Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 68

  • Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu 

   Autor: Martin Kaschner; Vedoucí práce: Švihra Peter; Oponent práce: Froňka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít ...
  • Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech 

   Autor: Kristýna Šrámková; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při ...
  • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

   Autor: Klára Stefanová; Vedoucí práce: Štěpán Václav; Oponent práce: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...
  • 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS 

   Autor: Veronika Mlejnková; Vedoucí práce: Andrlík Michal; Oponent práce: Ĺubomír Zámečník
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením ...
  • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

   Autor: Pavliková Tatiana; Vedoucí práce: Kráčmerová Tereza; Oponent práce: Koláček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou jednofotónovej emisnej výpočtovej ...
  • Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET 

   Autor: Keňová Alena; Vedoucí práce: Dostálová Petra; Oponent práce: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu obrazu. Jako součást práce ...
  • Plánování protonové léčby s využitím dual energy CT 

   Autor: Fořtová Marie; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Michaelidesová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce popisuje princip DECT skeneru, různé technické realizace DECT a možnosti jeho využití v klinické praxi. Dále se práce zabývá stechiometrickou kalibrací kV CT a MV CT. Pro modalitu DECT je popsána Zhuova metoda ...
  • Použití ArcCheck detektoru ke QA klinického lineárního urychlovače 

   Autor: Davídková Eva; Vedoucí práce: Dvořák Pavel; Oponent práce: Končeková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vybraných národních a mezinárodních doporučení v radioterapii se zaměřením na provádění pravidelných kontrol kvality lineárních urychlovačů. Práce uvádí přehled přístupů jednotlivých ...
  • Zabezpečení jakosti v digitální mamografii 

   Autor: Hamáčková Lucie; Vedoucí práce: Škrdla Jiří; Oponent práce: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je získat ucelenou představu ...
  • Dual energy CT - klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů 

   Autor: Balogová Zdenka; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cieľom tejto práce je predstaviť dual energy CT, technické riešenia a klinické aplikácie tejto diagnostickej metódy. Ďalej táto práca s použitím softvéru ImpactDose stanovuje efektívnu dávku pacientom pri DECT vyšetrení ...
  • Využití iterativní rekonstrukce CT obrazu v klinické praxi 

   Autor: Kozák David; Vedoucí práce: Ptáček Jaroslav; Oponent práce: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce je zaměřena na metody iterativní rekonstrukce. Cílem bylo popsat proces iterativní rekonstrukce obrazu, dále výhody iterativního přístupu a případná úskalí. Nejdríve byl podán přehled základních matematických ...
  • Validace výpočtu dávkové distribuce na CT obrazech generovaných z obrazů MR 

   Autor: Brátová Iva; Vedoucí práce: Paluska Petr; Oponent práce: Novotný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem této práce je zhodnocení ozařovacích plánů na sCT (též označováno jako CT-like obrazy nebo pCT), jež byly generovány na základně snímků z MR. Hodnoceny byly plány 10 pacientů, kteří podstoupili léčbu rakoviny prostaty ...
  • Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii 

   Autor: Šípová Šárka; Vedoucí práce: Koniarová Irena; Oponent práce: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá dozimetrickými efekty způsobenými přítomností externích zařízení jako jsou terapeutický stůl a fixační pomůcky. Experimentální část práce spočívá v odhadu vlivu přítomnosti terapeutického stolu na zeslabení ...
  • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

   Autor: Vendlová Barbora; Vedoucí práce: Dragounová Lenka; Oponent práce: Johnová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
  • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

   Autor: Poráková Kateřina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...
  • Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii 

   Autor: Kecek David; Vedoucí práce: Koniarová Irena; Oponent práce: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Pojednáním této práce je implementace metody statisticky řízené kontroly procesu (SPC) do stávajícího systému zajišťování jakosti v radioterapii, za účelem zlepšení kontroly nad procesem, stejně jako možnosti odhalovat ...
  • Indukce apoptózy a senescence v buňkách ozářených různým dávkovým příkonem gama záření 

   Autor: Hurychová Markéta; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato práce je zaměřená na studium radiochirurgie gama nožem, kterou popisuje první kapitola. Druhá kapitola se zabývá studiem odezvy buněčných linií. Dále se zabývá apoptotickým účinkem a senescencí v buněčné populaci. ...
  • Vliv CT artefaktů na dávkovou distribuci při plánování radioterapie 

   Autor: Kořistka Ondřej; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Nechvíl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Výpočetní tomografie (CT) jakožto zobrazovací metoda je negativně ovlivňována artefakty, které způsobují degradaci rekonstruovaných obrazů a zanáší chyby do výpočtu dávky při plánování radioterapie. Příčiny vzniku artefaktů ...
  • Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19 

   Autor: Gincelová Kristýna; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Fejt Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce shrnuje základní technologické postupy procesu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, společně s poznatky získanými při vypracování modelu obalového souboru CASTOR?1000/19, sestaveného ...
  • Kalibrace a užití bimodálního zobrazovacího systému založeného na PET a CT 

   Autor: Vávrová Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce je zaměřena na kalibraci bimodálního zobrazovacího systému ?PET/CT Albira pro zobrazování malých zvířat. Cílem této kalibrace má být vhodná normalizace měřených dat umožňující dobrou kvantifikaci a porovnání s ...