tables and offers a lot of space arrangements. Apart from using Atrium during the snack, it could by use for parties, children's concerts, lectures, courses and various meeting. You can enter to the atrium directly from the entrance hall. The space between the hall and the atrium is transparent for visibility and easy orientation. From the atrium you can go out to the garden, but also to all parts of the building - to the part of the administration, where are the offices, headmaster´s office and teacher´s lounge, to the part for younger, which is located closest to the for their easy orientation, to both parts for older. In the first part there are home classrooms, in the second part there are classroom of biology, computers, art education and workshop. The second part ends with a dining room. The building is adapted for use by persons with limited mobility. The handicapped person have equal access and movement in the building as persons without handicap. It contributes to the efforts of Czech education to include pupils with different disabilities into society.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectškola,Hanspaulka,dvoupodlažní objekt,terasy,výhled,atrium,částečně zapuštěnýcze
dc.subjectschool,Hanspaulka,two-floor building,partly sunken,terrace,view,atriumeng
dc.titleZákladní škola, Hanspaulkacze
dc.titlePrimary Schooleng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-03-13
dc.contributor.refereeVít Milan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record