Zobrazují se záznamy 1-20 z 88

  • Vliv individuální radiosensitivity tumoru na výsledky radioterapie 

   Autor: Michaela Zabloudil; Vedoucí práce: Jelínek Michaelidesová Anna; Oponent práce: Sýkorová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Individuální radiosenzitivita tumorů je parametr, který zásadně ovlivňuje radioterapeutickou léčbu. Znalost radiosenzitivity by mohla být přínosná pro indikaci radioterapeutické léčby a celkově by mohla zlepšit účinnost ...
  • Vliv ionizujícího záření na mesenchymální kmenové buňky 

   Autor: Berenika Slavíčková; Vedoucí práce: Jelínek Michaelidesová Anna; Oponent práce: Cupal Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
   Ionizující záření při interakci s buňkou může způsobit fatální poškození DNA, tohoto se využívá během léčby radioterapií. Mesenchymální kmenové buňky mají možnost obnovy a jsou schopné se diferencovat do tkání odvozených ...
  • Srovnání běžného plánování radioterapie se znalostním plánováním založeným na modelech 

   Autor: Aneta Bubeníková; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Osmančíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání manuálního plánování v radioterapii s plánováním založeným na modelech. Plánování založené na modelech by mohlo zlepšit efektivitu, konzistentnost a kvalitu plánů používaných v ...
  • Problematika cizích těles v radioterapii 

   Autor: Michaela Jindráková; Vedoucí práce: Dvořák Pavel; Oponent práce: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Bakalářská práce zpracovává přehled nejčastěji se vyskytujících cizích těles, která se v radioterapii mohou nacházet v blízkosti cílového objemu. Jedná se o implantáty v oblasti páteře, prsní implantáty, kardiostimulátory, ...
  • Nové scintilátory s emisí v dlouhovlnné oblasti 

   Autor: Monika Kotyková; Vedoucí práce: Průša Petr; Oponent práce: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na anorganické scintilátory emitující v oblasti vlnových délek delších než 550 nm a jejich charakterizaci s použitím lavinové fotodiody. Teoretický úvod tvoří dvě části, které se věnují scintilátorům ...
  • Specifikace CT pro plánování radioterapie 

   Autor: Jakub Dlouhý; Vedoucí práce: Dvořák Pavel; Oponent práce: Molenda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Proces plánování radioterapie začíná pořízením CT série pacienta – 3D modelu pro tvorbu ozařovacího plánu. Na plánovací CT sérii se definuje cílový objem pacienta a kritické orgány, voxely 3D modelu pak udávají informaci ...
  • Použití hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny 

   Autor: Martin Vankát; Vedoucí práce: Kráčmerová Tereza; Oponent práce: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Tato práce se zabývá možností použití relativně nové technologie hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny. Vrámci projektu ThyroPIX je záměrem vývoj detekčního systému využívající technologii ...
  • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

   Autor: Eliška Jelínková; Vedoucí práce: Augsten Kamil; Oponent práce: Pešek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
  • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

   Autor: David Strnad; Vedoucí práce: Štěpán Václav; Oponent práce: Fialová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
  • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

   Autor: Eva Fialová; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
  • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

   Autor: Soňa Burešová; Vedoucí práce: Dudášová Kateřina; Oponent práce: Karhan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

   Autor: Kateřina Limburská; Vedoucí práce: Trojek Tomáš; Oponent práce: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
  • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

   Autor: Aneta Dušková; Vedoucí práce: Trojek Tomáš; Oponent práce: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
  • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

   Autor: Vít Jirutka; Vedoucí práce: Jediný Filip; Oponent práce: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
  • Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy 

   Autor: Magdaléna Cubrová; Vedoucí práce: Kráčmerová Tereza; Oponent práce: Solný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič ...
  • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

   Autor: Simona Šimůnková; Vedoucí práce: Kráčmerová Tereza; Oponent práce: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
  • Studium vlastností transmutačních detektorů 

   Autor: Marie Freibergová; Vedoucí práce: Viererbl Ladislav; Oponent práce: Tomandl Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující aspekty v jejich ...
  • Využití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometrii 

   Autor: Michal Šimeček; Vedoucí práce: Černý Radek; Oponent práce: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení bezpilotního leteckého ...
  • Optimalizace zobrazovacího procesu na angiografickém systému 

   Autor: Dagmar Bártíková; Vedoucí práce: Tamášová Jana; Oponent práce: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá optimalizací zobrazovacího procesu na angiografickém systému. Cílem bylo zhodnotit kvalitu obrazu na třech angiografických systémech. Pro nejhorší z nich byly navrhnuty nové parametry vedoucí ke zlepšení ...
  • Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie 

   Autor: Dominika Langová; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Dufek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Práce Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie v úvodu představuje relevantní dozimetrické veličiny používané v radioterapii pro měření ve ...