Now showing items 41-60 of 1788

  • Nové trendy zdravotní péče se zaměřením na spokojenost pacientů (domácí péče a domovy důchodců) 

   Author: Divišová Dana; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   úkolem této práce je provést rozbor možností strategického rozvoje služeb v oblasti domácí zdravotní péče a možností v oblasti služeb pro občany v důchodovém věku z pohledu strategické komunikace a marketingového mixu. ...
  • Morfologie tenkých vrstev biokompatibilních a organických materiálů 

   Author: Paclíková Veronika; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem mé bakalářské práce bylo prostudovat metodiku přípravy tenkých amorfních vrstev, pomocí mikroskopu analyzovat povrch tenkých vrstev vybraných materiálůpřipravených laserovou ablací, zpracovat vlastní dokumentaci ...
  • Možnosti snímání rychlých očních pohybů v neurologii 

   Author: Šoršová Kateřina; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby snímání, sledování a vyhodnocování rychlých očních pohybů a to i v závislosti na druhu pohybu. Komerčně dostupné systémy pro tuto problematiku jsou zpracovány v tabulce ...
  • Hydrodynamický model vaskulární stenózy v měřítku 

   Author: Kaňková Barbora; Supervisor: Verdonck Pascal; Opponent: Kozelek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Pro správné založení arteriovenózní fistule je teba detailn znát lokální hemodynamiku v okolí jejího ústí. Lokální hemodynamiku mže do znané míry ovlivnit vznik stenózy poblíž ústí arteriovenózní spojky. Následující práce ...
  • Tenké vrstvy organických a anorganických materiálů pro vlnovodové biosenzory připravené laserem 

   Author: Pavlištík Jan; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Práce popisuje metodiku přípravy tenkých vrstev laserovou ablací. Konkrétněmetodiku depozičních metod PLD (pulsní laserová depozice) a MAPLE (pulsní laserová depozice asistovaná matricí). Zabývá se aplikacemi tenkých vrstev ...
  • Elektronický dynamometr 

   Author: Kudrna Petr; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této bakaláské práce je návrh elektronického dynamometru, ureného pro snímání síly mezi palcem a ukazovákem a jeho uvedení do provozu v léka ském prostedí. Samotnému návrhu zaízení pedchází úvod do anatomického ...
  • Analytické úlohy ve výuce laboratorních cvičení z chemie a biochemie 

   Author: Najmanová Radka; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této práce je optimalizace laboratorních úloh z analytické chemie a biochemie a také návrh a optimalizace cvičení pro využití atomového absorpčního spektrometru (AAS). Jako doplňující materiály jsem vytvořila sadu ...
  • Využití termovize pro hodnocení rehabilitačních účinků fyzioterapie 

   Author: Lebeda Tomáš; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Termografie je moderní bezkontaktní metoda pro stanovení povrchové teploty. Zpočátku byla ve světě tato metoda málo uplatňována pro svou velkou nepřesnost a vysokou cenovou a technickou náročnost. Ale v poslední době se ...
  • Ergonomický rozbor pohybu člověka při polohování lůžka 

   Author: Hetfleiš Jan; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Záměrem této práce je přiblížit současný stav ložné plochy a její míru ergonomické přizpůsobivosti z hlediska vytipovaných skupin přicházejících s tímto segmentem lékařské techniky do styku. Je zde navrhnut a vypracován ...
  • Optický přenos dat v prostředí silného elektromagnetického pole 

   Author: Hanzlík Václav; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled metod pro konstrukci přenosové cesty, schopné pracovat ve velmi silném stacionárním magnetickém poli a částečněv radiofrekvenčním poli. Vybrat takovou technickou koncepci ...
  • Časově-frekvenční analýza variability srdečního rytmu a doby trvání elektrické aktivity srdečních komor 

   Author: Petrák Václav; Supervisor: Kozelek Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce se zabývá výpočtem časově-frekvenční reprezentace ze signálu variability srdečního rytmu koní. Pro analýzu bylo k dispozici 27 signálů RR a QT intervalů. Jako metoda pro výpočet časově-frekvenčního spektra byla ...
  • Vlastnosti biokompatibilních tenkých vrstev na bázi hydroxyapatitu 

   Author: Hádková Michaela; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena na popis přípravy hydroxyapatitových (HA) tenkých vrstev laserovou ablací, a to depozičními technologiemi PLD (pulzní laserová depozice) a MAPLE (pulzní laserová depozice asistovaná matricí). Uvádí ...
  • Klasifikace mozkové obrny u předčasně narozených dětí 

   Author: Řezáčová Vladimíra; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Holčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat klasifikátory pro účely klasifikačního rámce, jež slouží k podpoře diagnostiky mozkové obrny u předčasně narozených dětí. Vstupem do klasifikačního rámce jsou buď data z videokamery ...
  • Příprava pomůcek pro rehabilitační inženýrství 

   Author: Maleček Václav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Hudák Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce se zabývá popisem postupu výroby protetických pomůcek. Práce obsahuje fotodokumentaci, výukový videoprogram a interaktivní prezentaci v PowerPointu pro výukové účely Fakulty biomedicínského inženýrství Českého ...
  • Modifikace buněk a živočišných tkání UV zářením 

   Author: Suchomel Jan; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem předkládané práce bylo zmapovat modifikaci buněk a živočišných tkání
  • Mikroskopická sledování sinic a řas 

   Author: Langová Veronika; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Šerá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   S rozvojem biotechnologií se stále více setkáváme s novými technikami a me todami využití buněk mnoha různých mikroorganismů. Mikroorganismy jsou předmětem zkoumání hned několika vědních oborů. Zajímají se o ně nejenom ...
  • Mapování EKG po fyzické zátěži 

   Author: Mošanská Jana; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: Kozlikova Katarina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena na EKG mapování povrchu hrudníku před zátěží a bezprostředněpo ní. Cílem práce bylo navržení experimentu s jehož pomocí by bylo možno pozorovat vliv fyzické zátěže na rozložení elektrického potenciálu ...
  • Detekce QRS komplexu a jeho popis v EKG signálu 

   Author: Kaláb Vojtěch; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   cílem práce je vytvořit program na detekci QRS komplexu, který pro svojí činnost bude používat signál z přístrojů firmy BTL zdtavotnická technika.
  • Využití termovize ke studiu teplotních polí horních končetin 

   Author: Vondruška Tomáš; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Termografie - metoda, která nebyla v minulosti příliš využívaná. Z počátku byla tato metoda měření nepřesná a technika využívající tuto metodu byla velice nákladná. V poslední době se však rozšířila nejen v armádě a ...
  • Progresivní techniky MR zobrazování a jejich klinické aplikace 

   Author: Šedzmák Daniel; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Kašpar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Práce se týká zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI), tj. principy a fyzikálními zákonitostmi této zobrazovací techniky. Cílem práce je vytvořit přehled a provést rozbor moderních zobrazovacích MRI technik používaných ...