Recently added

Now showing items 1-20 of 212

  • Možnosti zvýšení kvality LED zdrojů světla 

   Author: Ulvi Yusifli; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Kozlok Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou technologií pro bílých LED pro všeobecné světlování a možnostmi zlepšení kvality světelných zdrojů LED. Jsou zde popsány a porovnány reálné příklady, kde se sleduje kvalita barev a ...
  • Hodnocení venkovních osvětlovacích soustav z hlediska rušivého světla 

   Author: Tomáš Vencovský; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Terrich Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rušivého světla venkovních osvětlovacích soustav. Úvodní kapitoly jsou věnovány základům světelné techniky, vlastnostem světelných zdrojů a veřejného osvětlení. V teoretické části ...
  • Omezovače přepětí při nesinusovém napěťovém namáhání 

   Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá vlivem vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na omezovače přepětí pro vysokonapěťové aplikace. V rešeršní části jsou nejprve rozebrány základní typy svodičů používaných v soustavách vysokého napětí. ...
  • Nezávislá domácí dobíjecí stanice pro elektromobil 

   Author: Filip Krejčí; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kolařík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá alternativním stylem dobíjení elektromobilů v domácím prostředí. Jejím cílem je navrhnout domácí systém na fotovoltaické panely pro dobíjení elektromobilu a porovnání celkových nákladů s ...
  • Analýza vlivu rychlonabíjecí stanice s akumulací na distribuční soustavu elektrické energie 

   Author: Jan Drápela; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Křivanec Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce pojednává o zpětném vlivu rychlonabíjecí stanice na distribuční soustavu elektrické energie. V úvodní teoretické části práce jsou řazeny kapitoly věnované popisu technologií nabíjení elektromobilů a ...
  • Návrh zabezpečovacích a datových systémů v budově. 

   Author: Michal Pokorný; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá popisem a následným návrhem zabezpečovacích a datových systémů v objektu budovy a jejího přilehlého okolí. Na začátku teoretické části je definován význam, funkce, požadavky a náležitosti jednotlivých ...
  • Návrh vlastní spotřeby JE s ohledem na bezpečné přepnutí na záložní napájení. 

   Author: Karel Kovařík; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Dohnal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá energetickými systémy ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem. V úvodní části jsou přehledně shrnuty údaje o zastoupení jednotlivých typů jaderných rektorů provozovaných ...
  • Použitelnost sdružených vedení přenosové a distribuční soustavy 

   Author: Alma Deleut; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá porovnatelnosti sdružených vedení přenosové a distribuční soustavy s realizaci vedení na samostatných stožárech. Dále popisuje elektromagnetické pole v okolí sdruženého, přenosového a distribučního ...
  • Optimalizace experimentální zátěže plazmatického fokusu PFZ-200 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce je věnovaná experimentálnímu výzkumu deuteriového horkého hustého plazmatu a neutronové produkce na impulzních silnoproudých zařízeních. Hlavním cílem je optimalizace experimentální zátěže plazmatického fokusu ...
  • Význam přečerpávacích elektráren pro energetiku ČR 

   Author: Zborník Luděk; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit využití přečerpávacích vodních elektráren pro elektrickou soustavu České republiky. Nejprve jsem se zabýval jejich vývojem, jak světovým, tak českým a událostmi, které tento vývoj ...
  • Elektroinstalace v rodinném domu 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domu. Jejím cílem je navrhnout elektroinstalaci v rodinném domě, dále vytvořit výčet materiálu, vytvořit rozpočet a odhadnout roční spotřebu elektrické ...
  • Využití geotermální energie v České republice 

   Author: Mach Martin; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Mareš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o využití geotermální energie v České republice. Práce nejdříve vysvětluje pojem geotermální energie a popisuje metody jejího využití. V další části se zabývá potenciálem geotermální energie na ...
  • Inteligentní elektroinstalace v rodinném domě 

   Author: Krampera Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá inteligentní elektroinstalací, především pak inteligentní elektroinstalací v rodinném domě. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní prvky inteligentní ...
  • Zemní ochrana 

   Author: Sirový Martin; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato bakalárská práce se zabývá rozborem zemní ochrany, zpusoby zemnení a ruznými typy návrhu zemnící soustavy. Cílem práce je objasnit funkci ochranných opatrení pred úrazem elektrickým proudem a priblížit nejcasteji ...
  • Obnovitelné zdroje a příklad jejich využití 

   Author: Mádle Kamil; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. V první části je uvedeno, proč je nutné využívat obnovitelné zdroje. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé obnovitelné zdroje s jejich základními ...
  • Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Baptista Aldair da Costa; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a představují téměř ...
  • Integrace obnovitelných zdrojů do distribuční sítě 

   Author: Essa Abdullah; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce uvádí obecné informace o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a jejich pracovních principech. Práce je zaměřena na větrné elektrárny (principy, typy, komponenty, výhody a nevýhody). Obsahuje také ...
  • Připojení obnovitelných energetických zdrojů k elektrické síti 

   Author: Mohamed Saleh; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a druhy, které se nejvíce využívají. Teoretická část je věnována obecným informacím o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a v další části se zaměřuje na ...
  • Kabelové systémy pro vysokonapěťový stejnosměrný přenos 

   Author: Duan Chengyan; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce zkoumá kabelové přenosové systémy HVDC. Pokus se provádí tam, kde se na XLPE vzorky aplikuje střídavé nebo stejnosměrné napětí. Dielektrická pevnost a doba do selhání různých úrovní napětí jsou zaznamenávány. ...
  • Nízkouhlíková technologie v distribuční síti 

   Author: Miljkovic Nikola; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Každý rok mají obnovitelné zdroje větší dopad a více pronikají do distrubučních sítí. Tato diplomová práce podrobně popisuje tři nejčastěji využívané obnovitelné zdroje energie v současnosti - solární, větrnou a vodní. ...