Recently added

Now showing items 1-20 of 90

  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CNC Voborník, s. r. o. 

   Author: Voborník Václav; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem této bakalářské práce je uplatnění vybraných metod vícekriteriálního rozhodování ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na problematiku manažerského rozhodování, na ...
  • Využití internetových služeb v personálním řízení 

   Author: Roštínský Ondřej; Supervisor: Žemlička Petr; Opponent: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce, s názvem "Využití socílních sítí v personálním řízení", je zaměřená na způsoby využívání internetových sociálních sítí, využití jejich potenciálu a užití v oblasti personálního řízení. Představuje ...
  • Finanční plán společnosti XY, s.r.o 

   Author: Černický Ondřej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Jirků Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem mé bakalářské práce je tvorba finančního plánu společnosti XY, s.r.o. První polovina teoretické části je zaměřena na finanční plánování obecně. Popisuje účel finančního plánu, jeho strukturu a metody jeho tvorby. ...
  • Životní fáze podnikání firmy GALASPORT, s.r.o. 

   Author: Tuzar Jakub; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce prezentuje analýzu fází životního cyklu firmy GALASPORT, s.r.o. od jejího založení v roce 2000 po rok 2015, kdy byly zveřejněny poslední účetní závěrky a další veřejně přístupná data obsahující jak ...
  • Výběr dodavatele s pomocí vícekriteriálního rozhodování 

   Author: Kodýdek Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Předmětem řešení bakalářské práce bylo vytvoření výpočetního modelu v programu MS Excel pro řešení obecného vícekriteriálního problému metodou Pattern, představení jeho funkcí, ukázka možného využití při výběru dodavatele ...
  • Využití dronů v ropném a plynárenském průmyslu 

   Author: Kuprin Maksim; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hurta Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Předmětem bakalářské práce je technicko-ekonomické vyhodnocení aplikace dronů ve společnosti Calculated controls. První část je teoretická a popisuje charakteristiku ropného průmyslu a dronů, a metody hodnocení investic. ...
  • Tvorba marketingové strategie vybraného strojírenského podniku 

   Author: Mach Martin; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce má za cíl navrhnout novou marketingovou strategii společnosti Prodeco, a.s. Teoretická část práce zahrnuje výklad marketingu, jeho specifika na B2B trzích a vysvětluje provázanost marketingu s řízením ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Continental Corp. 

   Author: Epp Alexandr; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Anotace Předmětem bakalářské práce je řešení úkolu ve společnosti Continental-corporation s využitím metod vícekriteriálního rozhodování. První část je teoretická a popisuje vícekriteriální rozhodování a jeho metody. Ve ...
  • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Fuciman Lukáš; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Teoretická část popisuje klíčové pojmy a principy ohledně problematiky hodnocení pracovníků, metod a kritérií hodnocení, odměňování ...
  • Tvorba standardizovaného kalkulačního vzorce v malém průmyslovém podniku 

   Author: Železný Michal; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Souček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Hlavním cílem této bakalářské práce, nazvané Tvorba standardizovaného kalkulačního vzorce v malém průmyslovém podniku, je zabývat se kalkulacemi v podniku Brispol a.s. Dále mezi mé úkoly patří navrhnout formální stránku ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Mubea, s. r. o. 

   Author: Vlk Marian; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmět v této bakalářské práci spočívá v aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve firmě Mubea spol, s.r.o. První část, teoretická, je věnována problematice manažerského rozhodování, seznámení s pojmy a metodami ...
  • Ekonomické aspekty ekologizace výroby tepla 

   Author: Bureš Jan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je ekonomické vyhodnocení nově zavedené technologie v TTS energo s.r.o. z ekonomického a ekologického hlediska.
  • Organizační kultura ve vybraném podniku 

   Author: Kadlec Zdeněk; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá stavem organizační kultury ve společnosti Casale project a.s. Zaměřuje se na charakteristiku a analýzu vztahu organizační kultury a národní kultury v tomto podniku. Metody využívané v této práci ...
  • Porovnání kalkulačních metod a potenciálního přínosu softwarové podpory v průmyslovém podniku 

   Author: Bouda Tomáš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Hlaváček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se skládá z několika částí. První část - analytická, se zabývá seznámením s podnikem, ve spolupráci se kterým práce vznikla. Následující část - teoretická, se zaměřuje na seznámení s problematikou kalkulací ...
  • Elektromobilita a její společensko-ekonomické dopady 

   Author: Jelínek Matěj; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na současný stav elektromobilů. Předmětem práce je popis technického řešení elektromobilů a analýza jejich trhu. V práci jsou rozebrány bariéry rozvoje i způsoby podpory tohoto trendu. ...
  • Softwarové nástroje pro řízení projektů a týmovou spolupráci 

   Author: Benešová Veronika; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Slaboch Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením, týmovou spoluprácí a příslušnou softwarovou podporou. Má za úkol seznámit s přístupy a certifikacemi projektového managementu. Podrobně popisuje projekt od začátku do konce ...
  • Analýza kalkulačního systému v podniku Sklenostroj, s.r.o. 

   Author: Doubek Jiří; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného kalkulačního systému ve vybraném podniku zabývajícím se především demontáží starých a montáží nových oken spolu s dodáváním komponentů a příslušenstvím. Práce je ...
  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Polumiskov Nikita; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Předmětem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému průmyslového podniku, a to včetně rozboru kalkulačních technik a metod nákladové kontroly. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a poskytuje ...
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Piston Rings Komarov, s. r. o. 

   Author: Jelen Jan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Vrážel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem bakalářské práce je aplikace metod vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Piston Rings Komarov s.r.o. První teoretická část obsahuje úvod do problematiky manažerského rozhodování. Následuje pochopení rozhodovacího ...
  • Ekonomická analýza přínosů dceřiné společnosti 

   Author: Hamrla Marek; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Smetanová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce obsahuje popis ukazatelů finanční analýzy. Práce dále obsahuje výpočet některých ukazatelů na příkladu zvolené dceřiné společnosti. Práce obsahuje také zhodnocení a zdůvodnění jednotlivých vypočtených ...