Collections in this community

Recent Submissions

 • Paralelní násobení řídkých matic 

  Author: Lukáš Simulík; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Práce se zabývá paralelním násobením řídkých matic a obsahuje analýzu a porovnání výkonu vlastního implementovaného algoritmu v OpenMP s existujícími algoritmy. Byly popsány již existující algoritmy a jejich postupy a ...
 • Parameterized Algorithms for the Truncated Metric Dimension problem 

  Author: Jiří Jirásek; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Opler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Tato práce se zabývá FPT algoritmy řešící problém zkrácené metrické dimenze. Nejdříve představíme dva již známé algoritmy řešící problém metrické dimenze. Poté představíme dva jednoduché protipříklady algoritmu, jehož ...
 • Překladač jazyka kontrol do SQL 

  Author: Otto Šleger; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací překladače jazyka kontrol navrženého Českou národní bankou. Tento překladač umožňuje překlad jazyka kontrol do jazyka SQL, který je následně možné spustit ...
 • Vylepšení neurálních celulárních automatů se zapojením známé fyzikální dynamiky 

  Author: František Koutenský; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Kovalenko Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce představuje nový Neurální celulární automat se zapojením známé fyzikální dynamiky (PINCA), který spojuje neurální celulární automaty s integrací fyzikální dynamiky. Cílem modelu PINCA je naučit se diferenciální ...
 • Parametrizovaná složitost problému Network Microaggregation 

  Author: Jan Pokorný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Mikroagregace je technika sloužící k rozdělení dat do shluků dle zadaných velikostních a vzdálenostní požadavků. V této práci se zabýváme případem, kdy data tvoří sít a dvěma variantami, zda shluky jsou souvislé nebo nejsou. ...
 • Detekce VPN provozu pomocí automatu 

  Author: Jan Jirák; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zabývá problematikou detekce VPN provozu z pohledu mo-nitoringu sitě a návrhem automatu, který tuto detekci provádi. Po prove-deni řešerše nastiňuje teoretické řešeni založené na automatu zachycujicim typický ...
 • x86-64 nativní backend pro TinyC 

  Author: Michal Vlasák; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce popisuje backend překladače, který kompiluje TinyC mezireprezentaci do nativních x86-64 instrukcí. Cílem bylo vytvořit překladač, který by ukázal složitosti spojené s architekturou x86-64, zvláště pak ve srovnání ...
 • Implementace Simple Object Machine v funkcionálním programovacím jazyce 

  Author: Filip Říha; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Sliacký Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá implementaci dialektu programovacího jazyka Smalltak nazývaného Simple Object Machine (SOM), a to v čistě funkcionálním programovacím jazyce Haskell. Práce zkoumá syntaxi a sémantiku SOM programu a ...
 • Vícevláknová metoda řazení Timsort 

  Author: Daniel Blažek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Cílem této práce je zabývat se sekvenčními optimalizacemi algoritmu Timsort a jeho paralelizací pomocí OpenMP. Nově vzniklé algoritmy jsou otestovány a porovnány se základní verzí Timsortu a dalšími vybranými řadícími ...
 • Skrývání vůdců skrytých sítí: perspektiva výpočetní složitosti 

  Author: Patrik Drbal; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Scholtzová Jiřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  V této práci poskytujeme úvod do problematiky skrytých sítí (covert networks) a jejich analýzy, s důrazem na problém Hiding Leaders, který zkoumáme s ohledem na míru centrality měřenou stupněm uzlu (degree centrality) a ...
 • Slovníkové kompresní metody 

  Author: Matěj Javorka; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Náplní této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace slovníkových kompresních metod LZ77, LZ78, LZSS a LZW. V literární rešerši jsou popsány základní pojmy, principy a metody komprese dat. Podrobně se literární ...
 • Výpočetní složitost problémů blízkých TSP v řídkých grafových třídách 

  Author: Vitalii Shakhmatov; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  V této bakalářské práci představujeme a zkoumáme problém Multi-Graph Multi-Constrained Optimal Path (MGMCOP). Tento problém souvisi s problémem obchodniho cestujiciho (TSP), který je známý jako NP-úplný problém. Problém ...
 • Výpočetní složitost problému Maximum Betweenness Centrality: Multivarietní analýza 

  Author: José Gaspar Smutný; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Opler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Problém Maximum Betweenness Centrality spočívá ve výběru skupiny úzlů uživateli zadané velikosti ze sociální sítě tak, abychom maximalizovali pravděpodobnost zachycení komunikace probíhající po nejkratších cestách v rámci ...
 • Strukturované volby komisí 

  Author: Terezie Hrubanová; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Opler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá hledáním vítěze ve volbách komisí. Poskytujeme přehled volebních systémů pro single-winner a multi-winner volby. Hledání vítěze je často výpočetně náročné, proto zavádíme volby se strukturovanými ...
 • Stability koalic a změna agentů 

  Author: Suzan Catay; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Práce se věnuje Hedonickým hrám a přináší přehled používaných konceptů stability a omezení preferenčních profilů. Dále se zaměřuje na upravenou verzi Hedonických her, při které se z existující struktury koalic tvoří nová, ...
 • Modulární překladač pro TinyC 

  Author: Martin Prokopič; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato práce popisuje překladač jazyka tinyC do assemberu virtuálního stroje tiny86 (oboje používané v předmětu NIE-GEN). Překladač je implementován v jazyce Scala, je napojen na existující nástroje používané v předmětu, ...
 • Analýza datových toků v SQL skriptech dialektu Databricks 

  Author: Lucie Procházková; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Mácha Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato diplomová práce zkoumá dialekt Databricks SQL a navrhuje metodu automatické analýzy skriptů a prototyp skeneru pro nástroj Manta, který se zabývá data lineage. Data lineage je nezbytná pro integritu a správu dat. ...
 • Automatizované pipeliny pro analýzu dat 

  Author: Michael Vrána; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Donat-Bouillud Pierre
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Pipeliny pro analýzu dat popisují datovou analýzu, jako sekvenci na sobě závisejících kroků. Tyto pipeliny jsou reproducibilní a lze je vyhodnocovat efektivně. Tato práce se zabývá návrhem a implementací balíčku v jazyce ...
 • Optimalizujici prekladac pro tinyC 

  Author: Martin Slávik; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Práce pojednává o tvorbě kompilátoru, a jeho vnitřních částí pro výukové účely. Práce má za úkol vytvořit kompilátor, který přeloží programy zapsané v jazyce TinyC do instrukční sady definované virtuální architekturou ...
 • P4 jazykový server 

  Author: Ondřej Kvapil; Supervisor: Puš Viktor; Opponent: Křikava Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Jazyk P4 je používán pro konfiguraci programovatelných síťových procesorů. Navzdory své popularitě v odvětví Software Defined Networking ale zaostává co se podpory programátora týče. V této práci navrhujeme a implementujeme ...

View more