Show simple item record

Modeling of runoff from green roof test bedsdc.contributor.advisorDohnal Michal
dc.contributor.authorSkala Vojtěch
dc.date.accessioned2018-01-25T21:42:57Z
dc.date.available2018-01-25T21:42:57Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781236438105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74210
dc.description.abstractJednou z možností ochrany urbanizovaných území před nepříznivými antropogenními vlivy je plošné budování zelených střech. Mezi jejich hlavní funkce patří transformace odtoku dešťové vody. Řada studií se zabývala průběhem transformace odtoku v zelených střechách a možností její předpovědi. Sestavené prediktivní modely lze následně využít při dimenzování odtokových systémů nebo jako vstup modelů urbánního mikroklimatu. Pro výpočet odtoku ze zelených střech během srážko-odtokových epizod byly vybrány dva jednoduché deterministické modely. Oba byly kalibrovány s různými počátečními sadami parametrů a verifikovány pomocí dat ze dvou testovacích segmentů zelených střech, sestavených na střeše budovy UCEEB v Buštěhradu. Použitá data představují nepřerušenou řadu měření srážkové a odtokové výšky z let 2014 až 2017. Analyzována byla závislost výsledku modelování na volbě počátečního odhadu a časové změny modelových parametrů. Alternativně byly nalezeny efektivní parametry pro zkoumané sezóny. Dvouparametrický model na bázi nelineárního rezervoáru prokázal schopnost úspěšně počítat odtok během epizod s odtokovým koeficientem větším než 0,35. Model na principu okamžitého jednotkového hydrogramu vykazoval obecně horší výsledky a nelze ho bez dalšího zkoumání k predikci odtoku ze zelených střech doporučit.cze
dc.description.abstractThe new attractive alternative of protecting urbanized areas from unfavorable anthropogenic impacts is the constructing of green roofs. Their main functions include the transformation of rainwater outflow. A number of studies have dealt with the outflow transformation of the green roof and the possibility of its prediction. Subsequently, calibrated hydrological models can be used to design drainage systems or contribute as an input of urban microclimate models. Two simple deterministic models were selected to calculate the outflow from green roofs during rainfall-runoff episodes. Both models were calibrated with different initial parameter sets and verified using data from two green roof test beds established on the roof of the UCEEB in Buštěhrad. The data used cover continuous series of rainfall and runoff measurements from 2014 to 2017. The influence of the initial estimate of parameters and the temporal change of the model parameters on the modeling result was analyzed. Alternatively, effective parameters were found for the vegetation seasons under study. A two-parameter non-linear reservoir model has demonstrated the ability to reliably predict runoff during episodes with a runoff coefficient greater than 0.35. Instantaneous unit hydrograph model has shown generally worse results and cannot be recommended for predicting outflow from the green roofs without further investigation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzelené střechy,nelineární rezervoár,okamžitý jednotkový hydrogram,rozchodníky,zadržování srážkové vody,testovací segmentycze
dc.subjectgreen roofs,simple storage routing model,instantaneous unit hydrograph,stonecrops,storm water detention,test bedseng
dc.titleModelování odtoku ze segmentů zelených střechcze
dc.titleModeling of runoff from green roof test bedseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠípek Václav
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record