Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • CFD model a měření distribuce průtoku vody v registru trubek sálavého panelu 

  Autor: Jan Pitra; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Hojer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Sálavé panely se využívají pro vytápění velkých a vysokých prostor, typicky výrobních hal. Pro správnou funkci sálavých panelů je důležitá rovnoměrná distribuce průtoku vody v registru paralelních trubek. Délky těchto ...
 • Výkonové charakteristiky stěnové otopné plochy 

  Autor: Filip Hošna; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Diplomová práce se zabývá vlivem návrhových parametrů na výkonové charakteristiky otopné plochy stěn. Nejprve byl proveden průzkum mezi několika výrobci, jejich analýza a konečné srovnání. V závěrečném porovnání byly ...
 • Chlazení LED zdroje světla vzduchem 

  Autor: Polina Kim; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Zelenský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce se zabývá parametrickou optimalizací chladiče světelného zdroje. Během výzkumu byla provedena rešerše odborné literatury týkající se chladičů a různých přístupů k zlepšení jejich účinnosti. Model chladiče ...
 • Porovnání provozních a investičních nákladů na vytápění: otopná tělesa vs. podlahová otopná plocha 

  Autor: Tomáš Mráz; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním provozních a investičních nákladů na vytápění rodinného domu pomocí otopných těles vs. podlahové otopné plochy.
 • Optimalizace energetické náročnosti rodinného domu 

  Autor: Rostislav Váňa; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Langerová Erika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Práce se zabývá optimalizací energetické náročnosti dvou rodinných domů. Zahrnuje analytický výpočet potřeby tepla na vytápění v závislosti na použité databázi klimatických dat.
 • CFD simulace radiálního ventilátoru 

  Autor: Vojtěch Sysel; Vedoucí práce: Zelenský Petr; Oponent práce: Barták Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá CFD simulací radiálního ventilátoru. Dílčím cílem této práce bylo shrnout metody řešení CFD simulací rotačních částí zařízení.
 • CFD analýza prototypu 3D tištěného betonového sálavého stropního panelu 

  Autor: Andrea Kadidlová; Vedoucí práce: Zelenský Petr; Oponent práce: Hojer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce se zabývá numerickou studií prototypové geometrie vodního sálavého stropního panelu, prototypu, který by měl být vyroben inovativní technologií 3D tisku betonu. Teoretickou část práce tvoří rešerše, která ...
 • Studie vytápění a přípravy teplé vody bytového domu 

  Autor: Jan Krpec; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Matuška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá energetickou náročností bytového domu, možnostmi zlepšení hospodaření s odpadním teplem a využitím alternativních zdrojů. Práce dále řeší možnosti přípravy teplé vody. V závěru tato práce ...
 • Návrh chladivového okruhu s více teplotními povinnostmi 

  Autor: Michal Kolařík; Vedoucí práce: Šulc Vladimír; Oponent práce: Formánek Marian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce se zabývá návrhem chladivového okruhu s více teplotními povinnostmi pro současné chlazení tří skladů vybraných druhů ovoce a zeleniny pomocí třech výparníků. K návrhu slouží graficko-analytická metoda.
 • Zpětné získávání vlhkosti v obytných budovách 

  Autor: Štěpán Vacek; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Brejcha Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Diplomová práce se zaměřuje na zpětné získávání vlhkosti v obytných budovách. V práci je popsána přítomnost vodní páry v obytném prostředí, zdroje její produkce a bilance v místnosti. Dále jsou popsány způsoby úpravy vzduchu ...
 • Navlhčení vzduchu v obytném prostředí 

  Autor: Ondřej Štorek; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Šťávová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Bakalářská práce pojednává o problematice vlhkostní bilance ve vnitřních prostorách obytných budov. V teoretické části je popsána kvalita vnitřního vzduchu včetně způsobů, jakými je v dnešní době vyměňován vzduch za čerstvý ...
 • Využití elektrických topných kabelů 

  Autor: Ladislav Balatý; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tato práce se zabývá elektrickým podlahovým vytápěním. V teoretické části práce pojednává o pracovních režimech elektrického podlahového vytápění. Dále popisuje tepelně technický výpočet a výpočet tepelných toků a příkonu ...
 • Energetická náročnost rodinného domu 

  Autor: Petr Kohout; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Eisner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností dvou modelových budov. Pro tyto budovy byly navrženy různé varianty zlepšení jejich energetické náročnosti. Následně byly navrženy různé zdroje tepla v kombinaci s ...
 • Využití levných optických analyzátorů částic pro měření kvality vnitřního prostředí 

  Autor: Tomáš Cetlovský; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Práce se věnuje znečišťujícím látkám ve vnitřním prostředí, blíže se zaměřuje na tuhé znečišťující látky a frakce částic PMx. Popisuje základní metody měření koncentrace tuhých částic a hodnotí využití levných optických ...
 • Emise a imise oxidů dusíku a jejich snižování 

  Autor: Tomáš Málek; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Červený Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na stav emisí a imisí oxidů dusíku (NOx) v České republice a na metody snižování emisí NOx. Nejprve jsou představeny formy NOx vyskytující se v ovzduší, jejich vlastnosti, vliv na lidské ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Autor: Tomáš Fiala; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Švorčík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Bakalářská práce se zabývá výběrem zdroje tepla pro rodinný dům, u kterého je řešeno snížení energetické náročnosti pomocí zateplení a rekonstrukce střechy. V práci je zahrnuta potřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody ...
 • Metodika návrhu jednotrubkové otopné soustavy se stabilizací velikosti otopných těles 

  Autor: Ondřej Volf; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Cílem této diplomové práce je představit a vytvořit výpočetní program jednotrubkových otopných soustav se stabilizací velikosti otopných těles. Práce se věnuje stávající metodice návrhu jednotrubkových horizontálních ...
 • Energetická náročnost rodinných domů 

  Autor: Matěj Rambousek; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Eisner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností typických rodinných domů a jejich ekonomickou rozvahou při použití různých skladeb stavebních konstrukcí a zdrojů tepla. Je řešena celková potřeba energie a využití tepelných ...
 • Měření průtoku vody v soustavě paralelních trubek 

  Autor: Petr Kohout; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Mareš Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá metodami a principy měření průtoku tekutin. V první části jsou představeny principy různých průtokoměrů a jejich využití. Praktická část práce se zabývá kalibrací měřeného průtoku metodou vážení ...
 • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie 

  Autor: Šimon Švihel; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie v soustavách centralizovaného zásobování teplem. V práci jsou popsány vybrané evropské systémy využívající solární kolektory, tepelná čerpadla a komplexní ...

Zobrazit další