Now showing items 1-4 of 4

  • Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumavých objektů 

   Author: Kateřina Pithartová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Kamenický Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Výpočtová tomografie je zavedenou metodou umožňují zkoumat vnitřní strukturu objektu bez jeho porušení. Bakalářská práce Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumaných objektů je spojena ...
  • Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení 

   Author: Bohumil Hora; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Krčmář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním ...
  • Využití laserové vibrometrie při dynamických rázových experimentech 

   Author: Vojtěch Kotek; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Trnka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím laserové Dopplerovy vibrometrie při dynamických experimentech. V práci jde o osvojení si této technologie. Jsou zde prezentovány experimenty, které demonstrují například ...
  • Využití stereolitografie pro výrobu pokročilých porézních materiálů 

   Author: Veronika Drechslerová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Zárybnická Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Předmětem bakalářské práce je popis a využití technologie 3D tisku pracující na principu vytvrzování polymerů pomocí záření určité vlnové délky – stereolitografie. Práce je věnována osvojení si ovládání 3D resinové tiskárny, ...