Now showing items 20-39 of 46

   Subject
   kalibrace,napětí na rentgence,neinvazivní měřič napětí,kVp metr,PPV,generátor vysokého napětí,rentgenový přístroj,radiodiagnostika [1]
   Leksell gamma knife,dose rate,DAOY medulloblastoma cell line,clonogenic assay,ionizing radiation [1]
   Leksellův gama nůž,dávkový příkon,buněčná linie meduloblastomů DAOY,klonogenní test,ionizující záření [1]
   magnetická rezonance,tok,fázový kontrast,fantom,chyby klíčová slova EN: magnetic resonance imaging,flow,phase-contrast,phantom,errors abstrakt CZ: Metoda fázového kontrastu je metodou MR angiografie,která umožňuje kvantifikovat rychlost proudění a celkový průtok např. krve. Je ovšem zatížena několika zdroji chyb,např. efektem částečného objemu,šumem nebo způsobem výběru oblasti zájmu (ROI). Tato práce si dává za cíl některé z uplatňujících se vlivů kvantitativně zhodnotit a porovnat jejich významnost [1]
   monitor svazku těžkých nabitých částic, radiační odolnost, single-event efekty, YAG [1]
   Neural stem cells,ionizing radiation,apoptosis,qPCR,differentiation [1]
   Neurální kmenové buňky,ionizující záření,apoptóza,qPCR,diferenciace [1]
   nuclear power plant,accident,scintillation detector,radionuclide inventory,radiation monitoring [1]
   Paediatric X-ray diagnostics,diagnostic reference levels for children,anthropomorphic phantom of 1-year-old child,thermoluminescent dosimetry [1]
   Proton Therapy, Monte Carlo Method, Proton Pencil Beam Simulation, Range-Shifter [1]
   protonová radioterapie, metoda Monte Carlo, simulace protonového svazku, range-shifter [1]
   Radiochromic films,nuclear track detector CR39,dose,laser acceleration,ion beam diagnostics,Fluka software,SRIM software,Monte Carlo method [1]
   Radiochromické filmy,stopový detektor CR39,dávka,laserové urychlování,diagnostika iontových svazků,Fluka software,SRIM software,metoda Monte Carlo [1]
   radon,continuous radon monitoring,response time,radon in water [1]
   radon,časové řady,spektrální analýza,modelování,anomálie [1]
   radon,kontinuální monitorování,rychlost odezvy,radon ve vodě [1]
   radon,time series,spectral analysis,modelling,anomalies [1]
   Rentgenová diagnostika dětí,diagnostické referenční úrovně pro děti,antropomorfní fantom jednoletého dítěte,termoluminiscenční dozimetrie [1]
   restriction endonucleases,PvuII,HindIII,free radicals,gel electrophoresis [1]
   restrikční endonukleázy,PvuII,HindIII,volné radikály,gelová [1]