Show simple item record

Design of the TASS system for the Prague City Ring Roaddc.contributor.advisorBělinová Zuzana
dc.contributor.authorŠvec Marek
dc.date.accessioned2017-06-07T16:21:11Z
dc.date.available2017-06-07T16:21:11Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifierKOS-695600228105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70458
dc.description.abstractSystém TASS je softwarový nástroj, který vybírá signální programy na podřízených světelných signalizačních zařízeních na základě dat z dopravních detektorů, čímž reaguje na aktuální dopravní situaci. Již dříve byl systém TASS implementován na úseku Městského okruhu (MO) v Praze, ale při otevření Tunelového komplexu Blanka v roce 2015 byl vzhledem ke kompletní změně charakteru dopravy na MO vypnut. Od té doby dochází, především z důvodu zvýšení poptávky na MO k časté tvorbě kongescí či šířících se rázových vln. Systém TASS, který by mohl aktuální dopravní situaci na MO zlepšit, nebyl od svého vypnutí prozatím znovu spuštěn. Diplomová práce se zabývá návrhem systému TASS pro úsek MO od vjezdu do Strahovského tunelu v oblasti Malovanky po konec Barrandovského mostu včetně ramp do a také z oblasti Braníka s cílem zvýšení kapacity MO, a to bez nutnosti stavebních úprav. V teoretické části práce je uveden popis MO, popis principu a postupu návrhu systému TASS a charakteristika problematických míst na MO. V praktické části práce je pak popsána tvorba mikrosimulačního modelu, postup návrhu a nastavení nového systému TASS pro tři vybrané problematické situace a zhodnocení přínosů nově navrženého systému TASS pomocí měření cestovních dob při pěti různých scénářích dopravního zatížení namodelované dopravní sítě. Z provedených simulací vyplývá, že implementace navrženého systému TASS na Městský okruh v Praze by vedla k výraznému zvýšení plynulosti dopravy jak při současném provozu, tak především při jeho předpokládaném budoucím nárůstu.cze
dc.description.abstractThe TASS is a software tool which responds to actual traffic situation by selecting signal programs on subordinates intersection controllers. The TASS system was already implemented on the section of the Prague City Ring Road, but when the Blanka Tunnel Complex was opened in 2015, due to a serious change in traffic, it was shut down. Since then, mainly due to the increase in demand, there frequently occur congestions or shock waves. The TASS system, which could improve current situation, has not been relaunched since its shutdown. The Master's degree project deals with the new desing of the TASS system for the section of the Prague City Ring Road from the entrance to the Strahov tunnel in the area of Malovanka to the end of the Barrandov bridge including ramps to and from the Braník area in order to increase capacity of the section without the need of any construction modifications. In the theoretical part of the thesis, there is the description of the section, description of principle and process of the TASS system design, and characterization of problematic parts of the section. The practical part of the thesis describes the creation of a microsimulation model, the design process, the setting up process of the new TASS system for three selected problematic situations, and the evaluation of the benefits of the newly designed system by measuring travel times in five different traffic load scenarios of the modelled road network. The simulations show that the implementation of the designed TASS system at the Prague City Ring Road would lead to a significant increase in the smooth flow of traffic in the current traffic and especially in its presumed future growth.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTASS, Městský okruh, světelné signalizační zařízení, model, simulacecze
dc.subjectTASS, Prague City Ring Road, traffic lights, model, simulationeng
dc.titleNávrh systému TASS pro Městský okruh v Prazecze
dc.titleDesign of the TASS system for the Prague City Ring Roadeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeIvasienko Petr
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record