Now showing items 1-20 of 30

  • Charakterizace slitiny s vysokou entropií připravené metodou SPS 

   Author: Dudr Martin; Supervisor: Lukáč František; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Ekviatomarn vysokoentropicka slitina HfNbTaTiZr byla pripravena metodou SPS z ruznych
  • Charakterizace tenkých vrstev slitiny NiTi pomocí laserově ultrazvukových metod 

   Author: Zuzana Soudná; Supervisor: Grabec Tomáš; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
   Diplomová práce se věnuje charakterizaci epitaxních tenkých vrstev NiTi bezkontaktní spektroskopií s přechodovou mřížkou, která excituje a detekuje povrchové akustické vlny šířící se prostředím. In situ měření během ...
  • Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

   Author: Němeček Jakub; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...
  • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

   Author: Kristýna Zoubková; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Heczko Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
  • Fotoluminiscenční spektroskopie křemíkových optických center v diamantových vrstvách 

   Author: Lucie Barborková; Supervisor: Aubrechtová Dragounová Kateřina; Opponent: Varga Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce se zabývá vlivem depozičních parametrů na fotoluminiscenci SiV center vytvářených při výrobě tenkých diamantových vrstev, které jsou připravovány metodou MW PECVD. Cílem bylo minimalizovat množství opticky ...
  • Implementace algoritmu optimalizace hejnem částic do programu FOX 

   Author: Milan Kočí; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Černý Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Řešení krystalových struktur látek na základě jejich práškového difrakčního záznamu je významným nástrojem v$~$chemii, fyzice a$~$materiálovém inženýrství. Jedním z$~$používaných nástrojů je program FOX, do kterého byl ...
  • Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS 

   Author: Levinský Petr; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kvantové elektroluminiscenční struktury s dlouhovlnnou emisí (1,3 - 1,6 um) 

   Author: Krčil Pavel; Supervisor: Oswald Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Kvantové tunelování a nízkoteplotní zpožděná rekombinace v scintilačních materiálech 

   Author: Dočekalová Zuzana; Supervisor: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

   Author: Dalibor Repček; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Petzelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...
  • Nízkoteplotní transportní vlastnosti heterostruktur AlGaN/GaN 

   Author: Kateřina Doležalová; Supervisor: Hubík Pavel; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Současný rozvoj informačních a komunikačních technologií, senzorů a energetiky vede
  • Nová metoda snížení koroze Zr palivových trubek pokrytím jejich povrchu polykrystalickou diamantovou vrstvou, slitinou CrAlSiN a jejich kombinací 

   Author: Adela Nováková; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Fendrych František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce je zaměřena na popis metody na ochranu zirkoniových trubek, které se využívají na pokrytí jaderného paliva, při pracovních i havarijních teplotách v prostředí jaderného reaktoru. Zr trubka se pokryje polykrystalickou ...
  • Počítačové simulace extrakčních roztoků 

   Author: Lucie Celbová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce se zabývá především konformační analýzou dat získaných z počítačových simulací molekulární dynamiky. Analyzované molekuly představují zástupce extraktantů/\textit{hold-back} agentů navržených pro chemické procesy ...
  • Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur 

   Author: Pavla Bérešová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni vytvorit velké plochy ...
  • Řešení struktury metaloenzymů a jejich komplexů s ligandy pomocí rentgenové difrakce 

   Author: Švecová Leona; Supervisor: Skálová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Simulace iontové implantace 

   Author: Miroslav Lebeda; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Pospíšil Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Tato práce se zabývá simulací implantace iontu N+ do -titanové matrice v rámci molekulární dynamiky. K temto úcelum je vytvoren vlastní skript v kódu LAMMPS, jehož mírnou modifikací lze studovat ruzné pocátecní podmínky ...
  • Simulace mechanismů plastické deformace ve slitinách s tvarovou pamětí pomocí molekulární dynamiky 

   Author: Petr Jaroš; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Šesták Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Tato práce se zaměří na studium mechanismů plastické deformace a vývoje mikrostruktury martenzitických krystalů NiTi B19' pomocí atomistických simulací. NiTi vykazuje jedinečnou kombinaci silně anizotropní plastické deformace ...
  • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

   Author: Aleš Vlk; Supervisor: Trojan Karel; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
  • Studium koroze povrchu Zr slitin pokrytých polykrystalickou diamantovou vrstvou a slitinou CrAlSiN v prostředí jaderných reaktorů 

   Author: Magdaléna Lajčinová; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Ashcheulov Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce se zabýva studiem korozního procesu Zr trubek v jaderných reaktorech. V první teoretické části jsou vysvětlené základy koroze zirkoniových slitin, základné vlastnosti PCD a CrAlSiN a použité měřící metody. ...
  • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

   Author: Veřtát Petr; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Zelený Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...