• Konfokální rentgenová fluorescenční analýza 

      Autor: Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, 2018)