Show simple item record

Analysis of luminaire photometric datadc.contributor.advisorBálský Marek
dc.contributor.authorVácha Milan
dc.date.accessioned2015-05-28T11:15:23Z
dc.date.available2015-05-28T11:15:23Z
dc.identifierKOS-587864773605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61777
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá programy pro zpracování fotometrických údajů, přepočet fotometrických údajů mezi soustavami fotometrických rovin a systémem klasifikace svítidel LCS. Jedná se o práci převážně praktického charakteru, jejíž součástí je teoretický přehled, popis vytvářených programů, praktického využití systému LCS a přesnosti aproximace přepočtových programů. První část práce se zabývá relevantními fotometrickými veličinami, soustavami fotometrických rovin, metodou pásmových toků, systémem klasifikace svítidel LCS, systémem hodnocení BUG Rating a strukturou souboru dat ve formátu LDT. Druhá část práce se pak zabývá vlastním popisem vytvářených programů. Jedná se o program pro klasifikaci svítidel v systému LCS a dva přepočtové programy, kde jeden slouží k přepočtu fotometrických dat ze soustavy C - gamma do soustavy B - beta a druhý slouží k přepočtu opačnému. V programu pro klasifikaci svítidel a programu pro přepočet dat ze soustavy rovin C - gamma slouží jako vstup soubor LDT. Tento soubor je těmito programy automaticky zpracován. V prvním případě je výstupem klasifikace svítidla v systému LCS a BUG Rating. V druhém případě je výstupem tabulka s přepočtenými údaji v soustavě rovin B - beta. V programu pro přepočet dat ze soustavy rovin B - beta slouží jako vstup tabulka údajů v soustavě B - beta, která je programem zpracována a výstupem je tabulka dat v soustavě rovin C - gamma. Třetí část práce se pak zabývá praktickým využitím systému klasifikace svítidel LCS a přesností aproximace při přepočtu údajů mezi soustavami C - gamma a B - beta a zpět, kde tato přesnost je zjišťována z rozdílu mezi vstupní tabulkou dat v C - gamma a výstupní tabulkou z přepočtového procesu, která je též v C - gamma.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with processing programs for photometric data, conversion of photometric data between systems of photometric planes and with the luminaire classification system LCS. The thesis is mainly a practical nature, which includes a theoretical overview, a description of the created programs, a practical use of LCS and an accuracy of approximation of conversion programs. The first part deals with relevant photometric variables, systems of photometric planes, the method of zonal flows, the luminaire classification system LCS, the BUG Rating system and a structure of data file in the LDT format. The second part of the thesis deals with a description of created programs. There is a one program for luminaire classification system LCS and two conversion programs, one of which is used for the conversion of photometric data from the system C - gamma to the system B - beta and the other one for the opposite conversion. In the luminaire classification system program and in the program for the conversion of data from a system of planes C - gamma serves as the input the LDT file. This file is automatically processed by these programs. In the first case, the output is the luminaire classification in the LCS system and BUG Rating. In the second case, the output is a converted data table in the system of planes B - beta. In the program for the conversion of data from the system of planes B - beta is used as input a data table in the system B - beta, which is processed by this program and the output is a table of data in the system of planes C - gamma. The third part deals with a practical use of the luminaire classification system LCS and accuracy of approximation in the conversion of data between systems C - gamma and B - beta and back, where the accuracy is determined by the difference between the input data table in C - gamma and the output data table from the conversion process, which is also in C - gamma.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectzpracování, přepočet, fotometrická data, soustava fotometrických rovin, svítidlo, metoda pásmových toků, klasifikace svítidel, LCS, BUG Rating, aproximace, LDT, EULUMDATcze
dc.titleAnalýza fotometrických údajů svítidelcze
dc.titleAnalysis of luminaire photometric dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŽák Petr
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record