Show simple item record

Structure and lattice dynamic of SrTio3dc.contributor.advisorDrahokoupil Jan
dc.contributor.authorLebeda Miroslav
dc.date.accessioned2018-02-09T15:55:36Z
dc.date.available2018-02-09T15:55:36Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.identifierKOS-593779587105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74483
dc.description.abstractV rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 měnících se o desetinu. Výsledky měření jsou konfrontovány s hodnotami teoretických výpočtů, jež byly určeny prostřednictvím ab initio (DFT) metod implementovaných v modulu CASTEP programového prostředí Materials Studio 8.0. Naměřené mřížkové parametry s rostoucí koncentrací manganu vykazují lineární pokles. Lineární extrapolací jsme dosáhli mřížkového parametru pro SrMnO3 3,8080?, který je ve velmi dobré shodě s experimentálně zjištěnou hodnotou 3,8060?. Velikost mřížkového parametru ze simulací pro SrTiO3 se neliší od experimentálně naměřené hodnoty o více než 2\%. Frekvence transverzálně a longitudinálně optických fononů v q=0 jsou také v dobré korespondenci s frekvencemi odpovídajících napočítaných fononů, jejichž relativní odchylky jsou menší než 6\%.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with experimental methods of X-ray diffraction and infrared spectroscopy applied on polycrystalline samples of SrMnxTi(1-x)O3 where x is value from 0 to 0,3 increasing by one tenth. Experimental results of measurement are compared with theoretical results which were calculated by ab initio methods in CASTEP modul of program Materials Studio 8.0. The experimental lattice parameters show linear decrease with increasing concentration of manganase. The value of lattice parametr of SrMnO3 3,8080? was achieved by linear extrapolation. This value is in a very good agreement with experimentaly determined value 3,8060?. The size of lattice parameter of SrTiO3 calculated by simulations does not differ from the experimental value by more than 2\%. Frequency of transversal and longitudinal optical phonons in v q=0 are in good correspondence with frequency of corresponding phonos whose relative deviations are less than 6\% as well.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCASTEP,fonony,infračervená spektroskopie,Materials Studio,počítačové simulace,rentgenová difrakce,SrTiO3cze
dc.subjectCASTEP,computer simulations,infrared spectroscopy,Materials Studio,phonons,SrTiO3,X-ray diffractioneng
dc.titleStruktura a mřížková dynamika SrTiO3cze
dc.titleStructure and lattice dynamic of SrTio3eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-02-08
dc.contributor.refereeKalvoda Ladislav
theses.degree.disciplineInženýrství pevných látekcze
theses.degree.grantorkatedra inženýrství pevných látekcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record