Now showing items 1-20 of 260

  • Predikce selhání ložisek 

   Author: Daniil Grechany; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato bakalářská práce zkoumá použití matematického modelu rozhodovacího stromu pro předpověď selhání ložisek v papírenských strojích pomocí analýzy amplitudy vibrací. Hlavní přínosy této práce zahrnují vývoj metodiky pro ...
  • Nové trendy v oblasti výkonových vypínačů 

   Author: Alexandru Macovei; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   SF6 je silný skleníkový plyn, který se používá jako izolační a zhášecí médium v elektrických systémech VN a vyšších. Vzhledem k jeho s vysokému potenciálu globálního oteplování roste zájem o vývoj technologií bez-SF6 pro ...
  • Aktualizace servového řešení 

   Author: Azad Afandizada; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   This diploma thesis is focused on applying the modern software engineering technologies to improve web application for quiting smoking. We will discuss which technologies we are using in this web application and then how ...
  • Prototyp pro HiL testování 

   Author: Togzhan Kuandykova; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Popularita testování HiL (Hardware-In-The-Loop) rostla s pokroky v automobilovém průmyslu spolu s požadavky na rozsáhlé testování nově inovovaného softwaru, snížení nákladů a zlepšení časové efektivity. Tato bakalářská ...
  • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

   Author: Jan Šturm; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Cílem této práce je nastínit možné využití vodíku v energetice a mobilitě a poukázat na problémy, které jsou s tím spojené. Práce se přesněji zaměřuje na výrobu a skladování vodíku v současnosti a na jejich možný budoucí ...
  • Energeticky soběstačný dům s využitím vodíkových technologií 

   Author: Pavel Havelka; Supervisor: Votava Jan; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá konverzní starého domu na energeticky soběstačný dům s využitím vodíkových technologií. Nejprve teoreticky analyzuje dílčí komponenty zpracování vodíku tedy komponenty výroby, uskladnění a ...
  • Potenciál uplatnění tlakovodních SMR v energetice ČR 

   Author: Martin Krýcha; Supervisor: Líman Jakub; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá tlakovodními malými modulárními reaktory a jejich potenciálním uplatnění v energetice České republiky. Čtenář je nejprve seznámen s různými technologiemi malých modulárních reaktorů a poté ...
  • Srovnání projektovaných hodnot FVE s reálně dosahovanými hodnotami 

   Author: Martin Tůma; Supervisor: Kolařík Radim; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a různými způsoby jejich návrhu s důrazem na porovnání dosažených hodnot s navrženými. Konkrétně návrhu pomocí normy a simulačního programu PVGIS. První část se ...
  • Přenosová vedení pro systémy HVDC 

   Author: Radek Wipplinger; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Doležel Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl poskytnout základní přehled HVDC systémů, které jsou v současnosti celosvětově využívány a jejich srovnání se systémy HVAC. Práce dále uvádí nejčastější topologie, ve kterých jsou HVDC ...
  • Fotokatalytická degradace organických polutantů 

   Author: Rubin Hao; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   V současné době se zbytková barviva z různých zdrojů stala důležitým problémem znečištění vody a do našich přírodních vodních zdrojů se bez systémů čištění odpadních vod dostala celá řada perzistentních organických ...
  • Analýza vysokofrekvenčních oscilací ve skalpovém EEG pacientů s fokální kortikální dysplázií 

   Author: Elena Dutova; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Janča Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   High Frequency Oscillations (HFO) is currently a promising biomarker for epileptogenicity. The research and assessment to properly define and describe its characteristics is still ongoing. In this thesis the state of the ...
  • Malé modulární reaktory a jejich možné uplatnění v energetice České republiky. 

   Author: Michal Tůma; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato bakalářská práce se věnuje malým modulárním reaktorům. Práce se nejdříve zabývá základními principy, které jsou využívány u malých modulárních reaktorů. Dále jsou popsány konstrukce jednotlivých typů reaktorů včetně ...
  • Návrh a optimalizace termoelektrického měniče pro sběr energie z ohřevu vody 

   Author: Ineme-Awaji Ogwuafi; Supervisor: Butta Mattia; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   S rostoucími obavami z dopadu konvenčních technologií výroby elektřiny, obtěžováním emisí skleníkových plynů, nepřetržitou dostupností, spolehlivostí a rostoucími obavami o energetickou bezpečnost. Termoelektřina nabízí ...
  • Fotovoltaická elektrárna v průmyslovém areálu 

   Author: Martin Lukeš; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce v teoretické části se věnuje popisu druhů obnovitelných zdrojů energie a záložním zdrojům elektřiny. U druhů obnovitelných zdrojů energie je popsána fotovoltaika, solární kolektory, větrné zdroje energie, ...
  • Modernizace vodních elektráren 

   Author: Jan Knobloch; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce řeší modernizaci akumulačních vodních elektráren. Popisuje tzv. Vltavskou kaskádu včetně historie její výstavby, hlouběji popisuje 3 největší akumulačních přehrady, včetně jejich vyrovnávacích nádrží. Dále ...
  • Projektování elektrického vedení vysokého napětí 

   Author: Michal Paulovič; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá projektováním elektrického vedení vysokého napětí. Je rozdělena na čtyři kapitoly: První dvě jsou teoretické a poslední dvě praktické. Teoretické kapitoly se zabývají typy elektrických vedení ...
  • Projektování elektrického vedení 

   Author: Martin Rozehnal; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zabývá návrhem venkovního vedení vysokého napětí. 1. kapitola se zabývá popisem základních typů elektrického vedení vysokého napětí. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, které se používají na stavbu vedení ...
  • Poruchy typu blackout – příčiny, následky a prevence 

   Author: Petr Plachý; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce zpracovává přehled základních pojmů týkajících se poruchy typu blackout a dalších událostí ohrožujících stabilní a bezpečný provoz elektrizačních soustav propojených v synchronní zóně. Dále jsou v ...
  • Návrh elektroinstalace bytového domu s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Jiří Weiss; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem bytové elektroinstalace doplněné o obnovitelné zdroje energie. Práce začíná úvodem do problematiky návrhu elektroinstalace bytového domu. Shrnuje základní normy používané k projektování ...
  • Malé modulární reaktory 

   Author: Marek Holeček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá technologií malých modulárních reaktorů. V práci jsou nejprve shrnuty typy konstrukcí malých modulárních reaktorů a jejich dělení. Jsou představeny hlavní parametry malých modulárních reaktorů ...