Collections in this community

Recent Submissions

 • Implementace staticky typovaného, lazy, funkcionálního jazyka 

  Author: Jan Sliacký; Supervisor: Culpepper Ryan Michael; Opponent: Křikava Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se věnuje implementaci funkcionálního, staticky typovaného programovacího jazyka inspirovaného jazykem Haskell. Hlavním bodem zájmu práce je implementace typového systému pro tento jazyk. Implementace vychází z ...
 • Průzkum metod řešících problém indexování stromových datových struktur 

  Author: Karolina Hrnčiříková; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Plachý Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Stromové indexování je problém vyhledávání určitého typu dotazů v předzpracovaných datech, které mají tvar stromové struktury. Tento problém existuje v mnoha variantách. Jelikož jsme nenašli shrnutí, které by popisovalo ...
 • Nové modely ve vícevrstevném přiřazování 

  Author: Kryštof Razima; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Přiřazovací problém je problémem na pomezí matematické a ekonomické teorie. Přiřazovací problém se skládá z agentů a položek, agenti vyjadřují své preference k položkám a cílem je najít (určitým způsobem) optimální přiřazení. ...
 • Problém monitorovaní hran vzdálenostmi vzhledem ke strukturálním parametrům 

  Author: Václav Lepič; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato práce se zabývá problémem monitorování hran pomocí vzdáleností. Problém je nejdříve popsán a poté je k němu přistoupeno z pohledu strukturálních parametrů. Algoritmus parametrizovaný velikostí vrcholového pokrytí byl ...
 • Paralelní výpočty na strukturovaných mřížkách na GPU 

  Author: Yury Hayeu; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Různé numerické metody používají strukturované ortogonální mřížky kvůli jejich jednoduché implementaci. Tato práce se zaměřuje na zdokonalení implementace strukturovaných ortogonálních mřížek v knihovně Template Numerical ...
 • Analýza datových toků v Azure Data Factory 

  Author: Jan Chybík; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Košvanec Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato práce se zaměřuje na analýzu datových toků v nástroji Azure data factory. Zkoumá reprezentaci datových toků projektu Manta. Prozkoumává a popisuje zdrojové soubory Azure data factory a následně navrhuje způsob, jak ...
 • Algoritmy výpočetní krystalografie 

  Author: Michal Dufek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšiřováním balíčku ParaCell o novou výpočetní metodu přizpůsobenou k optimalizaci kvality indexace a to za pomocí opravy chyby posunutí nuly (zeroshift error) před samotnou indexací ...
 • Implementace a porovnání různých typů vyhledávacích stromů 

  Author: Michal Štěpánek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato práce se zabývá datovou strukturou vyhledávací strom, především jejími typy. V práci je detailně popsán vyhledávací strom, jednotlivé typy vyhledávacích stromů, jejich výhody, nevýhody, vlastnosti a příklady využití. ...
 • Platforma pro měření efektivity komunikace mikrokontroleru Arduino s externími senzory 

  Author: Matěj Kocourek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Práce se zabývá analýzou a měřením sítě senzorů a jiných modulů, centrálně řízenou mikrokontrolérem Arduino (modely Uno a Mega 2560) přes RS485. Je navrhnut jednoduchý komunikační protokol, který je následně použit pro ...
 • Sledování chodců ve video sekvencích 

  Author: Petr Šejvl; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Hrabák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Sledováni pohybu objektů ve videosekvencich nabizi velký výzkumný i komerčni potenciál. Jedná se napřiklad o sledováni pohybu zákazniků a zaplněnosti budov. V rámci práce zkoumáme jak co nejpřesněji a nejeefektivněji ziskat ...
 • Návrh šablonovacího jazyka a implementace překladače 

  Author: Adam Plodek; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Jirůtka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Cílem této práce je návrh a implementace šablonavacího jazyka, pro tvorbu HTML stránek, který se zaměřuje na podporu funkcionálního stylu programování, pomocí nehož lze vylepšit vlastnosti šablonovacích jazyků. Základními ...
 • Debugger SECD virtuálního stroje 

  Author: Vojtěch Rozhoň; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Práce popisuje implementaci debuggeru SECD stroje, sestávajícího se z SECD virtualního stroje a frontendové části. Programovací jazyk tiny-lisp je navržen jako jazyk, jehož programy budou interpretovány SECD virtuálním ...
 • Ověřená binární halda 

  Author: Luboš Zápotočný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Hušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato práce popisuje implementaci binární minimové haldy a formální důkazy korektnosti jednotlivých operací. Ověřená binární halda je následně použita v Dijkstrově algoritmu pro hledání nejkratší cesty v grafu.
 • Vyhledávání opsaných programů 

  Author: Michal Dvořák; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Balík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Plagiátorství zdrojových kódů je problematika, se kterou se musí potýkat nejeden vysokoškolský kurz programování. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení detekce opsaných programů pro systém ProgTest, portál pro ...
 • Integrace metody ITO do nástroje ParaCell 

  Author: Michal Čermák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá zpracováním dat získaných pomocí metody práškové difrakce. Konkrétně se zabývá jednou z metod indexace těchto dat, ITO. Práce obsahuje základní pojmy z oblasti krystalografie a s ní spjatou metodou ...
 • Ahead-of-time kompilátor pro jazyk microC 

  Author: Václav Král; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Cílem této práce je implementace ahead-of-time optimalizujícího kompilátoru microC---jazyku, který se používá v předmětu NI-APR (Vybrané metody analýzy programů) na FIT ČVUT pro výuku analýz programů. Tento kompilátor má ...
 • Nástroj pro inspekci vnitřního stavu runtime jazyka R 

  Author: Martin Taibr; Supervisor: Siek Konrad; Opponent: Máj Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tento projekt se zaměřuje na vizualizaci vnitřního stavu interpreteru jazyka R.
 • Power manager pro jakýkoliv linuxový desktop 

  Author: Róbert Selvek; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Správce napájení je služba, která reaguje na aktivitu uživatele a spouští různé akce pro úsporu energie. Například ztlumí jas obrazovky, uzamkne uživatelskou relaci nebo převede systém do režimu spánku. Většina stávajících ...
 • Paralelní algoritmy pro hešování dat na GPU 

  Author: Jan Groschaft; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá problematikou hešovacích tabulek na grafických kartách využívajících technologii CUDA. Je zaveden potřebný teoretický základ, ve kterém je kladen důraz na datovou strukturu HashGraph, propojující ...
 • Analýza toku výjimek v Kotlinu 

  Author: Filip Dolník; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Křikava Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Ošetřování výjimek je nezbytnou součástí vývoje softwaru, je však zároveň také jednou z nejnáročnějších. Chyby ve zpracování výjimek mohou způsobit mnoho problémů - od špatného uživatelského rozhraní až po bezpečnostní ...

View more