Now showing items 1-20 of 814

  • Detekce a analýza amplitudy T vlny 

   Author: Kristina Khrapova; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Detekce a analýza amplitudy T vlny Kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí na celém světě, a proto je nezbytně nutné mít k dispozici nástroj, který umožní rychlé, bezpečné a levné rozpoznání ...
  • Analýza odezvy pulzních oxymetrů na změny saturace v závislosti na nastaveném průměrovacím čase 

   Author: Angie Vanessa Gil León; Supervisor: Ráfl Huttová Veronika; Opponent: Jamka Mariusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   The main principle of signal averaging is that each displayed value is the average value for a given period. This bachelor thesis aims to analyze and compare different averaging methods of one medical pulse oximeter (Masimo ...
  • Simulace trajektorie tahu provedeného operačním nástrojem během konizace 

   Author: Eliška Niebauerová; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Seidlová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se věnuje modelování trajektorií vysokofrekvenční elektrochirurgické kličky při provádění konizace děložního čípku v programu Rhinoceros. Hlavním cílem je vytvořit SW modely reálných trajektorií, jejichž ...
  • Zařízení pro synchronizaci dat při lavinových experimentech 

   Author: Petr Svoboda; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Kijonka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem této práce je vytvoření zařízení pro synchronizaci dat naměřených na několika pulzních oxymetrech a monitorech životních funkcí s anesteziologickými moduly. Synchronizace pulzních oxymetrů byla provedena zavedením ...
  • Návrh systému pro kontrolu těsnosti dýchacích soustav během lavinových experimentů 

   Author: Jindřich Hrdina; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Kotenová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Návrh systému pro kontrolu těsnosti dýchacích soustav během lavinových experimentů Při experimentech simulujících dýchání pod lavinou se může vyskytnout problém s netěsností speciálně navržených dýchacích soustav. Cílem ...
  • Potlačení artefaktu generovaného mikrosakádickým očním pohybem z naměřených EEG záznamů 

   Author: Tomáš Nagy; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Artefakty jsou parazitní signály vázající se na EEG signál. Detekce a odstranění artefaktů je jednou z nejdůležitějších disciplín vedoucí ke kvalitnímu zpracování EEG signálu a následné spolehlivé analýze. Cílem mé bakalářské ...
  • Transkutánní monitoring plynů u pacientů v neurointenzivní péči 

   Author: Anna Zemanová; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá transkutánním monitoringem plynů a jeho uplatněním v péči o pacienty po cévní mozkové příhodě. U těchto pacientů je velmi důležité kontinuálně monitorovat změny krevních plynů v čase, jelikož by ...
  • Analýza charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce průměrovacího času pulzního oxymetru 

   Author: Vít Hlaváč; Supervisor: Ráfl Huttová Veronika; Opponent: Benešová Nela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Úroveň šumu v signálu SpO2 je výrazně ovlivňována nastavenou délkou průměrovacího času pulzního oxymetru. Cílem práce bylo navrhnout a provést experiment na zdravých dobrovolnících pro určení charakteristiky šumu v signálu ...
  • Fantom prsu pro testování systému včasné detekce nádoru 

   Author: Anna Poliakova; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Babák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá návrhem a následnou výrobou fantomu lidského prsa, který je považován za dvouvrstvou strukturu - kožní a tuková tkáň. Fantom umožňuje vložení fantomu nádorové tkáně na celkem tři pozice. Pro přípravu tekutých ...
  • Analýza parametru SLOPE vs. Inspiratory flow 

   Author: Pavla Věchtová; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   V současné době se při využití umělé plicní ventilace v neonatologii začíná využívat nastavení doby nárůstu tlaku, parametru SLOPE, místo dříve používaného nastavení inspiračního průtoku, parametru Inspiratory Flow. Cílem ...
  • Závislost rychlosti proudění krve v oušku levé síně na jeho tvaru 

   Author: Aleksandra Neretljak; Supervisor: Vrba David; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá analýzou rychlosti proudění krve v oblasti ouška levé síně v numerickém prostředí COMSOL Multiphysics. Cílem této práce je stanovit závislost mezi rychlostí proudění, a anatomickým tvarem ouška. V praktické ...
  • Porovnání standardně vyrobitelných a 3D tištěných planárních anténních elementů pro mikrovlnné biomedicínské aplikace 

   Author: Lukáš Inger; Supervisor: Tesařík Jan; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem práce je porovnání planárních anténních elementů s elementy vyrobenými technologií 3D tisku. Práce je zaměřena na prozkoumání problematiky výroby dvou typově odlišných antén pomocí 3D tisku a to jak z fyzikálního ...
  • Zpracování a analýza záznamu srdeční aktivity 

   Author: Marek Sokol; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci softwarového řešení pro hodnocení srdeční aktivity v programovém prostředí MATLAB a Python. Hlavním cílem je navrhnout adaptivní algoritmus v prostředí MATLAB, který bude schopný ...
  • Detekce svalového artefaktu v EEG záznamech pomocí časově-frekvenční analýzy 

   Author: Veranika Tuzankina; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Elektroencefalografie (EEG) je standardní neinvazivní zobrazovací metoda, která vytváří záznam elektrických potenciálů mozku. EEG je často kontaminován signály, mající svůj zdroj mimo mozek měřeného subjektu, například ...
  • Zpracování obrazových dat biologických vzorků z mikro CT 

   Author: Branislav Gašpar; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Zpracování obrazových dat biologických vzorků z mikro-CT Vizualizace měkkých tkání z obrazových dat pořízených technikou výpočetní tomografie je poměrně komplexní a složitá úloha, a to i za asistence dnešních moderních ...
  • Potlačení gradientního artefaktu ze simultánního nahrávání EEG/fMRI metodou odečítání průměrovaného artefaktu 

   Author: Tereza Baštová; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Jiříček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Elektroencefalografie je záznam elektrické aktivity mozku, ve kterém se mohou vyskytovat nežádoucí artefakty. Zdrojem gradientního artefaktu je proměnlivé magnetické pole v prostředí magnetické rezonance při simultánním ...
  • Analýza přesnosti měření tlaku krve neinvazivními tonometry 

   Author: Rebeka Galvánková; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Meranie krvného tlaku je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód v lekárskej praxi. Výsledky merania poukazujú nielen na hemodynamický, ale aj psychický stav človeka. Presnosť získaných hodnôt merania je ...
  • Reprodukovatelnost predikce měrného absorbovaného výkonu v povrchovém hypertermickém plánování léčby 

   Author: Michaela Černá; Supervisor: Dřížďal Tomáš; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Lokální hypertermie je metoda využívající ohřev tkáně pro léčbu nádorů, které se nachází maximálně 4 cm pod povrchem těla. Parametrem pro měření účinnosti léčby je v klinické praxi teplotní rozložení a dále pak specifický ...
  • Variabilita s-parametrů při mikrovlnné detekci cévních mozkových příhod 

   Author: Tomáš Peprník; Supervisor: Pokorný Tomáš; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této práce je vyhodnotit variabilitu S-parametrů při vložení fantomů cévní mozkové příhody do mikrovlnného zobrazovacího systému. Pomocí 3D tiskárny byly vytisknuty formy pro odlití fantomů. Byly nalezeny vhodné ...
  • Návrh a konstrukce nízkoprůtokového směšovače plynů 

   Author: Martin Mleziva; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Návrh a konstrukce nízkoprůtokového směšovače plynů Na naší fakultě probíhá již několik let výzkum zabývající se možnostmi přežití pod lavinou. K tomuto výzkumu bylo zapotřebí vytvořit směšovač plynů, který by dokázal i ...