Now showing items 1-20 of 207

  • Vylepšení neurálních celulárních automatů se zapojením známé fyzikální dynamiky 

   Author: František Koutenský; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Kovalenko Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce představuje nový Neurální celulární automat se zapojením známé fyzikální dynamiky (PINCA), který spojuje neurální celulární automaty s integrací fyzikální dynamiky. Cílem modelu PINCA je naučit se diferenciální ...
  • Parametrizovaná složitost problému Network Microaggregation 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Mikroagregace je technika sloužící k rozdělení dat do shluků dle zadaných velikostních a vzdálenostní požadavků. V této práci se zabýváme případem, kdy data tvoří sít a dvěma variantami, zda shluky jsou souvislé nebo nejsou. ...
  • Detekce VPN provozu pomocí automatu 

   Author: Jan Jirák; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá problematikou detekce VPN provozu z pohledu mo-nitoringu sitě a návrhem automatu, který tuto detekci provádi. Po prove-deni řešerše nastiňuje teoretické řešeni založené na automatu zachycujicim typický ...
  • x86-64 nativní backend pro TinyC 

   Author: Michal Vlasák; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce popisuje backend překladače, který kompiluje TinyC mezireprezentaci do nativních x86-64 instrukcí. Cílem bylo vytvořit překladač, který by ukázal složitosti spojené s architekturou x86-64, zvláště pak ve srovnání ...
  • Modulární překladač pro TinyC 

   Author: Martin Prokopič; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce popisuje překladač jazyka tinyC do assemberu virtuálního stroje tiny86 (oboje používané v předmětu NIE-GEN). Překladač je implementován v jazyce Scala, je napojen na existující nástroje používané v předmětu, ...
  • Analýza datových toků v SQL skriptech dialektu Databricks 

   Author: Lucie Procházková; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Mácha Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce zkoumá dialekt Databricks SQL a navrhuje metodu automatické analýzy skriptů a prototyp skeneru pro nástroj Manta, který se zabývá data lineage. Data lineage je nezbytná pro integritu a správu dat. ...
  • Automatizované pipeliny pro analýzu dat 

   Author: Michael Vrána; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Donat-Bouillud Pierre
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Pipeliny pro analýzu dat popisují datovou analýzu, jako sekvenci na sobě závisejících kroků. Tyto pipeliny jsou reproducibilní a lze je vyhodnocovat efektivně. Tato práce se zabývá návrhem a implementací balíčku v jazyce ...
  • Optimalizujici prekladac pro tinyC 

   Author: Martin Slávik; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Práce pojednává o tvorbě kompilátoru, a jeho vnitřních částí pro výukové účely. Práce má za úkol vytvořit kompilátor, který přeloží programy zapsané v jazyce TinyC do instrukční sady definované virtuální architekturou ...
  • P4 jazykový server 

   Author: Ondřej Kvapil; Supervisor: Puš Viktor; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Jazyk P4 je používán pro konfiguraci programovatelných síťových procesorů. Navzdory své popularitě v odvětví Software Defined Networking ale zaostává co se podpory programátora týče. V této práci navrhujeme a implementujeme ...
  • Debugger pro Tiny86 

   Author: Filip Gregor; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Programátoři často potřebují kontrolovat stav svých programů za běhu. Právě pro tento účel byl vytvořen speciální nástroj zvaný debugger. Přestože je tento nástroj velmi rozšířen, málokdo ví, jak přesně funguje. Částečně ...
  • Problém Target Set Selection v řídkých a geometricky motivovaných sítích 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   V této práci se zabýváme následujícím modelem šíření názoru v sociální síti. Na začátku někteří jedinci přijmou jistý názor (například tak, že jsou uplaceni). Poté se názor v síti šíří v diskrétním smyslu podle následujících ...
  • Rozklad grafu na indukované hvězdy vzhledem ke strukturálním parametrům 

   Author: Xuan Thang Nguyen; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Zabýváme se problémem Rozdělení na indukované hvězdy na neorientovaných grafech. Cílem je rozdělit graf na q množin S_1, ..., S_q tak, že každá množina S_i indukuje hvězdu (graf izomorfní grafu K_{1, r} pro nějaké r >= 0). ...
  • FML runtime system reference implementation 

   Author: Martin Taibr; Supervisor: Siek Konrad; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci interpreteru pro jazyk FML, který je využívaný na ČVUT k výuce předmětu Runtime systémy. FML je malý, dynamicky typovaný, objektově orientovaný jazyk inspirovaný jazyky Feeny ...
  • Bioinformatický indexovací nástroj pro vyhledávání v elastických degenerativních řetězcích 

   Author: Dominika Draesslerová; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Krčál Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Schopnost efektivně prohledávat veliké množství dat je důležitou součástí nejen v bioinformatické a informatické sféře, ale v celém moderním světe. Každý organismus je originální a vytvořit komplexní strukturu, která by ...
  • Aplikace zpětnovazebního učení na vytváření adversariálních vzorků škodlivého softwaru 

   Author: Matouš Kozák; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Strojové učení se díky svým prvotřídním výsledkům v mnoha oblastech stává stále více populárnější pro řešení nejrůznějších problémů. Díky tomu vývojáři antivirů začínají začleňovat modely strojového učení i do svých produktů. ...
  • Implementace staticky typovaného, lazy, funkcionálního jazyka 

   Author: Jan Sliacký; Supervisor: Culpepper Ryan Michael; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se věnuje implementaci funkcionálního, staticky typovaného programovacího jazyka inspirovaného jazykem Haskell. Hlavním bodem zájmu práce je implementace typového systému pro tento jazyk. Implementace vychází z ...
  • Integrace metody ITO do nástroje ParaCell 

   Author: Michal Čermák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá zpracováním dat získaných pomocí metody práškové difrakce. Konkrétně se zabývá jednou z metod indexace těchto dat, ITO. Práce obsahuje základní pojmy z oblasti krystalografie a s ní spjatou metodou ...
  • Ahead-of-time kompilátor pro jazyk microC 

   Author: Václav Král; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Cílem této práce je implementace ahead-of-time optimalizujícího kompilátoru microC---jazyku, který se používá v předmětu NI-APR (Vybrané metody analýzy programů) na FIT ČVUT pro výuku analýz programů. Tento kompilátor má ...
  • Nástroj pro inspekci vnitřního stavu runtime jazyka R 

   Author: Martin Taibr; Supervisor: Siek Konrad; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tento projekt se zaměřuje na vizualizaci vnitřního stavu interpreteru jazyka R.
  • Power manager pro jakýkoliv linuxový desktop 

   Author: Róbert Selvek; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Správce napájení je služba, která reaguje na aktivitu uživatele a spouští různé akce pro úsporu energie. Například ztlumí jas obrazovky, uzamkne uživatelskou relaci nebo převede systém do režimu spánku. Většina stávajících ...