Now showing items 1-20 of 335

  • Implementace Simple Object Machine v funkcionálním programovacím jazyce 

   Author: Filip Říha; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Sliacký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá implementaci dialektu programovacího jazyka Smalltak nazývaného Simple Object Machine (SOM), a to v čistě funkcionálním programovacím jazyce Haskell. Práce zkoumá syntaxi a sémantiku SOM programu a ...
  • Vícevláknová metoda řazení Timsort 

   Author: Daniel Blažek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této práce je zabývat se sekvenčními optimalizacemi algoritmu Timsort a jeho paralelizací pomocí OpenMP. Nově vzniklé algoritmy jsou otestovány a porovnány se základní verzí Timsortu a dalšími vybranými řadícími ...
  • Skrývání vůdců skrytých sítí: perspektiva výpočetní složitosti 

   Author: Patrik Drbal; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této práci poskytujeme úvod do problematiky skrytých sítí (covert networks) a jejich analýzy, s důrazem na problém Hiding Leaders, který zkoumáme s ohledem na míru centrality měřenou stupněm uzlu (degree centrality) a ...
  • Slovníkové kompresní metody 

   Author: Matěj Javorka; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Náplní této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace slovníkových kompresních metod LZ77, LZ78, LZSS a LZW. V literární rešerši jsou popsány základní pojmy, principy a metody komprese dat. Podrobně se literární ...
  • Výpočetní složitost problémů blízkých TSP v řídkých grafových třídách 

   Author: Vitalii Shakhmatov; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této bakalářské práci představujeme a zkoumáme problém Multi-Graph Multi-Constrained Optimal Path (MGMCOP). Tento problém souvisi s problémem obchodniho cestujiciho (TSP), který je známý jako NP-úplný problém. Problém ...
  • Výpočetní složitost problému Maximum Betweenness Centrality: Multivarietní analýza 

   Author: José Gaspar Smutný; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Problém Maximum Betweenness Centrality spočívá ve výběru skupiny úzlů uživateli zadané velikosti ze sociální sítě tak, abychom maximalizovali pravděpodobnost zachycení komunikace probíhající po nejkratších cestách v rámci ...
  • Strukturované volby komisí 

   Author: Terezie Hrubanová; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá hledáním vítěze ve volbách komisí. Poskytujeme přehled volebních systémů pro single-winner a multi-winner volby. Hledání vítěze je často výpočetně náročné, proto zavádíme volby se strukturovanými ...
  • Stability koalic a změna agentů 

   Author: Suzan Catay; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce se věnuje Hedonickým hrám a přináší přehled používaných konceptů stability a omezení preferenčních profilů. Dále se zaměřuje na upravenou verzi Hedonických her, při které se z existující struktury koalic tvoří nová, ...
  • K-means clustering algoritmus na paralelních platformách 

   Author: Emil Eyvazov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Implementace shlukovaciho algoritmu K-means na vicevláknové platformě pomoci OpenMP a na GPU pomoci technologie CUDA. Porovnáni doby prováděni implementace CUDA s vicevláknovými a sekvenčnimi implementacemi na CPU.
  • Průzkum metod řešících problém indexování stromových datových struktur 

   Author: Karolina Hrnčiříková; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Plachý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Stromové indexování je problém vyhledávání určitého typu dotazů v předzpracovaných datech, které mají tvar stromové struktury. Tento problém existuje v mnoha variantách. Jelikož jsme nenašli shrnutí, které by popisovalo ...
  • Nové modely ve vícevrstevném přiřazování 

   Author: Kryštof Razima; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Přiřazovací problém je problémem na pomezí matematické a ekonomické teorie. Přiřazovací problém se skládá z agentů a položek, agenti vyjadřují své preference k položkám a cílem je najít (určitým způsobem) optimální přiřazení. ...
  • Problém monitorovaní hran vzdálenostmi vzhledem ke strukturálním parametrům 

   Author: Václav Lepič; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá problémem monitorování hran pomocí vzdáleností. Problém je nejdříve popsán a poté je k němu přistoupeno z pohledu strukturálních parametrů. Algoritmus parametrizovaný velikostí vrcholového pokrytí byl ...
  • Paralelní výpočty na strukturovaných mřížkách na GPU 

   Author: Yury Hayeu; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Různé numerické metody používají strukturované ortogonální mřížky kvůli jejich jednoduché implementaci. Tato práce se zaměřuje na zdokonalení implementace strukturovaných ortogonálních mřížek v knihovně Template Numerical ...
  • Analýza datových toků v Azure Data Factory 

   Author: Jan Chybík; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Košvanec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu datových toků v nástroji Azure data factory. Zkoumá reprezentaci datových toků projektu Manta. Prozkoumává a popisuje zdrojové soubory Azure data factory a následně navrhuje způsob, jak ...
  • Algoritmy výpočetní krystalografie 

   Author: Michal Dufek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozšiřováním balíčku ParaCell o novou výpočetní metodu přizpůsobenou k optimalizaci kvality indexace a to za pomocí opravy chyby posunutí nuly (zeroshift error) před samotnou indexací ...
  • Implementace a porovnání různých typů vyhledávacích stromů 

   Author: Michal Štěpánek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá datovou strukturou vyhledávací strom, především jejími typy. V práci je detailně popsán vyhledávací strom, jednotlivé typy vyhledávacích stromů, jejich výhody, nevýhody, vlastnosti a příklady využití. ...
  • Platforma pro měření efektivity komunikace mikrokontroleru Arduino s externími senzory 

   Author: Matěj Kocourek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zabývá analýzou a měřením sítě senzorů a jiných modulů, centrálně řízenou mikrokontrolérem Arduino (modely Uno a Mega 2560) přes RS485. Je navrhnut jednoduchý komunikační protokol, který je následně použit pro ...
  • Sledování chodců ve video sekvencích 

   Author: Petr Šejvl; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Sledováni pohybu objektů ve videosekvencich nabizi velký výzkumný i komerčni potenciál. Jedná se napřiklad o sledováni pohybu zákazniků a zaplněnosti budov. V rámci práce zkoumáme jak co nejpřesněji a nejeefektivněji ziskat ...
  • Návrh šablonovacího jazyka a implementace překladače 

   Author: Adam Plodek; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Jirůtka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem této práce je návrh a implementace šablonavacího jazyka, pro tvorbu HTML stránek, který se zaměřuje na podporu funkcionálního stylu programování, pomocí nehož lze vylepšit vlastnosti šablonovacích jazyků. Základními ...
  • Debugger SECD virtuálního stroje 

   Author: Vojtěch Rozhoň; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce popisuje implementaci debuggeru SECD stroje, sestávajícího se z SECD virtualního stroje a frontendové části. Programovací jazyk tiny-lisp je navržen jako jazyk, jehož programy budou interpretovány SECD virtuálním ...