Now showing items 1-19 of 19

  • Bezkontaktní vyhledávání daktyloskopických stop 

   Author: David Albrecht; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce má za cíl vysvětlení základů daktyloskopie, principy zjišťování daktyloskopických stop a zajišťování zejména stop latentních. Teoretická část práce vysvětluje pojmy a základy daktyloskopie. Věnuje se ...
  • Experimentální elektrolyzér 

   Author: Suchý Čestmír; Supervisor: Drašnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení zasychání nátěrových hmot 

   Author: Zasimenko Andrej; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Bakalářská práce je zaměřená na popis obecných znalostí nátěrových hmot, dále na principy předúprav povrchů, popis bezpečnosti a hygieny na pracovišti. Nedílnou součásti této bakalářské práce je laboratorní zkouška zasychání ...
  • Kataforetické lakování vysokopevnostních šroubů hromadným způsobem 

   Author: Václav Veverka; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem bakalářské práce je výběr vhodných parametrů kataforetického procesu při hromadném povlakování vysokopevnostních šroubů, zvolení vhodných předúprav povrchu pod kataforetické lakování (KTL) a poté ověření korozní ...
  • Kompozitní povlak ZnNi 

   Author: Kšiňanová Sofia; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pazderová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav galvanickým kompozitním pokovením. Zaměřuje se na vývoj nového kompozitního povlaku se slitinovou matricí a na jeho funkční vlastnosti. Teoretická část je ...
  • Nátěrové hmoty s krátkou dobou zasychání 

   Author: Malá Růžena; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá popisem obecných vlastností nátěrových hmot a jejich zasychání. Cílem experimentální části bylo porovnání doby zasychání, přilnavosti a v neposlední řadě ekonomičnosti šesti různých rychleschnoucích ...
  • Nátěrové systémy pro korozní prostředí C3 - C5 

   Author: Kopecký Jakub; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce se zabývá složením nátěrových hmot a jejich uplatněním v antikorozní ochraně. Zaměřuje se na antikorozní pigmenty, což je oblast, kde jsou v současnosti zkoumány nové možnosti náhrady původních, vysoce účinných ...
  • Návrh experimentálního zařízení pro bezkontaktní detekci kontaminantů pomocí UV-VIS spektroskopie 

   Author: Mackerle Patrik; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení na detekci povrchového znečištění pomoci UV-VIS spektroskopie. V teoretické části práce je podrobněji rozebrána problematika povrchového znečištění a možnosti její ...
  • Protikorozní ochrana pro prostředí se zvýšenou korozní agresivitou - offshore 

   Author: Ferstel Dominik; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem bakalářské práce je teoreticky seznámit s problematikou protikorozní ochrany v pobřežních vodách. V úvodu jsou uvedeny příčiny vzniku koroze a vlivy chemických látek a organismů na působení koroze v různých prostředích. ...
  • Renovace povrchů 

   Author: Báčová Kateřina; Supervisor: Drašnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Rychleschnoucí nátěrové hmoty 

   Author: Zeman Václav; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Horský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zasychání povlaků z epoxidových nátěrových hmot, ve spolupráci se strojírenským podnikem ZVVZ MACHINERY, a.s. Dále je v práci sepsána technologie povrchových úprav materiálů, předúprava ...
  • Stanovení podmínek pro šetrné sweepování 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   První část bakalářské práce je zaměřena na problematiku lehkého tryskání povrchu a hlavní využití této technologie. Obsahuje základní podmínky lehkého tryskání a obecné informace o abrazivních prostředcích. Druhá část se ...
  • Technologie hromadného kataforetického lakování 

   Author: Zbořil Petr; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce je v rešeršní části zaměřena na princip technologie elektroforetického lakování. Dále se zabývá specifickou modifikací technologie kataforetického lakování. Cílem výzkumu je povlakovat drobné díly bez ...
  • Tribologické vlastnosti moderních povlaků 

   Author: Lukáš Marusič; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Rešeršní část diplomové práce rozebírá úvod do tribologie a jednotlivých testů. Důraz je kladen na standartní rotační metodu Pin on Disk a méně používaný lineární test. Práce popisuje měření na multifunkčním tribometru a ...
  • Tribologie pro letecké aplikace 

   Author: Mikoláš Rendl; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vědním oborem zvaným tribologie. Popisuje tribologii jako celek, dále druhy tření a opotřebení. Část práce je věnována vlivu prostředí a tribologii za zvýšených teplot, stejně tak jako ...
  • Vlastnosti organických povlaků na žárově zinkovaném povlaku 

   Author: Kožehuba Ján; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Táto práca sa zaoberá prípravou povrchu pozinkovaných vzoriek, ktoré sú použité k tvorbe duplexného systému. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené rôzne ...
  • Vliv předúpravy na přilnavost UV laků 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   V teoretické části bakalářské práce je popsána technologie laků vytvrditelných ultrafialovým světlem a jejich porovnáni s laky konvenčními, dále pak problematika povrchové úpravy plastů a s ní doporučené předúpravy před ...
  • Zařízení pro hromadný způsob kataforetického lakování 

   Author: Marusič Lukáš; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Bakalářská práce seznamuje s technologií elektroforetického povlakování, zejména kataforetického lakování známého jako KTL, CED nebo E-coat. V první části se práce zaměřuje na vysvětlení zmiňované technologie, její historii, ...
  • Žárové nástřiky ve strojírenství 

   Author: Zahradníček Lukáš; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Teoretická část této bakalářské práce se zabývá rozborem problematiky žárových nástřiků, kde jsou uceleně popsány vlastnosti žárových nástřiku, jejich princip a struktura. Dále se práce věnuje porovnání vybraných metod ...