• Nástroje a analýzy vývoje dostupnosti veřejné hromadné dopravy v časoprostoru 

      Autor: Kroupar Václav; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Bitter Aleš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
      Tato bakalářská práce se zabývá způsoby analýzy dopravní obslužnosti a nástroji, kterými lze tyto analýzy provádět. Dále probírá možnosti její prezentace a vizualizace. Dále rozebírá samotnou tvorbu těchto systémů.