Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1 

  Autor: Tadeáš Sucharda; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Košťál Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Diplomová práce se zabývá počítačovým modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1. Je popsána problematika normalizace výsledků Monte Carlo transportní kódů a provedena rešerše různých způsobů výkonové ...
 • Analýzy změn parametrů vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování v meziskladu pomocí kódu FRAPCON 

  Autor: Jindřich Prášil; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Diplomová práce se zabývá výpočty vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování modulem DATING. Podrobně zhodnocen byl výpočet \mbox{creepové} deformace a výpočty teplot tímto modulem. Dále byly rozebrány možnosti ...
 • Implementace metod stanovení obohacení uranových vzorků 

  Autor: Branislav Belko; Vedoucí práce: Bílý Tomáš; Oponent práce: Alexa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  V práci sú najprv teoreticky popísané metódy stanovenia obohatenia uránu, konkrétne ide o metódu gama spektrometrie a o metódu využívajúcu DD generátor neutrónov a detekciu oneskorených neutrónov. Následne sú opísané ...
 • Využití efektivního součinitele tepelné vodivosti vyhořelého palivového souboru pro výpočet teplotního pole v obalovém souboru 

  Autor: Štefan Račák; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Vlček Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Diplomová práca sa zaoberá zjednodušením výpočtov teplotných polí vo vyhorených palivových súboroch a obalových súboroch počas suchého skladovania. K výpočtom bol použitý CFD výpočtový kód ANSYS Fluent. V práci je uvažované ...
 • Příprava makroskopických účinných průřezů pro reaktory s vysokým únikem neutronů 

  Autor: Ondřej Petrášek; Vedoucí práce: Suk Pavel; Oponent práce: Lovecký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Pro aktivní zóny reaktorů menších rozměrů je celozónový výpočet nodálními kódy zatížen větší nejistotou kvůli vyššímu podílu neutronů, které uniknou z aktivní zóny. Na přesnost výpočtů má vliv difúzní koeficient, resp. ...
 • Využití explicitního vyhořívání aktinoidů pro celozónové výpočty 

  Autor: Miroslav Vejvoda; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Suk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Celozónové výpočty neutronově-fyzikálních charakteristik jsou obvykle prováděny pomocí makrokódů, které musí poskytovat výsledky s dostatečnou přesností a navíc ve velice krátkém výpočetním čase. Kvůli tomu je v makrokódech ...
 • Návrh a předběžné bezpečnostní hodnocení deskového paliva MTR-VR pro Školní reaktor VR-1 

  Autor: Jan Čada; Vedoucí práce: Sklenka Ľubomír; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Na školním reaktoru VR-1 je již přes třicet let používáno jaderné palivo třídy IRT-M. Cílem diplomové práce je posoudit, zda současně používané trubkové palivo IRT-4M ruské firmy TVEL je možné nahradit deskovým palivem ...
 • Moderní metody rekonstrukce výkonu jaderných reaktorů typu VVER 

  Autor: Robin Krempaský; Vedoucí práce: Kvasnička Michal; Oponent práce: Kropík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Předkládaná práce se věnuje rekonstrukci výkonu aktivní zóny jaderných reaktorů VVER – metodě pro on-line stanovování rozložení výkonu aktivní zóny jaderného reaktoru s využitím dat ze simulátoru aktivní zóny a vnitroreaktorové ...
 • Přestup tepla z vnějšího žebrovaného povrchu obalového souboru typu CASTOR v podmínkách skladování 

  Autor: Michal Škorňa; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Práce se zabývá problematikou přestupu tepla z obalového souboru. V první části této práce je probrána problematika skladování vyhořelého jaderného paliva, zejména suché. Je zde definován obalový soubor typu CASTOR, ale ...
 • Malé modulární jaderné reaktory (SMR) v českém energetickém systému 

  Autor: Lukáš Novák; Vedoucí práce: Rečka Lukáš; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na modelování vlivu malých modulárních reaktorů na českou energetiku s důrazem na ekonomiku SMR. Cílem práce je prezentovat možnosti modelovacího nástroje vyhodnocovat různé scénáře vývoje české ...
 • Citlivostní analýza reaktoru LVR-15 v závislosti na vstupní teplotě do reaktoru 

  Autor: Kamila Oppelová; Vedoucí práce: Ruščák Marek; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato baklárská práce se zabývá citlivostní analýzou reaktoru LVR-15 pro kampan K221, která probíhala v srpnu roku 2020. Citlivostní analýzou je myšlený proces, kdy se zvolí jeden nebo více vstupních promenných parametru a ...
 • Aktivační a prahové reakce v poli urychlovačem řízeného zdroje rychlých neutonů s p + Be reakcí 

  Autor: Kateřina Orságová; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Vrzalová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky jsou provozovány urychlovačem řízené zdroje rychlých neutronů. V bakalářské práci byly technikou aktivačních fólií zkoumány parametry nového neutronového pole, produkovaného ...
 • Přestup tepla z vnějšího žebrovaného povrchu obalového souboru typu CASTOR v podmínkách skladování 

  Autor: Michal Škorňa; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Práce se zabývá problematikou přestupu tepla z obalového souboru. V první části této práce je probrána problematika skladování vyhořelého jaderného paliva, zejména suché. Je zde definován obalový soubor typu CASTOR, ale ...
 • Studium historických artefaktů využitím neutronové aktivační analýzy na školním reaktoru VR-1 

  Autor: Jakub Brázdil; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Šťastný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Bakalářská práce se zabývá studiem historických artefaktů, konkrétně mincemi, keramikou a hliněnými úlomky. Zkoumány byly úlomky z misky a sloupu a několik mincí z území České republiky z 20. století spolu s mincí z Byzantské ...
 • Analýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tlakovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALE 

  Autor: Dominik Celárek; Vedoucí práce: Frýbortová Lenka; Oponent práce: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato bakalárská práce se zabývá analýzou citlivostí a nejistot koeficientu násobení vybraných palivových souboru A40, P44G6 a P47E18 tlakovodních reaktoru VVER-1000 pomocí výpocetních kódu z balíku SCALE. Mezi nejduležitejší ...
 • Spektrometrie neutronového pole urychlovačem-řízeného zdroje NG-2 s p(20)+Be reakcí 

  Autor: Ján Kozic; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Káčer Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  V diplomovej práci je analyzované energetické spektrum nového neutrónového poľa na báze reakcie p(20) + Be. Neutrónové pole vzniká bombardovaním urýchlených protónov izochrónnym cyklotrónom U-120M na energiu 20 MeV energeticky ...
 • Ověření deterministického provozního kódu REBUS pro plánování vsázek na reaktoru LVR-15 

  Autor: Jan Pinta; Vedoucí práce: Šoltés Jaroslav; Oponent práce: Fejt Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Hlavním smyslem této diplomové práce je ověřit použití deterministického provozního kódu REBUS-PC pro plánování vsázek na reaktoru LVR-15. V první fázi jsou nejprve popsány metody přípravy jaderných dat v uvažovaných kódech ...
 • Charakterizace únikového spektra neutronů z cyklotronu na produkci radiofarmak 

  Autor: Marek Zmeškal; Vedoucí práce: Košťál Michal; Oponent práce: Štefánik Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Radionuklidy používané pro pozitronovou emisní tomografii jsou často vyráběny pomocí kompaktních urychlovačů jako je například IBA Cyclone 18/9. Při jejich výrobě vzniká sekundární pole neutronu, které je třeba pro výpočet ...
 • Neutronová aktivační analýza environmentálních vzorků na školním reaktoru VR-1 

  Autor: Alena Krechlerová; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Šturma Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce se zabývá nedestruktivní neutronovou aktivační analýzou (NAA) náplavových pud a mechu pocházejících z několika lokalit v České republice, a to za účelem stanovení obsahu polutantu. Vzorky byly sesbírány na ...
 • Automatizace zpracování experimentálních dat z měření reaktivity a kalibrační křivky regulační tyče na reaktoru VR-1 a jejich evaluace 

  Autor: Tomáš Adámek; Vedoucí práce: Bílý Tomáš; Oponent práce: Czakoj Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Medzi najčastejšie experimenty vykonávané na reaktore VR-1 patrí meranie reaktivity metódami Rod-Drop a Source-Jerk a kalibrácia absorpčnej tyče metódou inverzných početností a metódou využívajúcou reaktimeter. Hlavnou ...

Zobrazit další