Now showing items 1-20 of 368

  • CFD model a měření distribuce průtoku vody v registru trubek sálavého panelu 

   Author: Jan Pitra; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   Sálavé panely se využívají pro vytápění velkých a vysokých prostor, typicky výrobních hal. Pro správnou funkci sálavých panelů je důležitá rovnoměrná distribuce průtoku vody v registru paralelních trubek. Délky těchto ...
  • Výkonové charakteristiky stěnové otopné plochy 

   Author: Filip Hošna; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   Diplomová práce se zabývá vlivem návrhových parametrů na výkonové charakteristiky otopné plochy stěn. Nejprve byl proveden průzkum mezi několika výrobci, jejich analýza a konečné srovnání. V závěrečném porovnání byly ...
  • Chlazení LED zdroje světla vzduchem 

   Author: Polina Kim; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá parametrickou optimalizací chladiče světelného zdroje. Během výzkumu byla provedena rešerše odborné literatury týkající se chladičů a různých přístupů k zlepšení jejich účinnosti. Model chladiče ...
  • Porovnání provozních a investičních nákladů na vytápění: otopná tělesa vs. podlahová otopná plocha 

   Author: Tomáš Mráz; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním provozních a investičních nákladů na vytápění rodinného domu pomocí otopných těles vs. podlahové otopné plochy.
  • Optimalizace energetické náročnosti rodinného domu 

   Author: Rostislav Váňa; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Langerová Erika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Práce se zabývá optimalizací energetické náročnosti dvou rodinných domů. Zahrnuje analytický výpočet potřeby tepla na vytápění v závislosti na použité databázi klimatických dat.
  • CFD simulace radiálního ventilátoru 

   Author: Vojtěch Sysel; Supervisor: Zelenský Petr; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá CFD simulací radiálního ventilátoru. Dílčím cílem této práce bylo shrnout metody řešení CFD simulací rotačních částí zařízení.
  • CFD analýza prototypu 3D tištěného betonového sálavého stropního panelu 

   Author: Andrea Kadidlová; Supervisor: Zelenský Petr; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá numerickou studií prototypové geometrie vodního sálavého stropního panelu, prototypu, který by měl být vyroben inovativní technologií 3D tisku betonu. Teoretickou část práce tvoří rešerše, která ...
  • Studie vytápění a přípravy teplé vody bytového domu 

   Author: Jan Krpec; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá energetickou náročností bytového domu, možnostmi zlepšení hospodaření s odpadním teplem a využitím alternativních zdrojů. Práce dále řeší možnosti přípravy teplé vody. V závěru tato práce ...
  • Návrh chladivového okruhu s více teplotními povinnostmi 

   Author: Michal Kolařík; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Formánek Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem chladivového okruhu s více teplotními povinnostmi pro současné chlazení tří skladů vybraných druhů ovoce a zeleniny pomocí třech výparníků. K návrhu slouží graficko-analytická metoda.
  • Zpětné získávání vlhkosti v obytných budovách 

   Author: Štěpán Vacek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na zpětné získávání vlhkosti v obytných budovách. V práci je popsána přítomnost vodní páry v obytném prostředí, zdroje její produkce a bilance v místnosti. Dále jsou popsány způsoby úpravy vzduchu ...
  • Navlhčení vzduchu v obytném prostředí 

   Author: Ondřej Štorek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Šťávová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Bakalářská práce pojednává o problematice vlhkostní bilance ve vnitřních prostorách obytných budov. V teoretické části je popsána kvalita vnitřního vzduchu včetně způsobů, jakými je v dnešní době vyměňován vzduch za čerstvý ...
  • Využití elektrických topných kabelů 

   Author: Ladislav Balatý; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato práce se zabývá elektrickým podlahovým vytápěním. V teoretické části práce pojednává o pracovních režimech elektrického podlahového vytápění. Dále popisuje tepelně technický výpočet a výpočet tepelných toků a příkonu ...
  • Energetická náročnost rodinného domu 

   Author: Petr Kohout; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností dvou modelových budov. Pro tyto budovy byly navrženy různé varianty zlepšení jejich energetické náročnosti. Následně byly navrženy různé zdroje tepla v kombinaci s ...
  • Využití levných optických analyzátorů částic pro měření kvality vnitřního prostředí 

   Author: Tomáš Cetlovský; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Práce se věnuje znečišťujícím látkám ve vnitřním prostředí, blíže se zaměřuje na tuhé znečišťující látky a frakce částic PMx. Popisuje základní metody měření koncentrace tuhých částic a hodnotí využití levných optických ...
  • Emise a imise oxidů dusíku a jejich snižování 

   Author: Tomáš Málek; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na stav emisí a imisí oxidů dusíku (NOx) v České republice a na metody snižování emisí NOx. Nejprve jsou představeny formy NOx vyskytující se v ovzduší, jejich vlastnosti, vliv na lidské ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem zdroje tepla pro rodinný dům, u kterého je řešeno snížení energetické náročnosti pomocí zateplení a rekonstrukce střechy. V práci je zahrnuta potřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody ...
  • Metodika návrhu jednotrubkové otopné soustavy se stabilizací velikosti otopných těles 

   Author: Ondřej Volf; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Cílem této diplomové práce je představit a vytvořit výpočetní program jednotrubkových otopných soustav se stabilizací velikosti otopných těles. Práce se věnuje stávající metodice návrhu jednotrubkových horizontálních ...
  • Energetická náročnost rodinných domů 

   Author: Matěj Rambousek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností typických rodinných domů a jejich ekonomickou rozvahou při použití různých skladeb stavebních konstrukcí a zdrojů tepla. Je řešena celková potřeba energie a využití tepelných ...
  • Měření průtoku vody v soustavě paralelních trubek 

   Author: Petr Kohout; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá metodami a principy měření průtoku tekutin. V první části jsou představeny principy různých průtokoměrů a jejich využití. Praktická část práce se zabývá kalibrací měřeného průtoku metodou vážení ...
  • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Šimon Švihel; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie v soustavách centralizovaného zásobování teplem. V práci jsou popsány vybrané evropské systémy využívající solární kolektory, tepelná čerpadla a komplexní ...