Show simple item record

Toxic metals in Prague´s reservoirs

dc.contributor.advisorKomínková Dana
dc.contributor.authorSoučková Lucie
dc.date.accessioned2018-03-28T12:42:02Z
dc.date.available2018-03-28T12:42:02Z
dc.date.issued2018-03-26
dc.identifierKOS-276804913005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75542
dc.description.abstractKoncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy městských odvodňovacích systémů, které mění koncentraci a chování toxických kovů ve vodním prostředí. Měření toxických kovů bylo doplněno analýzou základních fyzikálně chemických parametrů kvality vody. Normy kvality životního prostředí (EQS) byly překročeny u více než 50% zkoumaných nádrží pro následující chemické parametry: celkový organický uhlík (TOC), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) a fosforečnany (P-PO43-). Měď byla identifikována jako nejnebezpečnější znečišťující látka mezi vybranými toxickými kovy ve vodě. Vysoké koncentrace mědi a zinku, které vedly k překročení EQS, byly také zjištěny v sedimentech většiny nádrží. Nejvyšší hladiny toxických kovů byly zjištěny v Kyjském rybníku (Zn, Cu, Ni, Cd a Pb), v rybníku Strnad (Zn, Cu, Cr a Fe) a v retenčních nádržích RN Stodůlky N3 (Zn, Cu a Cr) a RN Hájecká R3 (Zn, Cu, Cr a Pb). Tyto nádrže jsou silně ovlivněny různými antropogenními činnostmi, jako je polygrafický průmysl, doprava (pražská okružní komunikace) a čistírny odpadních vod. U většiny nádrží byl zaznamenán v chronických testech toxicity negativní vliv sedimentu na růst a přežívání druhu Heterocypris incongruens.cze
dc.description.abstractLevels of selected toxic metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe and Al) were determined in water, sediment and different species of fish in twenty-two reservoirs of the Prague metropolitan area. These reservoirs are affected by different types of urban drainage systems, which alter the level and fate of toxic metals in the aquatic environment. Measurements of toxic metals were complemented by analysis of basic water quality parameters. Environmental quality standards (EQS) were exceeded in more than 50% of the studied reservoirs for the following chemical parameters: total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD) and phosphate (PO43-). These parameters indicate a significant organic pollution and a high eutrophication level. Copper was identified as the most hazardous pollutant among the selected toxic metals in water. High concentrations of nickel, copper and zinc resulting in exceeded EQS were also identified in the sediment of most reservoirs.. The highest levels of toxic metals were found in the Kyjsky reservoir (Zn, Cu, Ni, Cd and Pb), Strnad reservoir (Zn, Cu, Cr and Fe) and the retention reservoirs RN Stodulky N3 (Zn, Cu and Cr) and RN Hajecky R3 (Zn, Cu, Cr and Pb). These reservoirs are highly affected by different anthropogenic activities, such as printing industry, traffic (Prague's ring road) and wastewater treatment plants. In case of most reservoirs, the chronic toxicity test show negative effect of the sediments on mortality and growth of Heterocypris incongruens. Keywords: toxic metals, fish, sediment, water, reservoirs, urban drainage, toxicty tests, Pragueeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecttoxické kovy,voda,sediment,ryby,nádrže,městské odvodnění,testy toxicity,Prahacze
dc.subjecttoxic metals,fish,sediment,water,reservoirs,urban drainage,toxicty tests,Pragueeng
dc.titleToxické kovy v nádržích na území Prahycze
dc.titleToxic metals in Prague´s reservoirseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.date.accepted2018-03-26
dc.contributor.refereeVymazal Jan
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record