Show simple item record

Evaluation of impact of ESIF interventionsdc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorTučeková Ľubica
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:45Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:45Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifierKOS-695600105105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73299
dc.description.abstractCieľom záverečnej práce je zhodnotiť vplyv informačných a komunikačných technológii(ICT) na výsledky žiakov pri cudzojazyčnej výučbe v priebehu vzdelávania na základnej škole. A na základe toho zhodnotiť, či vynaloženie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) je pre túto intervenciu regionálnej politiky vhodné. Východiskom našej práce je overenie hypotézy :"Implementácia ICT vybavenia do základoškolského vzdelávania vplýva na lepšie jazykové výsledky žiakov".Diplomová práca je rozdelená do 4 kapitol a obsahuje 6 obrázkových grafov, 15 tabuliek a 1 prílohu. Prvé 3 kapitoly tvoria zhrnutie z monitoringu oblasti, ktorej sa naše evaluačné šetrenie týka. Nachádzajú sa tu aktuálne informácie o vzdelávacej a regionálnej politike, o cudzojazyčnej výučbe a o implementácií ICT do cudzojazyčnej výučby. Následne 4. kapitola je tvorená evaluačným šetrením. V práci sme použili viaceré metódy. Ako už bolo spomenuté vykonávali sme rozsiahly monitoring, pričom sme pracovali s množstvom informácií z viacerých zdrojov ako odborná literatúra, žurnalistické zdroje, strategické dokumenty na národnej a európskej úrovni, štatistické dáta, príklady dobrej praxe, ale aj výsledky testovaní na národnej a medzinárodnej úrovni. Pomocou analýzy a syntézy sme s jednotlivými dátami pracovali, pričom sme sa snažili do práce zahrnúť len tie najdôležitejšie a najužitočnejšie skutočnosti z danej problematiky. Okrem toho sme pracovali s viacerými evaluačnými metódami ako dotazníkové šetrenie, pozorovanie, individuálne rozhovory, komparatívna analýza výsledkov a prípadová štúdia v podobe príkladu dobrej praxe. V záverečnej fáze sme hodnotili danú intervenciu regionálnej politiky pomocou vybraných evaluačných metód a odpovedaním na vopred stanovené evaluačné otázky. Okrem hodnotenia pozitívneho vplyvu ICT na výsledky žiakov sme analyzovali aj iné prínosy, ktoré intervencia financovaná z ESIF v podobe moderného ICT vybavenia do cudzojazyčnej výučby prináša.cze
dc.description.abstractThe main aim of diploma thesis is an evaluation of impact information and communication technologies(ICT) to language results in the primary school. And based on that evaluate, if the financial resources for this ESIF intervention are paid out properly. In the beginning we verified a hypothesis : "Implementation of ICT equipments into primary education has positive impact into language results". Our thesis is divided into 4 chapters and includes 6 pictorial graphs, 15 charts and 1 attachment. The first 3 chapters include a monitoring summary of area, which is our evaluation about. During extended monitoring analysis we needed to find and process information about education and regional policy, foreign language education in the primary schools and integration ICT into school. The fourth chapter include a process of evaluation. In the thesis we used several methods. As we mentioned we needed to find and process a lot of information from different sources like academic literature, journalistic sources, national and european strategic documents, examples of good practice but also national and international results of language testing. Thank to an analysis and a synthesis we selected the main facts about our topic. We also implemented some evaluation methods like a questionnaire, a survey, individual dialogues, a comparative analysis of language results and an example of good practice in the case study.Finally we evaluated the intervention of regional policy with implementing methods of evaluation and with finding answers of our questions. We evaluated the positive impact of ICT to language results and also we analyzed other benefits of ESIF intervention.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVzdelávanie,evaluácia,intervencia,informačné a komunikačné technológie,cudzie jazykycze
dc.subjectEducation,evaluation,intervention,information and communication technologies,foreign languageseng
dc.titleEvaluácia prínosu intervencií z ESIFcze
dc.titleEvaluation of impact of ESIF interventionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeHavránek Jan
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record