Now showing items 41-60 of 84

  • Scintilátory pro dozimetrii protonového svazku 

   Author: Stržínek Robin; Supervisor: Marek Tomáš; Opponent: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce pojednává o scintilačních detektorech a jejich potenciálnímu využití pro dozimetrii terapeutického protonového svazku. V první části je popsáno použití protonů v terapii a specifika měření absorbované dávky společně ...
  • Stereotaktická radioterapie plicních tumorů se zaměřením na volbu bezpečnostních lemů 

   Author: Hrabovský Jakub; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V této práci jsou teoreticky popsány základní principy radioterapie. Jsou definovány bezpečností lemy, je rozebrána problematika build up efektu, jsou charakterizovány jednotlivé radioterapeutické metody a jejich vliv na ...
  • Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor 

   Author: Závadská Nikola; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Novák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   V práci jsou uvedeny základní principy radioterapie a popis CT simulátoru. Dále je v práci rozebrán systém zkoušek provozní stálosti pro CT simulátor (ZPS) zpracovaných podle amerického doporučení AAPM TG ? 66. Na základě ...
  • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

   Author: Odložilík Boris; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...
  • Porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku 

   Author: Cupal Lukáš; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Bakalářská práce se zaměřuje na klinické a časové porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT). Zatímco optimalizace fluence záření v plánovacím systému Eclipse je pro ...
  • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

   Author: Jurášková Karolína; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
  • Problematika stanovení a verifikace kontaminace štítné žlázy pracovníků na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I 

   Author: Siková Lenka; Supervisor: Solný Pavel; Opponent: Zimák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Cílem této práce je shrnutí problematiky kontaminace štítné žlázy u zaměstnanců na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I. Pro tento účel byla provedena rešerše legislativních požadavků a doporučení týkajících se daného ...
  • Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů 

   Author: Kovácsová Zuzana; Supervisor: Novák Leoš; Opponent: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Dětští pacienti jsou radiosenzitivnější než dospělí pacienti a jejich očekávaná doba života je delší. Z těchto důvodu musí být dávky při rentgenových vyšetřeních dětí co nejmenší. Pro nalezení postupů, při kterých jsou ...
  • Vliv nízkých a velmi nízkých dávek záření na adaptivní odezvu buněk 

   Author: Páterek Juraj; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Michaelidesová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Táto práca sa zaoberá tematikou účinkov nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na bunky organizmov, špeciálne adaptívnou odozvou. Cieľom práce sú rešerš, zahrňujúca súčasné poznatky z danej témy a experiment zameraný na ...
  • Radionuklidová terapie v nukleární medicíně 

   Author: Šplíchalová Anežka; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Prchalová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o metodách radionuklidové terapie, se snahou získat informace o terapiích používaných v České republice, a zasvětit čtenáře do nelehkého tématu pacientské dozimetrie. Radionuklidová ...
  • Metody in situ monitorování životního prostředí z hlediska kontaminace radioaktivními látkami 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Gryc Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Spektrometrie záření poskytuje velký potenciál při monitorování životního prostředí, které bylo kontaminováno radionuklidy. Jedním takovým prostředím jsou odkaliště po zpracování uranové rudy. V letech 2009/10 a 2014 ...
  • Optimalizace parametrů a sekvencí používaných při vyšetření magnetickou rezonancí 

   Author: Dudáš Denis; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů sekvencí při vyšetření magnetickou rezonancí na výsledný obraz a jejich optimalizací. Nastavení parametrů vyšetřovacích sekvencí má zásadní vliv na kvalitu obrazu a akviziční ...
  • Plastické detektory použité na bezpilotních prostředcích pro stanovení dávkového příkonu 

   Author: Vyletělová Petra; Supervisor: Gryc Lubomír; Opponent: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Plastové detektory jsou obecně lehké, levné, nenáročné na obsluhu a mají rychlou odezvu. Díky těmto vlastnostem jsou vhodné k použití na bezpilotních prostředcích. Tato práce shrnuje základní poznatky o těchto detektorech, ...
  • Multiparametrická analýza dat z dlouhodobého monitorování parametrů ovzduší v jeskyních 

   Author: Stránský Vojtěch; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Froňka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Jeskynní ovzduší se od vnější atmosféry odlišuje mimo jiné koncentracemi radonu a oxidu uhličitého. V období 2012 až 2014 probíhalo měření objemové aktivity radonu v Mladečských jeskyních a koncentrace CO2 ve Zbrašovských ...
  • Měření průtoku pomocí zobrazení magnetickou rezonancí 

   Author: Galabov Radek; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Jírů Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-07)
   Práce se zaměřuje na představení metody měření průtoku pomocí fázového kontrastu. V první kapitole se věnuje teoretickému popisu základních fyzikálních principů zobrazování magnetickou rezonancí. Následuje výklad týkající ...
  • Pohyblivé cíle v radioterapii: Analýza a kompenzace tumoru pankreatu 

   Author: Valouchová Helena; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Hanušová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se zabývá problematikou pohyblivých cílů v radioterapii. V teoretické části jsou shrnuty používané techniky a metody plánování radioterapie s důrazem na jejich rozdíly a vhodnost použití pro různé diagnózy. Dále ...
  • Využití scintilačních detektorů LaBr3(Ce) a LaCl3(Ce) ve spektrometrii gama a monitorování životního prostředí 

   Author: Vágner Petr; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Klusoň Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   V práci jsou popsány hlavní fyzikální a technické principy fungování anorganických scintilačních detektorů zejména s ohledem ke spektrometrii fotonového záření. Dále jsou uvedeny základní charakteristiky detektorů NaI(Tl), ...
  • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

   Author: David Miroslav; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Novotný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Bakalářská práce se věnuje základnímu nástroji radiochirurgie v oblasti léčby mozkových nádorů, Leksellově gama noži. V práci jsou popsány technické, funkční a léčebné provedení tohoto ozařovače (Kapitola 3). S postupným ...
  • Optimalizace zkoušek provozní stálosti pro portálový zobrazovač lineárního urychlovače 

   Author: Křečan Zdeněk; Supervisor: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Linearita ionizačních komor při měření malých dávek 

   Author: Veselá Zdeňka; Supervisor: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)