Now showing items 1-20 of 56

   Subject
   1D a 2D matematické modelování proudění vody,HEC-RAS,záplavové území,záplavové čáry [1]
   1D and 2D mathematical modelling of water flow,HEC-RAS,flood plain,flood plain line [1]
   air entrainment, drop manhole, energy dissipation, sewer overflow, side channel, water jet trajectory [1]
   Alpine catchment,water balance,precipitation-runoff relationship,actual and potential evapotranspiration,lumped and distributed hydrological model,uncertainties of estimating the hydrological and meteorological data in a mountain catchment area [1]
   Alpínské povodí,vodní bilance,srážko-odtokový vztah,aktuální a potenciální evapotranspirace,jednoduchý a distribuovaný hydrologický model,nejistoty stanovení hydrologických a meteorologických dat v horském povodí [1]
   boční přeliv, disipace energie, odlehčovací komora, provzdušnění, sběrný žlab, spadiště, trajektorie paprsku [1]
   Broad-crested weir,submerged broad-crested weir,contemporary methods of calculation of submerged broad-crested weir,recirculation area under the weir,Impulse – momentum equation [1]
   catastrophe modelling [1]
   culvert, culvert hydraulics, inlet, inlet geometry, free flow, full flow, head loss, contracted depth of flow, coefficient, whirlpool, capacity, physical modelling, submerged inlet [1]
   culverts, culvert exit loss, loss due to sudden expansion, Borda-Carnot equation, culvert exit loss coefficient, physical modelling [1]
   Detekce srážek,netradiční senzory,TMS3 senzory,laserový detektor srážek [1]
   evaporace,evapotranspirace,Penmanova metoda,Penmanova-Monteithova metoda,radiační poměry stanoviště,tok tepla do půdy [1]
   evaporation,evapotranspiration,Penman method,Penman-Monteith method,radiation balance of the surface,soil heat flu [1]
   Flood events [1]
   green roofs,simple storage routing model,instantaneous unit hydrograph,stonecrops,storm water detention,test beds [1]
   Hydraulika otevřených koryt,jednorozměrné a dvourozměrné matematické modelování proudění vody,HEC-RAS River Analysis System,neustálené proudění,rozdělovací objekt,vodní nádrž,Manningův součinitel drsnosti [1]
   industrial estates [1]
   industriální pozemky [1]
   insurance [1]
   intercepce, intercepční ztráta, nasycená intercepční kapacita, hodnota volného propadu, model intercepce, smrk ztepilý [1]